Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1475

Tytuł:

uchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1475
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem ? 11.960.074 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 10.959.074 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 1.001.000 zł. 2. Plan wydatków ogółem ? 11.537.250 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 9.628.959 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.908.291 zł. § 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. stanowi Załącznik Nr 3. § 5. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 422.824 zł oraz wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 848.612 zł, przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.271.436 zł, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.114.778 zł. § 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 848.612 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.271.436 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1475

§ 7. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. § 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. § 9. 1. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych w wysokości 23.338 zł, 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł. § 10. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 7. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wiesław Radzewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1475

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1475

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1475

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1475

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1475

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1475

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1475

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 1475

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 1475

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/90/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1474

  uchwała nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1473

  uchwała nr XXII/142/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1472

  zarządzenie nr 74.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1471

  uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1470

  uchwała nr XVIII/74/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.