Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1047

Tytuł:

uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1047
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 1047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 117.800 zł Dział 600 - rozdział 60014 § 2320 - 6.000 zł Dział 756 - rozdział 75615 § 0310 - 111.500 zł Dział 852 - rozdział 85295 § 2010 ? 300 zł § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117.800 zł Dział 600 - rozdział 60014 § 2710 - 50.000 zł Dział 600 - rozdział 60014 § 4300 - 6.000 zł Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 ? 300 zł Dział 921 - rozdział 92195 § 4300 - 61.500 zł Zmian dokonano na podstawie: porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na przejęcie obowiązków w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w Mielniku, znajdujących się w ciągach dróg powiatowych, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBII.3111.11.2012.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększone wpływy z podatku do nieruchomości od osób prawnych przeznacza się na: dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. ?Wymiana oznakowania pionowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na odcinku drogi powiatowej 1781B - Etap I tj. od drogi wojewódzkiej nr 640 do początku miejscowości Mielnik? i na opracowanie

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 1047 ?

kompletnego wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia ?Trylogia Park Historyczny w Mielniku" w celu złożenia wniosku o dotację w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. § 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 6.154 zł Dział 921 - rozdział 92120 § 2720 - 6.154 zł Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 6.154 zł Dział 710 - rozdział 71035 § 4300 - 6.154 zł Zmniejszoną kwotę dotacji na zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, przeznacza się na budowę pomnika uczestnikom Powstania Styczniowego na cmentarzu w Mielniku. § 4. Wprowadza się zmiany w w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 5. Budżet po zmianach wynosi: Dochody ogółem 22.907.891 zł, z tego: - bieżące w wysokości 15.571.928 zł - majątkowe w wysokości 7.335.963zł Wydatki ogółem 25.542.471 zł, z tego: - bieżące w wysokości 15.018.259 zł - majątkowe w wysokości 10.524.212 zł § 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wynosi 4.391.177 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ? 2.340.000 zł; 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 1047 ?

Załącznik do uchwały Nr XIV/84/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

w złotych

Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. 1. Podmiot dotowany Województwo Podlaskie Celowa 500 994,00 Podmiotowa 0,00 Lp. 1. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub podmiotu Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie remontowe Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych Celowa 273 846,00 Podmiotowa 0,00

2.

Powiat Siemiatycki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku Ogółem

150 000,00

0,00

2.

190 000,00

0,00

3.

250 000,00

0,00

3.

0,00

0,00

4.

125 000,00

0,00

4.

0,00

0,00

5.

0,00

1 545 000,00

5.

0,00

0,00

6.

200 000,00 1 225 994,00

226 600,00 1 771 600,00

6. Ogółem

0,00 463 846,00

0,00 0,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1046

  uchwała nr 63/XIII/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1045

  uchwała nr XX/214/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1044

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Łap z dnia 30 marca 2012r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1043

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1042

  komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012r. dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.