Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1440

Tytuł:

zarządzenie nr 222/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1440
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1440

ZARZĄDZENIE NR 222/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok zmniejsza się o kwotę 20.000 zł planowane wydatki na zadanie pn. ?Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty? - dz. 700 rozdział 70005; 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.639.806 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.632.820 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.418.897 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 35.000 zł), b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.006.986 zł, 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.861.424 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.101.479 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.418.897 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 35.000 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1440

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.759.945 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł), 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.221.618 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł, c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 283.263 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. wz. Burmistrza Miasta Zastępca Burmistrza Walentyna Szymczuk Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 222/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2012 r. Zmiany w planie dochodów

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Dochody razem (A+B+C+D) w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe A Dochody na zadania własne w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe B Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 010 Rozdział 01095 § 2010 C D Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia 4 10 539 10 539 0 0 0 0 10 539 10 539 0 10 539 10 539

0 0 0

10 539 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1440

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 222/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2012 r. Zmiany w planie wydatków w złotych

Dział/rozdział/paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 Wydatki razem (A+B+C+D) w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe 700 Rozdział 70005 § 4610 § 6060 Dział 750 Rozdział 75023 § 4170 § 4110 Rozdział 75095 § 4210 § 4300 Dział 926 Rozdział 92604 § 4040 § 4300 § 4480 B Gospodarka mieszkaniowa

2

3 29 533 9 533 20 000 29 533 9 533 20 000 20 000 20 000 0 20 000 8 810 3 810 0 3 810 5 000 5 000 0 723 723 723 0 0

4 40 072 40 072 0 29 533 29 533 0 20 000 20 000 20 000 0 8 810 3 810 3 810 0 5 000 0 5 000 723 723 0 81 642

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 539 10 539 0 10 539 10 539 206 10 333 0 0

010 Rozdział 01095 § 4300 § 4430 C D

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 290/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1439

  zarządzenie nr 107/12 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1438

  uchwała nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1437

  uchwała nr XII/68/12 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1436

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1435

  uchwała nr XVI/100 /12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.