Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

Tytuł:

zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-01
Organ wydający:Wójt Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 1056
Hasła:Budżet sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 149, poz.1454; z 2004r. Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009r. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 238, poz 1578) Wójt Gminy Mielnik postanawia: § 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 14.890.706zł - wykonanie: 14.962.854,67zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 21.164.285zł - wykonanie: 17.850.652,44zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5 § 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt Adam Tobota

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych Dział Rozdział 1 010 01095 2 § 3 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 60016 700 70004 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 710 71035 Działalność usługowa Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 Pozostałe odsetki Nazwa 4 bieżące 93 835,00 93 835,00 6 700,00 91 318,41 91 318,41 4 184,57 97,3 97,3 62,5 Plan 2010r. 5 Wykonania 2010r. 6 % wykonania 7

87 135,00

87 133,84

100,0

14 000,00 14 000,00 14 000,00 106 993,00 12 050,00 12 000,00

13 453,53 13 453,53 13 453,53 109 110,72 11 647,29 11 524,00

96,1 96,1 96,1 102,0 96,7 96,0

50,00 94 943,00 90 456,00

123,29 97 463,43 92 828,74

246,6 102,7 102,6

100,00 4 387,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

247,69 4 387,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

247,7 100,0 100,0 100,0 100,0

87 868,00 55 050,00 55 000,00

92 037,09 55 001,55 55 000,00

104,7 99,9 100,0

50,00

1,55

3,1

16 291,00 0,00

20 508,54 287,30

125,9

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 1

0970 Wpływy z różnych dochodów 75056 Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 75412 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno ? prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

16 291,00 16 527,00 16 527,00

20 221,24 16 527,00 16 527,00

124,1 100,0 100,0

32 402,00 478,00 478,00

31 267,00 478,00 478,00

96,5 100,0 100,0

12 823,00 12 823,00

12 688,00 12 688,00

98,9 98,9

19 101,00

18 101,00

94,8

19 101,00

18 101,00

94,8

16 700,00 16 700,00 16 700,00 10 989 591,00

16 560,82 16 560,82 16 560,82 11 166 975,24

99,2 99,2 99,2 101,6

9 578 841,00

9 577 508,41

100,0

9 307 521,00 720,00 195 400,00 2 000,00 23 000,00 9 000,00 0,00 41 200,00 246 988,00

9 308 774,24 804,00 199 991,00 1 892,00 15 526,00 8 869,57 17,60 41 634,00 248 822,36

100,0 111,7 102,3 94,6 67,5 98,6

101,1 100,7

81 500,00 45 400,00 47 800,00 10 500,00 14 500,00 5 800,00 1 400,00 39 000,00 150,00 938,00 109 762,00 9 600,00

91 787,69 47 971,91 48 639,39 7 376,45 9 860,00 4 565,00 653,00 35 736,00 836,00 1 396,92 109 121,22 8 871,50

112,6 105,7 101,8 70,3 68,0 78,7 46,6 91,6 557,3 148,9 99,4 92,4

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 2

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0690 Wpływy z różnych opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 801 80104 80195 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Przedszkola 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

39 082,00 61 080,00 1 054 000,00 720 000,00 334 000,00 1 585 068,00 1 460 068,00 1 460 068,00 125 000,00 125 000,00 12 330,00 12 000,00 12 000,00 330,00 330,00 851 800,00 600 000,00

39 169,18 61 080,54 1 231 523,25 791 187,00 440 336,25 1 577 458,22 1 460 068,00 1 460 068,00 117 390,22 117 390,22 12 630,00 12 300,00 12 300,00 330,00 330,00 839 896,11 592 112,75

100,2 100,0 116,8 109,9 131,8 99,5 100,0 100,0 93,9 93,9 102,4 102,5 102,5 100,0 100,0 98,6 98,7

597 000,00

590 342,32

98,9

3 000,00

1 770,43

59,0

4 600,00

4 140,44

90,0

800,00

702,00

87,8

3 800,00 79 000,00 79 000,00 49 000,00 49 000,00 36 700,00 36 700,00 82 500,00 82 500,00 272 427,00 272 427,00 232 895,00

3 438,44 78 966,02 78 966,02 45 476,90 45 476,90 36 700,00 36 700,00 82 500,00 82 500,00 272 426,25 272 426,25 232 894,37

90,5 100,0 100,0 92,8 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

39 532,00

39 531,88

100,0

Strona 3

środków europejskich 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0970 Wpływy z różnych dochodów 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody związane z realizacją zadań zleconych 624 359,00 624 359,00 624 359,00 624 359,00 624 359,00 624 359,00 100,0 100,0 100,0 19 163,00 19 163,00 19 163,00 12 470,00 12 470,00 6 200,00 6 270,00 19 163,00 19 163,00 19 163,00 7 310,78 7 310,78 2 051,64 5 259,14 100,0 100,0 100,0 58,6 58,6 33,1 83,9

