Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1438

Tytuł:

uchwała nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1438
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1438

UCHWAŁA NR 165/XVI/12 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5; 6) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6; 7) po dokonanych zmianach: plan dochodów ogółem wynosi: w tym: dochody bieżące dochody majątkowe plan wydatków ogółem wynosi: w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe deficyt budżetowy ogółem wynosi: § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski 10.598.992 zł. 2.834.063 zł. 1.349.863 zł. 11.725.192 zł. 358.000 zł. 13.433.055 zł. 12.083.192 zł. 73.481 zł. 4.621 zł. 422.573 zł. 73.481 zł. 422.573 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1438

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dochody ? zwiększenia

w zł.

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 Kwota 383.984 Uwagi Zadanie zlecone. Dotacja na wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dochód bieżący. Zadanie własne. Dotacje z WFOŚ i GW w Białymstoku na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ?Ekologiczne spotkanie artystyczne pt. ?Flora powiatu wysokomazowieckiego?? ? kwota 9.390 zł. Zadanie własne finansowane z dotacji wojewody. Dotacja na wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody. Dotacja na wydatki bieżące związane z dożywianiem. Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dochód bieżący. Zadanie zlecone. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody. Dotacja na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Dochód bieżący. Zadanie własne. Dotacje z WFOŚ i GW w Białymstoku na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ?Poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy Wysokie Mazowieckie poprzez selektywną zbiórkę odpadów ? kwota 15.075 zł.,

801

80101

2460

9.390

852

85216

2030

3.000

852

85295

2030

3.000

852

85295

2010

200

854

85415

2030

7.924

900

90003

2460

15.075

Ogółem

422.573

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wydatki? zwiększenia

w zł.

Dział 010 010 010 010 Rozdział 01095 01095 01095 01095 § 4170 4210 4300 4430 Kwota 132 5.233 2.164 376.455 Uwagi Zadanie zlecone. Wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

801 801

80101 80101

4170 4210

350 9.040

Środki pochodzące z WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ?Ekologiczne spotkanie artystyczne pt. Flora powiatu wysokomazowieckiego? . Wydatek bieżący. Zadanie własne.

852

85216

3110

3.000

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek bieżący. Zadanie własne Środki przeznaczone na dożywianie. Wydatek bieżący. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody. Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatek bieżący. Zadanie zlecone. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatek bieżący. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody. Środki pochodzące z WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ?Poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy Wysokie Mazowieckie poprzez selektywną zbiórkę odpadów?

852

85295

3110

3.000

852

85295

3110

200

854

85415

3240

7.924

900 900

90003 90003 Ogółem

4170 4210

2.700 12.375 422.573

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1438

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dochody ? zmniejszenia

w zł. Dział 750 756 758 Rozdział 75011 75621 75801 Ogółem § 2010 0010 2920 Kwota 100 60.287 13.094 73.481 Uwagi Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące utrzymania administracji rządowej. Zmniejszenie planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok Zmniejszenie subwencji oświatowej na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wydatki? zmniejszenia

w zł. Dział 600 750 801 801 801 Rozdział 60016 75011 80101 80101 80110 § 4270 4010 4010 4040 4040 Kwota 60.287 100 1.546 9.982 1.566 73.481 Uwagi Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania dróg gminnych Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących utrzymania administracji rządowej Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących finansowania szkół

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydatki ? zmniejszenia (przeniesienia)

w zł. Dział 750 801 900 Rozdział 75075 80101 90003 Ogółem § 4300 4210 4300 Kwota 40 2.981 1.600 4.621 Uwagi Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących promocji gminy. Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół. Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących oczyszczania.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1438

wydatki ? zwiększenia (przeniesienia)

w zł. Dział 750 Rozdział 75075 § 4610 Kwota 40 Uwagi Środki na pokrycie opłaty sądowej za rejestrację czasopisma gminnego ?Biuletyn 54?. Wydatek bieżący. Zadanie własne. Udział własny gminy dotyczący finansowania przedsięwzięcia pod nazwą ?Ekologiczne spotkanie artystyczne pt. Flora powiatu wysokomazowieckiego? . Wydatek bieżący. Zadanie własne. 20 % udziału własnego do dotacji wojewody na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie własne. Wydatek bieżący. Środki przeznaczone na wydatki związane z współfinansowaniem przez gminę przedsięwzięcia pod nazwą ?Poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy Wysokie Mazowieckie poprzez selektywną zbiórkę odpadów?. Zadanie własne. Wydatek bieżący.

801 801

80101 80101

4170 4210

350 650

801

80101

3240

1.981

900

90003 Ogółem

4210

1.600 4.621

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową o kwotę

383.984 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków. Jest to zadanie zlecone, wydatek bieżący.

2. Gmina Wysokie Mazowieckie w dniu 11 kwietnia 2012 roku podpisała z WFOŚiGW w Białymstoku

dwie umowy dotyczące dofinansowania następujących przedsięwzięć: - Poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy Wysokie Mazowieckie poprzez selektywną zbiórkę odpadów: kwota dotacji - 15.075 zł, udział własny ? 10.470 zł., - Ekologiczne spotkanie artystyczne pt. ?Flora powiatu wysokomazowieckiego?: kwota dotacji 9.390 zł, udział własny ? 1.000 zł. Z tego tytułu należy zwiększyć dochody i wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 24.465 zł oraz zapewnić nieprzewidziane w uchwale budżetowej własne środki budżetowe w kwocie 2.600 zł dokonując przeniesień w planie wydatków.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 2 kwietnia 2012 roku skorygował kwoty dotacji celowych

na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 rok. W wyniku tego należy: - zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł w dziale Administracja rządowa, - zwiększyć plan dochodów i wydatków dotyczących wypłaty zasiłków stałych o kwotę 3.000 zł, - zwiększyć plan dochodów i wydatków dotyczących dożywiania o kwotę 3.000 zł. Na mocy powyższego pisma należy również zwiększyć plan dochodów budżetu państwa z tytułu pobieranych przez gminy dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku w rozdziale 85212 par. 2350 o kwotę 1.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1438

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. zwiększył o kwotę 200 zł dotację celową

na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 2 kwietnia zwiększył dotację celową o kwotę 7.924 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków. Jest to zadanie własne ? wydatek bieżący. Uwzględniając art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina winna do ww. zadania dołożyć własne środki budżetowe w wysokości nie niższej niż 20 %. Stanowi to kwotę 1.981 zł. Na pokrycie ww. wkładu własnego należy przeznaczyć środki z dokonanego przeniesienia w planie wydatków budżetowych.

6. Minister Finansów pismem z dnia 23 marca 2012 r. zmniejszył subwencję oświatową o kwotę

13.094 zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków. Po stronie planu wydatków postanowiono w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszyć środki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne Tym samym pismem Minister Finansów zmniejszył również planowany udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok o kwotę 60.287 zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg gminnych.

7. Zaszła konieczność przeniesienia w planie wydatków bieżących ogólnej kwoty 4.621 zł, w tym:

- 2.600 zł dotyczy zapewnienia udziału własnego we wspomnianych wcześniej zadaniach współfinansowanych środkami z WFOŚiGW w Białymstoku, - 40 zł to środki na pokrycie opłaty sądowej za rejestrację czasopisma gminnego ?Biuletyn 54?, - 1.981 zł stanowi udział własny gminy w wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1437

  uchwała nr XII/68/12 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1436

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1435

  uchwała nr XVI/100 /12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1434

  uchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowy Dwór

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1433

  uchwała nr XIV/130/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.