Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1126

Tytuł:

zarządzenie nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-04-11
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1126
Hasła:Budżet sprawozdania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126

ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2011, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 62.290.206 zł, a wykonanie 63.412.180,31 zł ? zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 65.642.763 zł, a wykonanie 62.696.491,42 zł ? zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4. § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i w § 2 wraz z informacją, o której mowa w § 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1126

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r.

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 99,99 99,99

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 24 369,26 24 369,26

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 100,00 100,00

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 0,00 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 0,00 0,00

1 010

2

3 Rolnictwo i łowiectwo

4

5 24 371,00 24 371,00

6 24 369,26 24 369,26

01095

Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Transport i łączność

2010

24 371,00

24 369,26

99,99

24 369,26

100,00

0,00

0,00

600 60004 2310 60016 0690 0920

843 190,00 31 997,00 31 997,00 811 193,00 80 000,00 0,00

850 258,35 31 499,34 31 499,34 818 759,01 87 552,87 12,27

100,84 98,44 98,44 100,93 109,44 0,00

119 064,48 31 499,34 31 499,34 87 565,14 87 552,87 12,27

14,00 100,00 100,00 10,69 100,00 100,00

731 193,87 0,00 0,00 731 193,87 0,00 0,00

86,00 0,00 0,00 89,31 0,00 0,00

Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa

6207

731 193,00

731 193,87

100,00

0,00

0,00

731 193,87

100,00

700

2 951 710,00

3 732 150,69

126,44

986 496,62

26,43

2 745 654,07

73,57

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 126,44 99,99 0,00

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 986 496,62 589 913,53 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 26,43 100,00 0,00

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 2 745 654,07 0,00 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 73,57 0,00 0,00

1

2 70005

3

4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna

5 2 951 710,00 590 000,00 100,00

6 3 732 150,69 589 913,53 0,00

0470 0690

0750

196 692,00

213 173,99

108,38

213 173,99

100,00

0,00

0,00

0760 0770 0920 0970 750 75011 2010 75023 0580

105 000,00 1 880 800,00 8 000,00 171 118,00 452 425,00 184 000,00 184 000,00 204 215,00 0,00

444 181,15 2 301 472,92 8 180,57 175 228,53 468 775,79 184 000,00 184 000,00 220 566,94 125,00

423,03 122,37 102,26 102,40 103,61 100,00 100,00 108,01 0,00

0,00 0,00 8 180,57 175 228,53 468 775,79 184 000,00 184 000,00 220 566,94 125,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

444 181,15 2 301 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z usług Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki

0830

17 820,00

14 092,12

79,08

14 092,12

100,00

0,00

0,00

0900

0,00

196,89

0,00

196,89

100,00

0,00

0,00

0920

130 000,00

144 764,95

111,36

144 764,95

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 110,35

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 53 468,05

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 100,00

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 0,00

1

2

3 0970

4 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 48 452,00

6 53 468,05

2360

50,00

26,35

52,70

26,35

100,00

0,00

0,00

2910

7 893,00

7 893,58

100,01

7 893,58

100,00

0,00

0,00

75056 2010 751 75101 2010 75108 2010

64 210,00 64 210,00 44 172,00 4 637,00 4 637,00 39 535,00 39 535,00

64 208,85 64 208,85 43 829,40 4 636,25 4 636,25 39 193,15 39 193,15

100,00 100,00 99,22 99,98 99,98 99,14 99,14

64 208,85 64 208,85 43 829,40 4 636,25 4 636,25 39 193,15 39 193,15

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 75601 0350

28 813 471,00 90 200,00 90 000,00

29 304 199,29 62 391,62 62 253,12

101,70 69,17 69,17

29 304 199,29 62 391,62 62 253,12

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0910

200,00

138,50

69,25

138,50

100,00

0,00

0,00

75615

8 550 039,00

8 451 432,75

98,85

8 451 432,75

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 99,19 139,03 100,68 100,01 107,40 25,42

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 8 015 222,64 4 467,11 148,00 244 023,80 53 698,10 228,80

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

2

3 0310 0320 0330 0340 0500 0690 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