14 105 647,00 272 427,00

14 260 607,17 272 426,25

101,1 100,0

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

12 941,20 12 941,20 12 941,20 4 247,30 4 247,30 4 247,30

12,9 12,9 12,9

60 700,00 60 700,00 60 700,00

60 700,00 60 700,00 60 700,00

100,0 100,0 100,0

785 059,00 0,00

702 247,50 4 247,30

89,5

14 890 706,00 272 427,00

14 962 854,67 276 673,55

100,5 101,6

788 864,00

780 972,16

99,0

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział 1 010 01078 2 § 3 Rolnictwo i łowiectwo Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 75095 Administracja publiczna Pozostała działalność 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział 1 010 01030 2 § 3 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 600 60004 60016 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nazwa 4 Plan 2010r. 5 15 727,00 1 500,00 1 500,00 14 227,00 10 000,00 Wykonanie 2010r. 6 13 948,26 947,19 947,19 13 001,07 10 000,00 % wykonania 7 88,7 63,1 63,1 91,4 100,0 Nazwa 4 Plan 2010r. 5 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Wykonanie 2010r. 6 30 000,00 30 000,00 30 000,00 % wykonania 7 100,0 100,0 100,0

95 000,00 95 000,00 52 000,00

80 230,50 80 230,50 41 415,50

84,5 84,5 79,6

43 000,00

38 815,00

90,3

694,00 694,00 694,00

693,32 693,32 693,32

99,9 99,9 99,9

125 694,00

110 923,82

88,2

1 227,00 3 000,00 1 812 675,00 8 130,00 8 130,00 1 804 545,00 201 770,00 189 800,00 1 412 975,00

1 049,47 1 951,60 1 776 632,27 7 450,45 7 450,45 1 769 181,82 198 206,88 189 706,82 1 381 268,12

85,5 65,1 98,0 91,6 91,6 98,0 98,2 100,0 97,8

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 1

630 63003 63095 700 70004

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 423,00 80 423,00 80 423,00 70 000,00 70 000,00 194 723,00 24 830,00 800,00 9 100,00 12 200,00 2 300,00 430,00 169 893,00 5 603,00 4 800,00 11 300,00 96 400,00 940,00 50 850,00 283 000,00 255 800,00 5 800,00 250 000,00 6 200,00 6 200,00 21 000,00 21 000,00 32 997,00 32 997,00 32 997,00 2 032 747,00 125 500,00 116 600,00 2 000,00 5 300,00 900,00 700,00 1 805 940,00 6 800,00 1 220 234,00 89 793,00 174 762,00 26 391,00 14 137,00 49 601,00 49 500,00 26 620,00 2 600,00 78 434,00

148 246,64 78 307,61 78 307,61 69 939,03 69 939,03 177 347,26 11 285,23 800,00 6 891,24 2 949,99 214,00 430,00 166 062,03 5 275,69 4 779,06 8 540,00 96 170,94 940,00 50 356,34 21 381,05 2 645,00 2 645,00 0,00 5 758,00 5 758,00 12 978,05 12 978,05 30 556,34 30 556,34 30 556,34 1 986 576,26 119 051,42 110 209,62 1 964,13 5 299,39 900,00 678,28 1 789 770,25 4 702,84 1 220 227,15 89 312,51 174 759,43 26 386,92 14 137,00 48 391,68 49 039,30 23 183,66 1 130,00 75 247,40

98,6 97,4 97,4 99,9 99,9 91,1 45,4 100,0 75,7 24,2 9,3 100,0 97,7 94,2 99,6 75,6 99,8 100,0 99,0 7,6 1,0 45,6 0,0 92,9 92,9 61,8 61,8 92,6 92,6 92,6 97,7 94,9 94,5 98,2 100,0 100,0 96,9 99,1 69,2 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 97,6 99,1 87,1 43,5 95,9 Strona 2

710 71004

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 71014 71035 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Cmentarze 4300 Zakup usług pozostałych Informatyka 72095 Pozostała działalność 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

720

750

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 754 75406 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Graniczna 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75421 756 Zarządzanie kryzysowe 4300 Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

3 500,00 5 400,00 5 800,00 4 500,00 7 216,00 25 200,00 9 600,00 1 800,00 4 052,00 83 480,00 8 000,00 2 800,00 1 200,00 48 000,00 16 436,00 7 044,00 17 827,00 6 527,00 800,00 10 500,00 345 569,00 15 000,00 15 000,00 328 809,00 33 930,00 86 270,00 6 520,00 14 096,00 2 276,00 6 000,00 42 652,00 54 800,00 8 500,00 800,00 21 300,00 700,00 69,00 13 570,00 3 900,00 675,00 1 520,00 5 231,00 26 000,00 1 760,00 1 760,00 23 700,00

