Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.99.11

Tytuł:

uchwała nr I/9/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza?
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 99 pozycja: 1132
Hasła:Budżety

UCHWAŁA NR I/9/11 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ?KUMIAŁKA ? BIEBRZA? z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustwę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 124) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku uchwala, co nastepuje: § 1. Dochody budżetu Związku Gmin w wysokości 120 000,00 zł, z tego: - dochody bieżące - 90 000,00 zł, - dochody majątkowe - 30 000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości 210 000,00 zł, z tego: - wydatki bieżące - 85 000,00 zł, - wydatki majątkowe - 125 000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 800,00 zł. § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem nr 3. § 5. Deficyt budżetu w wysokości 90 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 90 000,00 zł. § 6. Łaczną kwotą przychodów budżetu w wysokości 90 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00. zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000,00 zł; 2) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 100 000,00 zł. § 8. Upoważnia się Zarząd Związku do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały; 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2012 roku; b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; c) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Id: CLYSV-MKXDZ-UHJNX-MWYBM-TRQQZ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/9/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW W 2011 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/9/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik2.pdf SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW W 2011 R. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/9/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik3.pdf LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/9/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik4.pdf Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Stanisław Łodygo

Id: CLYSV-MKXDZ-UHJNX-MWYBM-TRQQZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 8/I/11 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1300

  uchwała nr X/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 16 grudnia 2011r. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ w sprawie Uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.787

  uchwała nr XLII/2/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.499

  uchwała nr III/2010 Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.2.60

  uchwała nr XXXIX/2/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.99.11

  uchwała nr 10/48/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.98.11

  zarządzenie nr 676/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okregu wyborczym nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 29 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadkowice przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.33.2011.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III okreslonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.