4

5 8 081 000,00 3 213,00 147,00 244 000,00 50 000,00 900,00

6 8 015 222,64 4 467,11 148,00 244 023,80 53 698,10 228,80

Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0910 2680

26 000,00 144 779,00

26 746,30 106 898,00

102,87 73,84

26 746,30 106 898,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75616

4 256 484,00

4 480 513,95

105,26

4 480 513,95

100,00

0,00

0,00

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 532 000,00 152 534,00 1 450,00 373 000,00 90 000,00 160 000,00 928 000,00

2 696 332,77 146 268,15 1 374,00 376 073,30 88 239,72 159 292,40 991 468,12

106,49 95,89 94,76 100,82 98,04 99,56 106,84

2 696 332,77 146 268,15 1 374,00 376 073,30 88 239,72 159 292,40 991 468,12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 132,42 98,91 102,93 93,34 112,41 100,65 0,00 0,00 216,80 102,41 101,70 111,17 161,00 142,87 0,00 100,00 100,00

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 8 607,32 12 858,17 1 256 060,34 494 685,68 618 247,64 139 900,61 180,00 228,00 2 818,41 15 046 698,74 13 823 778,00 1 222 920,74 7 101,89 6 301,89 800,00 14 058 287,00 13 449 393,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

2

3 0690 0910 Wpływy z różnych opłat

4

5 6 500,00 13 000,00 1 220 300,00 530 000,00 550 000,00 139 000,00 0,00 0,00 1 300,00 14 692 037,00 13 592 037,00 1 100 000,00 4 411,00 4 411,00 0,00 14 058 287,00 13 449 393,00

6 8 607,32 12 858,17 1 256 060,34 494 685,68 618 247,64 139 900,61 180,00 228,00 2 818,41 15 046 698,74 13 823 778,00 1 222 920,74 7 101,89 6 301,89 800,00 14 058 287,00 13 449 393,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 0410 0480 0490 0590 0690 0910 75621 0010 0020 75647 0690 0970 758 75801

Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

13 449 393,00

13 449 393,00

100,00

13 449 393,00

100,00

0,00

0,00

75807

252 223,00

252 223,00

100,00

252 223,00

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 100,00 100,00 100,00 89,22 86,87

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 252 223,00 356 671,00 356 671,00 1 236 329,15 285 183,25

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 100,00 100,00 100,00 42,72 26,21

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 0,00 0,00 0,00 1 657 657,54 802 780,09

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 0,00 0,00 0,00 57,28 73,79

1

2

3 2920

4 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

5 252 223,00 356 671,00 356 671,00 3 243 821,00 1 252 456,00

6 252 223,00 356 671,00 356 671,00 2 893 986,69 1 087 963,34

75831 2920 801 80101

Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam. województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola

0750

15 762,00

14 172,37

89,91

14 172,37

100,00

0,00

0,00

0920 0970 2007

9 100,00 3 800,00 219 107,00

5 819,97 2 651,30 202 012,35

63,96 69,77 92,20

5 819,97 2 651,30 202 012,35

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2009

38 666,00

35 649,26

92,20

35 649,26

100,00

0,00

0,00

2030 2701

11 700,00 13 178,00

11 700,00 13 178,00

100,00 100,00

11 700,00 13 178,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6207

939 793,00

801 550,09

85,29

0,00

0,00

801 550,09

100,00

6209

1 350,00

1 230,00

91,11

0,00

0,00

1 230,00

100,00

80104

892 844,00

844 053,90

94,54

844 053,90

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11

1

2

3

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność

5

6

0750

1 208,00

5 304,88

439,15

5 304,88

100,00

0,00

0,00

0830 0920 0970 2400

754 100,00 5 450,00 610,00 0,00

714 517,95 6 055,97 638,45 847,05

94,75 111,12 104,66 0,00

714 517,95 6 055,97 638,45 847,05

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2900 80110 0750 0920 0970 2701

131 476,00 1 012 759,00 2 800,00 800,00 600,00 69 213,00

116 689,60 913 180,81 1 839,47 2 143,88 503,51 53 816,50

88,75 90,17 65,70 267,99 83,92 77,75

116 689,60 58 303,36 1 839,47 2 143,88 503,51 53 816,50

100,00 6,38 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 854 877,45 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 93,62 0,00 0,00 0,00 0,00