3 320,47 5 400,00 5 277,38 2 811,55 7 216,00 25 200,00 9 110,00 865,32 4 051,64 63 058,50 7 575,24 2 800,00 1 200,00 28 003,26 16 436,00 7 044,00 14 696,09 4 622,09 107,50 9 966,50 308 370,16 15 000,00 15 000,00 291 613,36 33 930,00 82 361,60 6 433,12 13 510,66 1 895,17 6 000,00 26 364,79 49 779,39 183,00 543,00 20 684,62 542,35 69,00 13 568,00 3 900,00 675,00 943,52 5 230,14 25 000,00 1 756,80 1 756,80 23 521,77

94,9 100,0 91,0 62,5 100,0 100,0 94,9 48,1 100,0 75,5 94,7 100,0 100,0 58,3 100,0 100,0 82,4 70,8 13,4 94,9 89,2 100,0 100,0 88,7 100,0 95,5 98,7 95,8 83,3 100,0 61,8 90,8 2,2 67,9 97,1 77,5 100,0 100,0 100,0 100,0 62,1 100,0 96,2 99,8 99,8 99,2

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 3

związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 75802 Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 75818 801 80101 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80104 Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany 23 700,00 9 545,00 1 500,00 10 647,00 23,00 1 622,00 363,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 23 521,77 9 544,08 1 401,25 10 569,70 23,00 1 621,40 362,34 0,00 0,00 0,00 99,2 100,0 93,4 99,3 100,0 100,0 99,8 0,0 0,0 0,0

1 635 337,00 1 605 369,00 1 605 369,00 29 968,00 29 968,00 2 897 258,00 1 822 406,00 46 650,00 1 028 573,00 75 256,00 172 668,00 26 048,00 360,00 20 181,00 12 781,00 108 741,00 65 000,00 2 000,00 43 576,00 4 800,00 6 000,00 8 000,00 642,00 57 307,00 5 976,00 1 000,00 567,00 2 207,00 134 073,00 353 604,00 9 613,00 214 416,00 16 758,00 35 803,00

1 605 369,00 1 605 369,00 1 605 369,00 0,00 0,00 2 896 684,80 1 822 312,42 46 649,68 1 028 572,49 75 256,00 172 667,48 26 047,34 360,00 20 181,00 12 780,06 108 741,00 65 000,00 1 960,00 43 526,90 4 800,00 6 000,00 8 000,00 642,00 57 307,00 5 975,43 1 000,00 566,48 2 206,79 134 072,77 353 463,96 9 612,30 214 415,54 16 758,00 35 802,25

98,2 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Strona 4

4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 80195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 85153 85154 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3110 Świadczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 85195 852 85202 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 942,00 7 000,00 1 408,00 14 200,00 20 000,00 379,00 8 000,00 2 800,00 2 000,00 2 000,00 12 785,00 500,00 605 867,00 30 824,00 432 808,00 31 992,00 74 223,00 10 363,00 25 657,00 90 558,00 61 149,00 7 000,00 13 309,00 9 100,00 11 833,00 6 978,00 4 855,00 12 990,00 1 230,00 11 760,00 85 501,00 3 000,00 3 000,00 37 501,00 2 744,00 12 610,00 5 390,00 16 757,00 45 000,00 45 000,00 540 752,00 20 000,00 20 000,00 3 800,00

5 806,27 6 997,81 1 407,79 14 200,00 20 000,00 379,00 8 000,00 2 800,00 2 000,00 2 000,00 12 785,00 500,00 605 866,38 30 823,72 432 807,88 31 992,00 74 222,80 10 362,98 25 657,00 90 556,63 61 149,00 7 000,00 13 307,63 9 100,00 11 825,41 6 973,00 4 852,41 12 660,00 900,00 11 760,00 56 075,05 2 000,00 2 000,00 35 089,99 2 743,70 12 010,00 3 916,29 16 420,00 18 985,06 18 985,06 525 932,07 19 471,42 19 471,42 3 438,44

97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 97,5 73,2 100,0 65,6 66,7 66,7 93,6 100,0 95,2 72,7 98,0 42,2 42,2 97,3 97,4 97,4 90,5

3 800,00 114 000,00

3 438,44 113 966,02

90,5 100,0

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 5

3110 Świadczenia społeczne 85215 85216 85219 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85295 853 85395 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

