Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1522

Tytuł:

zarządzenie nr 100/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-16
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1522
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudzień 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2011 r., zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę ? 1 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 215 304,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 168 000,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 168 000,00 zł; 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę ? 1 215 304,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Dochody budżetu w wysokości 17 501 200,-zł, z tego: - bieżące w wysokości 7 840 020,-zł; - majątkowe w wysokości 9 661 180,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr1. § 4. Wydatki budżetu w wysokości 17 501 200,-zł, z tego: - bieżące w wysokości 7 839 200,-zł; - majątkowe w wysokości 9 662 000,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1522

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu dochodów na 2012 rok

Rodzaj: Dział 852 85295 Rozdział Paragraf Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem zlecone: Razem porozumienia: Razem dochody własne: Razem dochody Treść Przed zmianą 811 000,00 0,00

zlecone Zmiana 1 200,00 1 200,00 Po zmianie 812 200,00 1 200,00

2010

0,00

1 200,00

1 200,00

846 458,00 15 000,00 16 638 542,00 17 500 000,00

1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

847 658,00 15 000,00 16 638 542,00 17 501 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1522

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu wydatków na 2012 rok

Rodzaj: Dział 630 63003 4110 4120 4170 4260 4580 6057 6059 750 75023 4010 4040 851 85154 Rozdział Paragraf Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Treść Przed zmianą 4 982 000,00 4 982 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450 000,00 422 000,00 1 270 800,00 1 082 800,00 638 000,00 49 000,00 63 000,00 58 000,00

Własne Zmiana 0,00 0,00 2 200,00 380,00 15 100,00 13 000,00 12 320,00 - 1 072 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 - 704,00 704,00 0,00 0,00 Po zmianie 4 982 000,00 4 982 000,00 2 200,00 380,00 15 100,00 13 000,00 12 320,00 3 378 000,00 1 451 000,00 1 270 800,00 1 082 800,00 637 296,00 49 704,00 63 000,00 58 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1522

Rodzaj: Dział Rozdział Paragraf 4210 4300 900 90001 4219 4300 6059 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki własne: Rodzaj: Dział 852 85295 3110 Rozdział Paragraf Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne Razem zlecone: Razem porozumienia: Razem wydatki Treść Przed zmianą 811 000,00 0,00 0,00 846 458,00 15 000,00 17 500 000,00 Treść Przed zmianą 1 600,00 13 000,00 3 272 800,00 3 114 800,00 35 000,00 0,00 414 000,00 16 638 542,00

Własne Zmiana 2 600,00 - 2 600,00 0,00 0,00 - 15 000,00 140 000,00 - 125 000,00 0,00 Zlecone Zmiana 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 Po zmianie 812 200,00 1 200,00 1 200,00 847 658,00 15 000,00 17 501 200,00 Po zmianie 4 200,00 10 400,00 3 272 800,00 3 114 800,00 20 000,00 140 000,00 289 000,00 16 638 542,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1522

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 marca 2012 r. OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE 1. Zmiany w dochodach: 1) zwiększyć dotację na zadanie zlecone pomoc społeczna o kwotę 1 200,00 zł. 2. Zmiany w wydatkach: 1) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną w o kwotę 1 200,00 zł; 3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 1 215 304,00 zł: 1) Turystyka ? zmiany w wydatkach na kwotę 43 000,00 zł w tym zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą wybudowanego budynku Centrum Informacji Turystycznej, opłata za energię wewnątrz budynku, stadionu i oświetlenie ścieżki rowerowej. Opłata odsetek dla Przedsiębiorstwa ?Poldren? z tytułu nieterminowej zapłaty faktury (opóźnienia z powodu nie rozpatrzenia wniosku o płatność do końca 2011 roku) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na kwotę 1 022 000,00 zł, w związku z korektą finansową oraz błędnym zaplanowaniem wydatków w budżecie gminy. Dochody zaplanowane w kwocie 4 277 000,00 zł dotyczą zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych. 2) Administracja - zmiany w wydatkach na kwotę 704,00 zł dotyczą spraw bieżącego utrzymania urzędu; 3) Ochrona zdrowia - zmiana wydatków na kwotę 2 600,00 zł; 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmiany w wydatkach na kwotę 140 000,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 125 000,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących związanych z kontrolą wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Płaska; w tym prace geodety oraz specjalisty z uprawnieniami branży sanitarnej w komisji inwentaryzacyjnej odbiory przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki związane z przeprowadzeniem audytu wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz obsługa oczyszczalni przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1521

  zarządzenie nr 88/11 Wójta Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1520

  uchwała nr XV/ 66/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniajaca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1519

  uchwała nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1518

  uchwała nr XIII/90/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1517

  uchwała nr XV/99/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.