6207

939 346,00

854 877,45

91,01

0,00

0,00

854 877,45

100,00

80195 0830

85 762,00 4 400,00

48 788,64 4 331,00

56,89 98,43

48 788,64 4 331,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Wpływy z usług

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11

1

2

3 2030

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna

5 552,00

6 552,00

100,00

552,00

100,00

0,00

0,00

2700 852 85202 0830 0920 85203 0920 0970 2010

80 810,00 7 983 744,00 36 321,00 36 321,00 0,00 314 344,00 224,00 1 699,00 312 000,00

43 905,64 7 960 120,00 38 261,01 38 236,56 24,45 303 648,78 486,55 1 712,30 301 000,00

54,33 99,70 105,34 105,27 0,00 96,60 217,21 100,78 96,47

43 905,64 7 960 120,00 38 261,01 38 236,56 24,45 303 648,78 486,55 1 712,30 301 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Ośrodki wsparcia Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360

421,00

449,93

106,87

449,93

100,00

0,00

0,00

85212

5 883 200,00 0,00

5 870 435,33 17,60

99,78 0,00

5 870 435,33 17,60

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0900

3 000,00

873,86

29,13

873,86

100,00

0,00

0,00

2010

5 824 200,00

5 824 064,72

100,00

5 824 064,72

100,00

0,00

0,00

2360

44 000,00

39 944,26

90,78

39 944,26

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11

1

2

3

4 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5

6

2910

12 000,00

5 534,89

46,12

5 534,89

100,00

0,00

0,00

85213

62 886,00

61 453,81

97,72

61 453,81

100,00

0,00

0,00

2010

30 400,00

30 371,64

99,91

30 371,64

100,00

0,00

0,00

2030

32 000,00

30 596,56

95,61

30 596,56

100,00

0,00

0,00

2910

486,00

485,61

99,92

485,61

100,00

0,00

0,00

85214 0830 0920 0970

561 500,00 24 000,00 45,00 1 955,00

562 797,12 27 691,07 98,54 2 229,60

100,23 115,38 218,98 114,05

562 797,12 27 691,07 98,54 2 229,60

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030

533 000,00

532 777,91

99,96

532 777,91

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11

1

2

3

4 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe

5

6

2910

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216 2030

353 000,00 351 000,00

351 905,57 350 742,80

99,69 99,93

351 905,57 350 742,80

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2910

2 000,00

1 162,77

58,14

1 162,77

100,00

0,00

0,00

85219 0920 0970 2030 85228 0830 0920 0970 2010

371 553,00 6 000,00 1 313,00 364 240,00 118 440,00 47 000,00 45,00 5 100,00 66 295,00

374 619,14 8 995,96 1 383,18 364 240,00 114 499,24 47 320,28 69,20 4 495,24 62 586,03

100,83 149,93 105,35 100,00 96,67 100,68 153,78 88,14 94,41

374 619,14 8 995,96 1 383,18 364 240,00 114 499,24 47 320,28 69,20 4 495,24 62 586,03