114 000,00 6 500,00 6 500,00 49 000,00 49 000,00 186 152,00 1 100,00 124 124,00 9 360,00 21 323,00 3 345,00 14 780,00 220,00 5 500,00 1 100,00 300,00 3 200,00 300,00 1 500,00 161 300,00 161 300,00 272 427,00 272 427,00 18 643,00 3 110,00 2 995,00 499,00 123 938,00 20 675,00 43 213,00 7 478,00 6 285,00 1 109,00 37 821,00 6 661,00 88 363,00 88 363,00 6 000,00 67 363,00 15 000,00 4 992 719,00 3 642 933,00 1 825 404,00 1 817 529,00 440 363,00 5 000,00 435 363,00 74 937,00 3 687,00 71 250,00

113 966,02 2 022,48 2 022,48 45 476,90 45 476,90 184 762,01 1 033,34 124 122,00 9 340,57 21 252,98 3 337,66 14 776,62 220,00 5 069,90 793,07 253,51 3 200,00 203,00 1 159,36 156 794,80 156 794,80 272 426,25 272 426,25 18 643,67 3 109,70 2 994,49 499,55 123 937,87 20 674,69 43 213,08 7 478,30 6 285,51 1 109,21 37 819,75 6 660,43 71 487,36 71 487,36 5 610,00 58 314,07 7 563,29 4 043 897,43 2 996 812,90 1 825 403,69 1 171 409,21 177 442,69 3 806,40 173 636,29 73 223,30 2 014,80 71 208,50

100,0 31,1 31,1 92,8 92,8 99,3 93,9 100,0 99,8 99,7 99,8 100,0 100,0 92,2 72,1 84,5 100,0 67,7 77,3 97,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,9 80,9 93,5 86,6 50,4 81,0 82,3 100,0 64,5 40,3 76,1 39,9 97,7 54,6 99,9 Strona 6

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych

164 231,00 132 600,00 31 631,00 610 000,00 610 000,00

159 531,29 130 251,29 29 280,00 604 170,91 604 170,91

97,1 98,2 92,6 99,0 99,0

90017

Zakłady gospodarki komunalnej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

19 155,00 19 155,00 41 100,00 21 700,00 19 400,00 2 973 149,00 1 786 349,00 1 001 870,00 6 798,00 400,00 46 150,00 85 139,00 17 500,00 217 500,00 55 292,00 2 800,00 900,00 352 000,00 240 300,00 240 300,00 200 000,00 200 000,00

19 155,00 19 155,00 13 561,34 1 377,44 12 183,90 2 697 880,09 1 704 828,92 1 001 870,00 6 797,53 392,00 46 150,00 81 644,36 17 043,90 203 867,96 53 888,36 1 786,36 900,00 290 488,45 220 300,00 220 300,00 200 000,00 200 000,00

100,0 100,0 33,0 6,3 62,8 90,7 95,4 100,0 100,0 98,0 100,0 95,9 97,4 93,7 97,5 63,8 100,0 82,5 91,7 91,7 100,0 100,0

90095

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 92120 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

746 500,00 6 500,00 113 500,00 626 500,00 1 830 660,00 1 586 860,00 1 511 960,00 74 900,00 243 800,00 220 000,00

572 751,17 6 500,00 113 500,00 452 751,17 302 424,09 65 455,50 65 455,50 0,00 236 968,59 220 000,00

76,7 100,0 100,0 72,3 16,5 4,1 4,3 0,0 97,2 100,0

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone

5 500,00 18 300,00 20 249 727,00

138,00 16 830,59 16 958 756,15 Wykonanie 2010r. 6 87 134,15 87 134,15

2,5 92,0 83,7 % wykonania 7 100,0 100,0 Strona 7

Dział Rozdział 1 010 01095 2

§ 3 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

Nazwa 4

Plan 2010r. 5 87 135,00 87 135,00

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75056 Spis powszechny i inne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00 152,00 24,00 533,00 85 426,00 71 527,00 55 000,00 38 400,00 3 200,00 6 320,00 1 019,00 400,00 4 661,00 1 000,00 16 527,00 10 468,00 1 727,00 279,00 900,00 2 379,00 374,00 400,00 32 402,00 478,00 478,00 12 823,00 7 560,00 2 950,00 628,00 101,00 1 185,00 399,00 19 101,00

1 000,00 152,00 24,00 532,81 85 425,34 71 527,00 55 000,00 38 400,00 3 200,00 6 320,00 1 019,00 400,00 4 661,00 1 000,00 16 527,00 10 468,00 1 727,00 279,00 900,00 2 379,00 374,00 400,00 31 267,00 478,00 478,00 12 688,00 7 425,00 2 950,00 628,00 101,00 1 185,00 399,00 18 101,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0 100,0 98,9 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8

11 300,00 1 800,00 830,00 134,00 3 035,00 1 715,00 287,00 597 800,00 597 000,00

10 300,00 1 800,00 830,00 134,00 3 035,00 1 715,00 287,00 591 044,32 590 342,32

91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9

570 820,00 11 229,00 9 759,00

564 620,87 10 952,00 9 707,01

98,9 97,5 99,5

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 8

4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: Wydatki ogółem: w tym: bieżące majątkowe

