Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1738

Tytuł:

zarządzenie nr 242/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-06-13
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1738
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

10:03

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.639.806 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.632.820 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.421.397 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 35.000 zł), b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.006.986 zł, 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.866.424 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.083.479 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.421.397 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 35.000 zł), b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.782.945 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1738

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.618 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł, c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.263 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 242/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 czerwca 2012 r. Zmiany w planie dochodów

w złotych Dział/rozdział/paragra f 1 Dochody razem (A+B+C+D) w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe A Dochody na zadania własne w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 852 Rozdział 85214 § 2030 B Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 852 Rozdział 85278 § 2010 C D Pomoc społeczna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia 4 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1738

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 242/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 czerwca 2012 r. Zmiany w planie wydatków

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 710 Rozdział 71004 § 4110 § 4120 § 4170 Dział 801 Rozdział 80110 § 4301 § 4421 Rozdział 80146 § 4170 § 4700 Dział 852 Rozdział 85214 § 3110 B Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 852 Rozdział 85278 § 3110 C D Pomoc społeczna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 5 163 5 163 0 5 163 5 163 0 71 71 0 0 71 2 592 1 692 1 692 0 900 0 900 2 500 2 500 2 500 Zwiększenia 4 5 163 5 163 0 2 663 2 663 0 71 71 62 9 0 2 592 1 692 0 1 692 900 900 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500

0 0

0 0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 290/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1737

  zarządzenie nr 220/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1736

  uchwała nr LII/128/12 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1735

  uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1734

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1733

  uchwała nr XXII/235/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.