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2360

0,00

28,49

0,00

28,49

100,00

0,00

0,00

85278

12 500,00

12 500,00

100,00

12 500,00

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11

1

2

3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność

5

6

2010

12 500,00

12 500,00

100,00

12 500,00

100,00

0,00

0,00

85295 2010

270 000,00 24 000,00

270 000,00 24 000,00

100,00 100,00

270 000,00 24 000,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza

2030 854 85415 2030 900 90001

246 000,00 341 742,00 341 742,00 341 742,00 3 397 849,00 3 167 849,00

246 000,00 193 790,34 193 790,34 193 790,34 3 713 251,66 3 549 606,65

100,00 56,71 56,71 56,71 109,28 112,05

246 000,00 193 790,34 193 790,34 193 790,34 611 144,85 447 499,84

100,00 100,00 100,00 100,00 16,46 12,61

0,00 0,00 0,00 0,00 3 102 106,81 3 102 106,81

0,00 0,00 0,00 0,00 83,54 87,39

Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność

6207

2 331 520,00

2 699 788,50

115,80

0,00

0,00

2 699 788,50

100,00

6320 8510 90019

402 319,00 434 010,00 100 000,00

402 318,31 447 499,84 117 054,05

100,00 103,11 117,05

0,00 447 499,84 117 054,05

0,00 100,00 100,00

402 318,31 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

100 000,00 130 000,00

117 054,05 46 590,96

117,05 35,84

117 054,05 46 590,96

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

90095

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 1126

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Plan 2011

Wykonanie roku 2011

Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 7 34,32

Wykonanie roku 2011; dochody bieżące 8 43 590,96

Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6 9 100,00

Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe 10 0,00

Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 11 0,00

1

2

3 2440

4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kultura fizyczna

5 127 000,00

6 43 590,96

2710 926 92601 2370 92604

3 000,00 135 424,00 10 024,00 10 024,00 125 400,00

3 000,00 169 161,84 10 024,30 10 024,30 159 137,54

100,00 124,91 100,00 100,00 126,90

3 000,00 169 161,84 10 024,30 10 024,30 159 137,54

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obiekty sportowe Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów

0750

6 000,00

3 501,22

58,35

3 501,22

100,00

0,00

0,00

0830 0920 0960 0970

89 000,00 300,00 20 000,00 10 100,00

122 920,47 807,65 8 275,13 23 633,07

138,11 269,22 41,38 233,99

122 920,47 807,65 8 275,13 23 633,07

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem:

62 290 206,00

63 412 180,31

101,80

55 175 568,02

87,01

8 236 612,29

12,99

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 1126

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r.

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 61,88 51,15 100,00 0,00 100,00 Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 38,12 48,85 0,00 100,00 0,00

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 96,91 97,09 99,34 94,85 73,43

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 76 974,41 49 667,99 49 667,99 0,00 2 937,16

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 47 426,89 47 426,89 0,00 47 426,89 0,00

1 010

2

3 Rolnictwo i łowiectwo

4

5 128 371,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 4 000,00

6 124 401,30 97 094,88 49 667,99 47 426,89 2 937,16

01008

Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

01030

Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4 000,00 24 371,00 158,00 319,00 23 894,00 4 640 745,00 831 997,00 831 997,00 280 000,00

2 937,16 24 369,26 157,74 319,00 23 892,52 4 386 701,34 821 013,54 821 013,54 280 000,00

73,43 99,99 99,84 100,00 99,99 94,53 98,68 98,68 100,00

2 937,16 24 369,26 157,74 319,00 23 892,52 1 721 639,54 821 013,54 821 013,54 280 000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 39,25 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 665 061,80 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00 0,00

01095

Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki

600 60004

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

280 000,00

280 000,00

100,00

280 000,00

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 99,99

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 0,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 0,00

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 349 974,22

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 100,00

1

2 60014

3

4 Drogi publiczne powiatowe

5 350 000,00

6 349 974,22

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

350 000,00

349 974,22

99,99

0,00

0,00

349 974,22

100,00

3 178 748,00 450,00 22 700,00 1 800,00 3 723,00 602,00 5 100,00 79 832,00 582 630,00 10 000,00 1 083,00

2 935 713,58 272,80 20 310,00 1 636,10 3 333,61 537,68 5 000,00 71 694,79 505 015,83 8 257,20 1 083,00

92,35 60,62 89,47 90,89 89,54 89,32 98,04 89,81 86,68 82,57 100,00

620 626,00 272,80 20 310,00 1 636,10 3 333,61 537,68 5 000,00 71 694,79 505 015,83 8 257,20 1 083,00

21,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 315 087,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 485,00

3 484,99

100,00

3 484,99

100,00

0,00

0,00

2 447 430,00

2 295 174,86

93,78

0,00

0,00

2 295 174,86

100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11

1

2

3

4

5

6

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 630 63095 Turystyka Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych

19 913,00

19 912,72

100,00

0,00

0,00

19 912,72

100,00

4 413,00 4 413,00 183,00 30,00 1 200,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 336 096,00

1 251 474,75

93,67

654 204,34

52,27

597 270,41

47,73

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

872 596,00

787 974,75

90,30

190 704,34

24,20

597 270,41

75,80

4 183,00 1 030,00 25 000,00 4 000,00 200 500,00

1 355,71 218,66 17 925,00 1 032,78 165 822,42

32,41 21,23 71,70 25,82 82,70

1 355,71 218,66 17 925,00 1 032,78 165 822,42

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 17 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 65,43