275,00 1 404,00 2 800,00 186,00 327,00 200,00 800,00

268,00 1 404,00 2 800,00 185,44 205,00 200,00 702,00

97,5 100,0 100,0 99,7 62,7 100,0 87,8

800,00 788 864,00 21 164 285,00 12 376 249,00 8 788 036,00

702,00 780 972,47 17 850 652,44 11 513 234,84 6 337 417,60

87,8 99,0 84,3 93,0 72,1

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 9

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

w złotych L.p. 1. 2. Dział Rozdział 801 80101 801 80104 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mielniku Przedszkole w Mielniku Razem Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r. 8 674,34 9 918,27 Przychody Wydatki Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r 0,00 0,00 0,00

96 777,03 105 451,37 46 774,00 56 692,27

18 592,61 143 551,03 162 143,64

Szkoła Podstawowa: Przychody stanowiły wpłaty od rodziców, za żywienie grup zorganizowanych, dożywianie uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik oraz wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych. Wydatki to: - zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, wyposażenia kuchni; - pokrycie tarasu przy szkole blachą trapezową i wykonanie zadaszenia nad wejściem do kuchni szkolnej; - opłaty za szklenie okien, montaż klimatyzacji, opłaty bankowe. Przedszkole: Przychody stanowiły wpłaty od rodziców oraz za dożywianie dzieci zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik. Wydatki to: - zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, barierki do sceny, zamrażarki i pomocy dydaktycznych; - montaż klimatyzacji, odśnieżanie dachu, opłaty za wywóz odpadów stałych i płynnych.

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2010 ROK I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności: Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 235,8119ha Nieruchomości zabudowane: 12,2883ha w tym: Mielnik 8,1923ha - Urząd Gminy - 0,58ha, - Ochotnicza Straż Pożarna - 0,11ha, - Budynek komunalny (byłe kino) - 0,22ha, - Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Brzeskiej - 0,01ha, - Budynki gospodarcze przy ul. Stary Trakt - 0,30ha, - Wypożyczalnia sprzętu i amfiteatr ?Topolina? (cz. działki)- 0,20ha, - Przedszkole - 0,1497ha, - Szkoła z halą sportową - 1,29ha, - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 0,29ha, - Ośrodek wypoczynkowy- domki letniskowe - 2,20ha, - Zaplecze sportowe wraz z trybunami - 1,8333ha, - Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej - 0,5669ha, - Hydrofornia - 0,25ha, - Studnie głębinowe na Grabowcu - 0,1924ha. Pozostałe wsie ogółem - 4,096ha Wilanowo 0,27ha - Wiejski Dom Kultury Tokary 1,17ha: - Budynek mieszkalno - usługowy - 0,49ha, - Garaż OSP (cz. działki) - 0,17ha, - Świetlica wiejska i budynek gospodarczy - 0,51ha Sutno 0,63ha - Świetlica wiejska i garaż OSP Niemirów 0,74ha - Świetlica wiejska i garaż OSP Mętna 0,196ha - Świetlica wiejska Moszczona Królewska 0,35ha - Świetlica wiejska i budynek OSP Radziwiłłówka 0,25ha - Świetlica wiejska Pawłowicze 0,26ha - Świetlica wiejska Homoty 0,23ha - Świetlica wiejska i garaż OSP Infrastruktura komunalna:

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 1

Wodociąg 83,2955 km i 959 szt. przyłączy, 87 hydranty ppoż. i 3 studnie głębinowe. Drogi gminne - ogółem 46,68 km - nawierzchnie twarde ulepszone- 9,99km - nawierzchnie twarde nieulepszone- 0,61km - gruntowe ulepszone żwirem- 16,15km - gruntowe naturalne 19,93km Prawo własności rzeczy ruchomych: środki trwałe: - koparko- ładowarka NK-0451B - koparko ? ładowarka KOMATSU - ciągnik ?URSUS 3512? - ciągnik MTZ PRONAR TSA 82 - ciągnik gąsienicowy T-100M - rozsiewacz ciągnikowy RCW-3 - przyczepa skrzyniowa- rolnicza T-169/1 - przyczepa T-041 - przyczepa asenizacyjna 10 0001 - sprzęt kosząco- pielęgnacyjny - kosiarka bijakowa - stopa wibrująca - urządzenie ssąco ? płuczące RIONED KOMBI 3000 - belownica ? prasa do odpadów segregowanych - pompy głębinowe ? szt. 2 - samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci - samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod.

