Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1857

Tytuł:

uchwała nr V/20/12 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1857
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

12:01

UCHWAŁA NR V/20/12 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ?KUMIAŁKA ? BIEBRZA? z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 124) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gminna 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały 2. dochody budżetu Związku Gmin określone w § 1 uchwały wynoszą w wysokości 105 000,00 zł, z tego: - dochody bieżące - 95 000,00 zł, - dochody majątkowe ? 10 000,00 zł 3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały; 4. wydatki budżetu Związku Gmin określone w § 2 uchwały wynoszą w wysokości 279 393,00 zł, z tego: - wydatki bieżące - 95 000,00 zł, - wydatki majątkowe ? 184 393,00 zł 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 8 grudnia 2011r. ?Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.? otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały. 6. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: ?Deficyt budżetu w wysokości 174 393,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 174 393,00 zł.?. 7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: ?Łączną kwotą przychodów budżetu w wysokości 174 393,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00. zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.?. 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011 r. ?Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.? otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1857

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Związku Gmin zamyka się: 1) po stronie dochodów w kwocie 105 000,00 zł, w tym: - dochody bieżące ? 95 000,00 zł - dochody majątkowe ? 10 000,00 zł 2) po stronie wydatków w kwocie 279 393,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ? 95 000,00 zł - wydatki majątkowe ? 184 393,00 zł 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu Związku Gmin stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 174 393,00 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Stanisław Łodygo

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1857

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/20/12 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 1 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1857

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1857

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/12 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 1 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1857

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1857

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1857

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/20/12 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 1 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/20/12 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 1 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.77.969

  uchwała nr 9/08 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2010.316.3387

  uchwała nr XXI/11/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.241

  uchwała nr XVII/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2761

  uchwała nr X/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4881

  uchwała nr XV/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1856

  uchwała nr XVIII/80/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1855

  uchwała nr XVII/77/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1854

  uchwała nr XVI/72/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1853

  uchwała nr XX/123/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z cmentarzy komunalnych w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1852

  uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnopol w latach 2012 - 2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.