Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1774

Tytuł:

uchwała nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-06-18
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1774
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

10:03

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) dokonaniu zmiany ?Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.? zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) dokonaniu zmiany ?Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych w 2012 roku? zgodnie z załącznikiem nr 5; 6) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6; 7) po dokonanych zmianach: - plan dochodów ogółem wynosi: w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe 12.088.975 zł 11.730.975 zł 358.000 zł 19.284 zł 200.000 zł 219.284 zł 5.783 zł 5.783 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1774

- plan wydatków ogółem wynosi: w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe - deficyt budżetowy ogółem wynosi: § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13.438.838 zł 10.604.775 zł 2.834.063 zł 1.349.863 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r. Dochody ? zwiększenia w zł

Dział 852 Ogółem Rozdział 85295 § 2030 Kwota 5.783 Uwagi Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody. Dotacja na wydatki bieżące związane z dożywianiem.

5.783

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r. Wydatki? zwiększenia w zł

Dział Rozdział §

Kwota

Uwagi Środki przeznaczone na dożywianie. Wydatek bieżący. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.

852

85295

3110

5.783

Ogółem

5.783

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1774

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r. Wydatki ? zmniejszenia (przeniesienia)

w zł

Dział 750 801 801 801 801 Rozdział 75023 80101 80101 80103 80114 § 6050 4440 3240 4440 4440 Kwota 200.000 13.083 1.981 1.751 36 Uwagi Zmniejszenie wydatków majątkowych z zadań własnych dotyczących rozbudowy budynku Urzędu Gminy Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół. Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania GZOSiP Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących finansowania funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów. Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania GOPS

801

80195

4440

1.633

852

85219 Ogółem

4210

800 219.284

wydatki ? zwiększenia (przeniesienia)

w zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 Kwota 200.000 Uwagi Zadanie własne. Wydatek majątkowy. Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2056B relacji Jabłonka Kościelna ? Rembiszewo-Studzianki. Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących wypłaty odpraw pracownikom z likwidowanych szkół Zwiększenie wydatków z zadań własnych dotyczących utrzymania GZOSiP 20 % udziału własnego do dotacji wojewody na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie własne. Wydatek bieżący. Zwiększenie wydatków z zadań własnych dotyczących utrzymania GOPS.

801 801

80101 80114

3020 4300

16.467 36

854

85415

3240

1.981

852

85219 Ogółem

4700

800 219.284

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1774

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1774

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1774

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1774

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Dział Rozdział § Kwota w zł.

L.p.

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Rodzaj realizowanego zadania Wydatek majątkowy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie relacji Rosochate Kościelne ? Miodusy Stok o długości 2.242 km.

1

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

466.284

2

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

200.000

Wydatek majątkowy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie relacji Jabłonka Kościelna ? Rembiszewo-Studzianki o długości 1.048 km

Ogółem

666.284

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1774

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 9 maja 2012 r. zwiększył dotację celową o kwotę 5.783 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji Wojewody, wydatek bieżący. 2. W związku ze złym stanem nawierzchni drogi powiatowej relacji Jabłonka Kościelna ? Rembiszewo-Studzianki zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego i z brakiem wystarczających środków finansowych na jej przebudowę ze strony Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem Gmina zdecydowała się wesprzeć finansowo jej przebudowę poprzez udzielenie Starostwu dotacji celowej w kwocie nie przekraczającej 200.000 zł. Środki na ten cel będą pochodzić ze zmniejszenia wydatków na rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Jest to zadanie własne, wydatek majątkowy. 3. W toku realizacji budżetu zaszła konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. a) należy zmniejszyć środki przeznaczone w planie na dokonanie odpisu na ZFŚS na ogólną kwotę 16.503 zł, z tego: - 8.541 zł SP Dąbrowa Dzięciel, - 4.542 zł SP Gołasze-Puszcza, - 1.751 zł Oddział Przedszkolny Wiejski, - 36 zł GZOSiP, - 1.633 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. zaoszczędzone środki należy przeznaczyć na odprawy dla pracowników ? kwota 16.467 zł i zakup usług pozostałych dla GZOSiP ? 36 zł, b) należy również przenieść kwotę 800 zł z paragrafu Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu Szkolenia pracowników w Rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej, c) w Uchwale Nr 175/XVII/12 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2012 r. błędnie zaklasyfikowano udział własny do dotacji Wojewody na wypłatę na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 1.981 zł). Jest 801.80101.3240, powinno być 854.85415.3240 - należy dokonać odpowiednich przesunięć w planie wydatków. 4. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zmienić ?Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.? zgodnie z załącznikiem Nr 4; oraz ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych w 2012 roku? zgodnie z załącznikiem nr 5;
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1773

  zarządzenie nr 116/12 Burmistrza Rajgrodu z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1772

  zarządzenie nr 32/12 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kobylin-Borzymy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1771

  zarządzenie nr 47/12 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1770

  zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1769

  uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.