2007 - samochód pożarniczy ?Jelcz? - samochód pożarniczy ?Skuteng" - samochód pożarniczy ?STAR 244? - samochód pożarniczy ?STAR 266? - samochód pożarniczy ?Żuk? - samochód pożarniczy MERCEDES - samochód pożarniczy ?Lublin III? - łódź płaskodenna - samochód osobowy ?Lublin? typ 3321 - samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008 - samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2008 - samochód osobowy Renault Espace rok prod. 2004 - samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2008 - autobus AUTOSAN rok. prod. 2005 - autobus AUTOSAN ?Smyk? rok prod. 2008

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany Strona 2

- prom rzeczny w Mielniku - prom rzeczny w Niemirowie II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych. Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 5319/1 położonej w Mielniku o powierzchni 0,30ha, wynoszący 18/24. III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 1) Zwiększenie stanu mienia w wyniku komunalizacji: - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na terenie wsi Wilanowo o pow. 0,19ha; - nieruchomość gruntowa zabudowana położona na terenie wsi Tokary o pow. 051ha; - nieruchomości o pow. 10,55ha położone na terenie wsi: Mielnik, Niemirów, Sutno, Osłowo, Maćkowicze stanowiące drogi niepubliczne. 2) Zmniejszenie stanu mienia: - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,02ha położonej we wsi Niemirów; - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,19 ha położonej we wsi Wilanowo. IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskany został dochód w wysokości 12.941,20zł. Z dzierżawy nieruchomości komunalnych wpływy czynszów wynosiły 97.013,31zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 8.869,57 zł, wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 11.524 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 16.560,82zł. V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. W roku 2010 zostały wykonane następujące inwestycje: 1) Ogrodzenie działki komunalnej nr 695 w Wajkowie, działki nr 1035 w Sutnie i działki nr 5220/1 w Osłowie; 2) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radziwiłłówce; 3) Przebudowa drogi gminnej Adamowo ? Wilanowo; 4) Zakup koparko ? ładowarki KOMATSU i urządzenie ssąco ? płuczącego RIONED KOMBI 3000 w ramach realizowanego zadania ?budowa oczyszczalni ścieków?.

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet gminy na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Mielnik Nr XXIX/132/09 z dnia 17 grudnia 2009r. i przedstawiał się następująco: Dochody budżetu w wysokości ? 13.627.209zł z tego: bieżące ? 12.588.729zł, majątkowe ? 1.038.480zł. Wydatki budżetu w wysokości ? 19.398.009zł z tego: bieżące ? 11.339.065zł, majątkowe ? 8.058.944zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.770.800zł został pokryty przewidywanymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.710.800zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 3.060.000zł. Po dokonanych zmianach budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Nr XXX/134/ z dnia 23 lutego, Nr XXXI/141/10 z dnia 26 marca, Nr XXXII/145/10 z 27 kwietnia, Nr XXXIII/154/10 z dnia 25 czerwca, Nr XXXIV/156/10 z dnia 6 sierpnia, Nr XXXV/159/10 z dnia 29 września, Nr XXXVI/166/10 z dnia 5 listopada oraz Zarządzeń Wójta Nr 89/10 z dnia 12 maja, Nr 93/10 z dnia 27 lipca, Nr 104/10 z dnia 28 października, Nr 3/10 z dnia 28 grudnia 2010r wynosił: Dochody ogółem 14.890.706zł z tego: bieżące ? 14.105.647zł, majątkowe ? 785.059zł. Wydatki ogółem 21.164.285zł z tego: bieżące ? 12.376.249zł, majątkowe ? 8.788.036zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.273.579zł został pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ? 2.773.579zł, kredytów i pożyczek ? 3.500.000zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 14.962.854,67zł, co stanowi 100,5% planu, z tego: dochody bieżące 14.260.607,17zł ? 101.1% planu; dochody majątkowe 702.247,50zł ? 89,5% planu. Największy udział stanowią dochody własne, które zostały wykonane w wysokości 11.477.248,46zł, co stanowi 76,7% ogólnych dochodów. Gro dochodów w tej grupie stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie powyższych dochodów wynosi 9.577.508,41zł. Inne dochody w tej grupie to: czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż materiałów promocyjnych, odsprzedaż mediów, wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku, opłaty stałe za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu.

