Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1643

Tytuł:

uchwała nr 163/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1643
Hasła:Pomoc społeczna: organizacja pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 1643

UCHWAŁA NR 163/XVI/12 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), w związku z art. 17 ust. l pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202. poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. Osobie samotnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. § 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. § 3. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone odpłatnie, częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie. § 4. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,5 % kwoty najniższej emerytury, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2 % kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. § 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują: 1) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy, czystości pomieszczeń w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez tą osobę, 2) zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie), 3) utrzymanie odpowiedniej temperatury (indywidualne ogrzewanie), w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę

4) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1643

5) załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją życia świadczeniobiorcy, 6) zapewnienie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym w miarę możliwości. § 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli 1) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w % Do 100% Powyżej 100 do 150 Powyżej 150 do 200 Powyżej 200 do 250 Powyżej 250 do 300 Powyżej 300 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1godzinę usługi, wyrażona w %

0 10 15 25 50 100

2) osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ,wyrażony w % Do 100% Powyżej 100 do 150 Powyżej 150 do 200 Powyżej 200 do 250 Powyżej 250 do 300 Powyżej 300 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w % 0 20 30 50 80 100

§ 7. Należność z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek Bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem z dopiskiem - zwrot za usługi opiekuńcze . § 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem może częściowo lub całkowicie zwolnić ją z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na: 1) długotrwałą chorobę, 2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych, 3) znaczne wydatki na leki. § 9. Traci moc uchwała Nr 39/VII/07 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.766

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1337

  uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1642

  uchwała nr 76/XIX/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Piątnica

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1641

  uchwała nr XIV/75/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1640

  uchwała nr XIV/72/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1639

  uchwała nr XII/63/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1638

  uchwała nr XVI/105/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.