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 2 517,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 100,00

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 0,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 0,00

1

2

3 4430 Różne opłaty i składki

4

5 3 847,00

6 2 517,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

918,00

917,97

100,00

917,97

100,00

0,00

0,00

4610

5 000,00

914,80

18,30

914,80

100,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Działalność usługowa

128 118,00 500 000,00

128 000,00 469 270,41

99,91 93,85

0,00 0,00

0,00 0,00

128 000,00 469 270,41

100,00 100,00

70095

463 500,00

463 500,00

100,00

463 500,00

100,00

0,00

0,00

463 500,00

463 500,00

100,00

463 500,00

100,00

0,00

0,00

710

313 300,00

284 351,46

90,76

133 056,53

46,79

151 294,93

53,21

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

27 500,00

24 757,99

90,03

24 757,99

100,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

20 500,00

18 530,00

90,39

18 530,00

100,00

0,00

0,00

4300 Zakup usług pozostałych

7 000,00

6 227,99

88,97

6 227,99

100,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

30 300,00

24 088,80

79,50

24 088,80

100,00

0,00

0,00

4 000,00 1 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 18 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 93,86 97,46

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 14 830,00 9 258,80

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 100,00 100,00

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 0,00 0,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 0,00 0,00

1

2

3

4

5 15 800,00 9 500,00

6 14 830,00 9 258,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych

71035

Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

255 500,00

235 504,67

92,17

84 209,74

35,76

151 294,93

64,24

4 000,00 500,00 6 000,00 85 000,00 160 000,00 7 430 101,00 551 019,00 388 064,00

2 615,53 119,56 2 114,75 79 359,90 151 294,93 6 996 113,57 528 048,26 384 569,42

65,39 23,91 35,25 93,36 94,56 94,16 95,83 99,10

2 615,53 119,56 2 114,75 79 359,90 0,00 5 892 350,04 528 048,26 384 569,42

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 84,22 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 151 294,93 1 103 763,53 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15,78 0,00 0,00

750 75011

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

31 332,00 63 707,00 10 276,00 5 000,00

31 266,80 59 668,08 8 147,80 1 685,00

99,79 93,66 79,29 33,70

31 266,80 59 668,08 8 147,80 1 685,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 300,00

19 101,38

98,97

19 101,38

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 19 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 95,27

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 5 239,80

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 100,00

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 0,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 0,00

1

2

3

4

5 5 500,00

6 5 239,80

4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 300,00 3 000,00 1 400,00

2 440,54 0,00 809,25

56,76 0,00 57,80

2 440,54 0,00 809,25

100,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 700,00

1 552,94

57,52

1 552,94

100,00

0,00

0,00

4440

10 940,00

10 940,00

100,00

10 940,00

100,00

0,00

0,00

4700

5 500,00

2 627,25

47,77

2 627,25

100,00

0,00

0,00

75022

317 756,00 295 706,00 17 599,00 2 500,00 377,00 1 224,00 50,00 300,00

303 771,10 283 093,31 17 355,94 2 178,54 0,00 843,31 0,00 300,00

95,60 95,73 98,62 87,14 0,00 68,90 0,00 100,00

303 771,10 283 093,31 17 355,94 2 178,54 0,00 843,31 0,00 300,00

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 20 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 93,89

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 4 768 996,16

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 81,21

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 1 103 763,53

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 18,79

1

2 75023

3

4 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 6 254 922,00

6 5 872 759,69

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31 640,00 3 040 168,00 231 381,00 501 461,00 80 881,00 2 000,00 28 000,00 238 200,00 99 540,00 41 400,00 6 000,00 424 520,00 8 000,00 11 000,00

30 324,64 2 935 518,08 231 378,90 448 695,90 57 327,55 141,00 14 469,00 222 060,31 82 756,10 31 416,12 3 668,00 332 296,88 0,00 8 095,21

95,84 96,56 100,00 89,48 70,88 7,05 51,68 93,22 83,14 75,88 61,13 78,28 0,00 73,59