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany Strona 1

Wolne środki pieniężne były lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 117.390,22zł Kolejną grupę dochodów budżetu stanowią dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej ? 87.133,84zł; dotacja na groby wojenne ? 11.000zł; zadania z zakresu administracji rządowej ? 55.000zł; powszechny spis rolny ? 16.527zł; prowadzenie stałego rejestru wyborców ? 478zł; wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ? 12.688zł; wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ? 18.101zł; zadania z zakresu pomocy społecznej ? 838.125,68zł; projekt z Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki?, finansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego ? 272.426,25zł; pomoc materialna dla uczniów ? 19.163zł; dofinansowanie kosztów usuwania azbestu ? 5.087,20zł. Otrzymaliśmy też dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 689.306,30zł. Udział dotacji w wykonaniu ogólnym dochodów wynosi13,5%. Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.460.068zł, co stanowi 9,8% wykonania dochodów. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. Wykonania budżetu po stronie wydatków wynosi 17.850.652,44zł, co stanowi 84,3% planu w tym: wydatki bieżące ? 11.513.234,84zł; wydatki majątkowe ? 6.337.417,60zł. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rolnictwo i łowiectwo Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę. Pomoc finansowa w wysokości 30.000zł przekazana Gminie Nowy Korczyn w województwie świętokrzyskim na usuwanie skutków powodzi. Przekazano dotację celową w kwocie 10.000zł spółce wodnej, działającej na terenie gminy, jako pomoc na prace związane z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Koszty załadunku i transportu zboża dla powodzian z gminy Gorzyce w województwie podkarpackim. Transport i łączność Pokrycie kosztów realizacji dodatkowej trasy kursu autobusu Niemirów ? Siemiatycze zgodnie z umową z PKS Siemiatycze. W ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 80.230,50zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg Wilanowo ? Tokary i Wilanowo ? Koterka oraz przeprowadzenie remontu drogi i chodnika w Mielniku. Na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.769.181,82zł. Wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Moszczona Królewska, drogi ?Krawczanka? w Mielniku, drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych w Mielniku, remont nawierzchni bitumicznej dróg w Wilanowie, Tokarach, Niemirowie, Mętnej, Maćkowiczach i Moszczonie Królewskiej. Na ulicy Bugowej w Mielniku odnowiony został murek oporowy. We wsi Radziwiłłówka przeprowadzono remont przestanku. W Mielniku wymieniono trzy wiaty przystankowe,

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 2

w tym dwie w ramach środków z funduszu sołeckiego. Inne wydatki w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt dla ZGK w Mielniku za utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze Adamowo ? Wilanowo z udziałem środków z budżetu państwa w ramach programu ?Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 ? 2011? w wysokości 624.359zł. Wykonany został projekt przebudowy kanału burzowego w ul. Ścianka w Mielniku. Turystyka Wydatki dotyczyły projektu ?Bug, rajem dla turysty?. Planowa realizacja projektu przypada na lata 2010 ? 2012. Dofinansowanie środków UE ma wynosić 85% wydatków na to zadanie. W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów, 6 gmin nadbużańskich i Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich w Siedlcach. Poniesiono też wydatki na budowę tarasu widokowego w Mielniku. Gospodarka mieszkaniowa Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Konserwacja i naprawa kotła gazowego w lokalu mieszkaniowym przy ulicy Brzeskiej w Mielniku. Naprawa promu w Niemirowie i zakup liny oraz naprawa pomostu i kładki w ?Topolinie?. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale. Wykonano ogrodzenie działki komunalnej w Wajkowie i działki w Sutnie. Działalność usługowa Koszty wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach zabudowy. Opłaty geodezyjne za wyznaczenie drogi w związku z planowanym remontem. Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej dwóch działek w Wilanowie, przeznaczonych na sprzedaż.

Podpisana została umowa na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Realizacja planowana jest w latach 2011 ? 2012. Na groby i cmentarze wojenne otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.000zł. Wykonano prace przy mogiłach żołnierzy 18 Pułku Piechoty Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko ? bolszewickiej w 1920 roku, które znajdują się na cmentarzu rzymsko ? katolickim w Niemirowie. Informatyka Wydatki dotyczyły projektu ?Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej?. W realizacji tego projektu uczestniczy kilkanaście gmin. Dofinansowany on będzie ze środków Unii Europejskiej. Administracja publiczna Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe. Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne. Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią: - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - wydatki w ramach bhp; - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; - okresowe badanie lekarskie pracowników; - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki; - zakup materiałów biurowych, środków czystości; - zakup laptopa i komputera; - opłaty za energię, gaz i wodę; - naprawa samochodu Renault;

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany

Strona 3

- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłata za konserwacje sprzętu komputerowego, monitorowanie budynku administracyjnego, przedłużenie abonamentu programu LEX, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, szkolenia pracowników. Inne wydatki w tym dziale to udział w Targach Turystycznych w Białymstoku, wykonanie proporczyków oraz składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i organizacji. Na zadania w zakresie promocji gminy podpisana została umowa przyznania pomocy w kwocie 19.236zł w ramach działania ?Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? objętego PROW na lata 2007 ? 2013. Projekt został zrealizowany i w miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność. Dofinansowanie wynosi 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach omawianego projektu zakupiono namiot wystawienniczy, banery reklamowe oraz wydano folder i informator turystyczny. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. W 2010 roku odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, powiatów, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Są to zadania zlecone gminie do realizacji, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Udzielono pomocy finansowej w kwocie 15.000zł placówce Straży Granicznej w Mielniku na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą rady gminy. Ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników. Zakup paliwa oraz przeglądy okresowe pojazdów. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę oraz serwis oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia dotyczącego zarządzania kryzysowego. Zakupiono sprzęt i ubrania na wyposażenie jednostek OSP Mielnik, Moszczona Królewska, Wilanowo. Zamontowano nowe drzwi garażowe w OSP Niemirów. Na wyposażenie OSP Mielnik zakupiono łódź płaskodenną 1648+JON wraz z przyczepką o wartości 47.000zł, dofinansowaną ze środków MSWiA poprzez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Odział w Białymstoku w kwocie 22.000zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wynagrodzenia agencyjno ? prowizyjne dla sołtysów. Opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników. Różne rozliczenia Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w wysokości 1.605.369zł, co stanowi 9% wydatków budżetu. Oświata i wychowanie Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu. Zakupiono stoły i krzesła do klasopracowni, meble i dywany do sal przedszkolnych i kosiarkę spalinową. Zakupione pomoce dydaktyczne to: dwa komputery, tablice i mikroskop z kamerą do prowadzenia zajęć z biologii i przyrody, zestaw do zajęć z fizyki i matematyki, publikacje i pomoce do prowadzenia zajęć z plastyki i informatyki, książki, zabawki do świetlicy szkolnej i przedszkola.

W ramach usług remontowych wykonany został fundament i cokół pod ławki przy boisku szkolnym, chodnik na placu łączącym przedszkole ze szkołą. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę to kwota 122.941zł. Konserwacja programów komputerowych, monitoring, odśnieżanie dachu na hali sportowej, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, prenumerata publikacji. Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów podróży (konferencje, narady, konkursy i zawody, wyjazdy na obozy językowe z uczniami, dojazdy na indywidualne nauczanie ucznia niepełnosprawnego). W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusów szkolnych, ubezpieczenie, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów. Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Siemiatyczach i Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. W ramach zadań inwestycyjnych urządzono plac zabaw dla klas I-III przy Zespole Szkół w Mielniku za kwotę

Id: HSGVC-YIODK-HLAQJ-IHWUB-VHLEF. Podpisany Strona 4

134.072,77zł. Otrzymaliśmy na ten cel pomoc finansową z budżetu wojewody, w ramach Rządowego Programu ?Radosna Szkoła? w wysokości 60.700zł. W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli opłacono czesne za studia podyplomowe z psychologii społecznej, biologii i ochrony środowiska oraz pokryto koszty dojazdów. Ochrona zdrowia Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 37.089,99 zł. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczyły między innymi: - zorganizowano wycieczkę do Zakopanego; - opłacono koszty kolonii dla dzieci w Jastarni i Jeleniej Górze, pobyt dziecka na obozie integracyjnym; - wynagrodzenia 3 trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w ramach klubu MKS Mielnik; - zorganizowano spotkania z terapeutą na temat uzależnień dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Inne wydatki to szkolenia terapeutów, wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach oraz pracownika merytorycznego omawianego zadania. W ramach prowadzonego przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dla niemowląt, szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), a także przeciwko grypie dla osób starszych z terenu gminy. Pomoc społeczna Odpłatność za pobyt dwóch osób w domu pomocy społecznej (zapewnienie osobie wymagającej całodobowej opieki jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym). Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zadaniem zleconym i w całości dotowanym z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Koszt obsługi zadania wynosi 3% przyznanej dotacji. Jest to kwota 17.754,44zł przeznaczona w części na wynagrodzenie pracownika do spraw świadczeń rodzinnych, szkolenie i zwrot kosztów podróży, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe i bankowe. W ramach pomocy społecznej wypłacane są zasiłki okresowe, celowe i stałe rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki okresowe finansowane są dotacją z budżetu państwa, skorzystało z tej formy pomocy 51 rodzin. Zasiłki celowe wypłacane są ze środków własnych gminy, tą formą pomocy objęto 31 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano 184.762,01zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników, koszty szkoleń, delegacji służbowych, opłaty pocztowe, telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym mebli biurowych i zestawu komputerowego z drukarką. Realizując program ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacono posiłki dla 267 dzieci ze 147 rodzin oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 20 rodzinom. Ogólny kosz zadania wyniósł 137.500zł, w tym środki z dotacji to 85.500zł. Od 1 lipca 2010 roku GOPS realizuje ?program osłonowy dla gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom? zgodnie z uchwałą rady gminy. Pomocą objęto 93 rodziny, w tym: 63 osoby samotne i 30 osób w rodzinie. Wysokość zasiłków kształtowała się od 14 do 308zł. Na ten cel wydatkowano z budżetu 15.034zł. W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacone św
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2499

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

  Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Opłata prolongacyjna a Rb-27S

  Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Lipska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.