30 324,64 2 935 518,08 231 378,90 448 695,90 57 327,55 141,00 14 469,00 222 060,31 82 756,10 31 416,12 3 668,00 332 296,88 0,00 8 095,21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 21 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11

1

2

3

4

5

6

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

45 000,00

40 822,75

90,72

40 822,75

100,00

0,00

0,00

1 000,00 25 000,00 14 000,00 20 000,00 102 879,00 149 708,00 644,00

600,00 11 984,27 13 057,47 16 735,86 102 879,00 145 836,00 230,48

60,00 47,94 93,27 83,68 100,00 97,41 35,79

600,00 11 984,27 13 057,47 16 735,86 102 879,00 145 836,00 230,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700

40 000,00

38 702,64

96,76

38 702,64

100,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 050 000,00 62 500,00

1 049 982,39 53 781,14

100,00 86,05

0,00 0,00

0,00 0,00

1 049 982,39 53 781,14

100,00 100,00

75056

64 210,00

64 208,85

100,00

64 208,85

100,00

0,00

0,00

31 999,00

31 999,00

100,00

31 999,00

100,00

0,00

0,00

3040

18 412,00

18 412,00

100,00

18 412,00

100,00

0,00

0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 653,00

1 652,53

99,97

1 652,53

100,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 22 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11

1

2

3

4

5 267,00 10 879,00 1 000,00 199 100,00 1 000,00 18 000,00 168 100,00 12 000,00 43 094,00 19 500,00 17 000,00 6 594,00 44 172,00 4 637,00 599,00 97,00 3 941,00

6 266,55 10 879,00 999,77 190 609,31 0,00 15 794,64 165 134,67 9 680,00 36 716,36 15 475,68 14 646,68 6 594,00 43 829,40 4 636,25 598,68 96,57 3 941,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

99,83 100,00 99,98 95,74 0,00 87,75 98,24 80,67 85,20 79,36 86,16 100,00 99,22 99,98 99,95 99,56 100,00

266,55 10 879,00 999,77 190 609,31 0,00 15 794,64 165 134,67 9 680,00 36 716,36 15 475,68 14 646,68 6 594,00 43 829,40 4 636,25 598,68 96,57 3 941,00

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 23 ?

Poz. 1126

dział

rozdział

§

treść

Plan wydatków na 2011 rok

Wykonanie za 2011 rok

Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 7 99,14 98,45 99,91 91,80 100,00 99,99 96,18 100,00 100,00 100,00 100,00 99,92 99,92 66,89 97,37 90,96 17,39 0,00

Wykonanie za 2011rok wydatki bieżące 8 39 193,15 20 360,00 1 517,70 224,92 12 091,00 4 999,53 106 659,16 74 600,00 74 600,00 20 000,00 20 000,00 3 497,33 3 497,33 8 561,83 3 700,00 3 365,66 139,11 0,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Wykonanie za 2011 rok wydatki majątkowe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol.6 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

2 75108

3

4 Wybory do Sejmu i Senatu

5 39 535,00 20 680,00 1 519,00 245,00 12 091,00 5 000,00 110 900,00 74 600,00 74 600,00 20 000,00 20 000,00 3 500,00 3 500,00 12 800,00 3 800,00 3 700,00 800,00 1 000,00

6 39 193,15 20 360,00 1 517,70 224,92 12 091,00 4 999,53 106 659,16 74 600,00 74 600,00 20 000,00 20 000,00 3 497,33 3 497,33 8 561,83 3 700,00 3 365,66 139,11 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 754 75405 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75406 Straż Graniczna 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75414 Obrona cywilna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 24 ?

Poz. 1126
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.190.2

  zarządzenie nr 251/09 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.205.2

  zarządzenie nr 0151-12/09 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.2083

  zarządzenie nr 62/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu miasta Przemyśla za 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1476

  uchwała nr 419/XXXII/2009 Rady Miasta Lubaczów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Lubaczowa na 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

  Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1125

  uchwała nr XI/61/12 Rady Gminy Turośl z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1124

  uchwała nr XIV/94/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1123

  uchwała nr 181/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1122

  uchwała nr 179/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1121

  uchwała nr 174/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.