Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1882

Tytuł:

uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-06-27
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1882
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

08:54

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Budżet po zmianach wynosi: Dochody ogółem 23.653.223 zł, z tego: - bieżące w wysokości 16.144.260 zł - majątkowe w wysokości 7.508.963 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1882

Wydatki ogółem 26.287.803zł, z tego: - bieżące w wysokości 15.134.591 zł - majątkowe w wysokości 11.153.212 zł § 7. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. ?Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku? wynosi 4.391.177 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.340.000 zł; 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1882

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2012 w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Plan po zmianach (5+6+7) 8

Dział 1

Rozdział 2

§ 3

Nazwa 4 bieżące bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5

Zmniejszenie 6

Zwiększenie 7

38 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38 000,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne Dział 1 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 bieżące 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 75621 Podatek od nieruchomości Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 758 Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia 12 749 151,00 0,00 11 177 827,00 0,00 0,00 0,00 585 000,00 0,00 435 000,00 13 334 151,00 0,00 11 612 827,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

0,00 10 873 780,00 1 280 000,00 0,00 950 000,00 1 555 209,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 314,00

0,00 435 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 12 000,00

0,00 11 308 780,00 1 430 000,00 0,00 1 100 000,00 1 485 895,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1882

Dział 1

Rozdział 2

§ 3

Nazwa 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5 0,00 1 553 209,00 0,00 1 553 209,00 2 000,00 0,00 2 000,00 bieżące razem: 14 914 986,00 218 612,00

Zmniejszenie 6 0,00 -81 314,00 0,00 -81 314,00 0,00 0,00 0,00 -81 314,00 0,00

Zwiększenie 7 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 597 000,00 0,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 0,00 1 471 895,00 0,00 1 471 895,00 14 000,00 0,00 14 000,00 15 430 672,00 218 612,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki

75814

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 630 Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 926 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura fizyczna

95 605,00 95 605,00 95 605,00 95 605,00 81 264,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 23 000,00

122 605,00 122 605,00 122 605,00 122 605,00 104 264,00

6209 700

14 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 133 000,00

18 341,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 666 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1882

Dział 1

Rozdział 2

§ 3

Nazwa 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5 0,00 533 000,00 0,00

Zmniejszenie 6 0,00 0,00 0,00

Zwiększenie 7 0,00 133 000,00 0,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 0,00 666 000,00 0,00

92601

Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6330

333 000,00 7 335 963,00 6 802 963,00

0,00 0,00 0,00

133 000,00 173 000,00 27 000,00

466 000,00 7 508 963,00 6 829 963,00

Rodzaj zadania: Zlecone Dział 1 Rozdział 2 § 3 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Nazwa 4 bieżące 852 575 900,00 0,00 574 000,00 0,00 574 000,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 -200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 900,00 0,00 573 800,00 0,00 573 800,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

85213

1 000,00 0,00

0,00 0,00

200,00 0,00

1 200,00 0,00

1 000,00

0,00

200,00

1 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1882

Dział 1

Rozdział 2

§ 3

Nazwa 4 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5 675 588,00 0,00 22 964 537,00 7 021 575,00

Zmniejszenie 6 -200,00 0,00 -81 514,00 0,00

Zwiększenie 7 200,00 0,00 770 200,00 27 000,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 675 588,00 0,00 23 653 223,00 7 048 575,00

Zwiększenia: Dotacja ze środków EFRR i budżetu państwa na realizację projektu ?Bug - rajem dla turysty?, sprzedaż promów, podatek od nieruchomości od osób prawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych, dotacja celowa w związku z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w roku 2012, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Mielniku. Zmniejszenia: Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459, dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1882

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2012 w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,00 0,00 0,00 994,00

1

2

3

4 przed zmianą zmniejszenie

5 768000,00 -80000,00 0,00 688000,00 268000,00 -80000,00 0,00 188000,00 80000,00 -80000,00 0,00 0,00 1018994,00 -80000,00 0,00 938994,00

6 588000,00 0,00 0,00 588000,00 88000,00 0,00 0,00 88000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588000,00 0,00 0,00 588000,00

7 38000,00 0,00 0,00 38000,00 38000,00 0,00 0,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38000,00 0,00 0,00 38000,00

10 38000,00 0,00 0,00 38000,00 38000,00 0,00 0,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38000,00 0,00 0,00 38000,00 550000,00 0,00 0,00 550000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 0,00 0,00 550000,00

11

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 180000,00 -80000,00 0,00 100000,00 180000,00 -80000,00 0,00 100000,00 80000,00 -80000,00 0,00 0,00 430994,00 -80000,00 0,00 350994,00

16 180000,00 -80000,00 0,00 100000,00 180000,00 -80000,00 0,00 100000,00 80000,00 -80000,00 0,00 0,00 430994,00 -80000,00 0,00 350994,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

60014

6050

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1882

Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28480,00 0,00 0,00 28480,00 28480,00 0,00 0,00 28480,00 474500,00 0,00 25000,00 499500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 465000,00 0,00 0,00 465000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24422,00 0,00 0,00 24422,00 24422,00 0,00 0,00 24422,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112477,00 0,00 32000,00 144477,00 112477,00 0,00 32000,00 144477,00

1

2

3

4 przed zmianą zmniejszenie

5 654950,00 -52000,00 25000,00 627950,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 620450,00 -52000,00 0,00 568450,00 155450,00 -52000,00 0,00 103450,00 165379,00 0,00 32000,00 197379,00 165379,00 0,00 32000,00 197379,00

6 474500,00 0,00 25000,00 499500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 465000,00 0,00 0,00 465000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52902,00 0,00 0,00 52902,00 52902,00 0,00 0,00 52902,00

7 474500,00 0,00 25000,00 499500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 9500,00 0,00 25000,00 34500,00 465000,00 0,00 0,00 465000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52902,00 0,00 0,00 52902,00 52902,00 0,00 0,00 52902,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 180450,00 -52000,00 0,00 128450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155450,00 -52000,00 0,00 103450,00 155450,00 -52000,00 0,00 103450,00 112477,00 0,00 32000,00 144477,00 112477,00 0,00 32000,00 144477,00

16 180450,00 -52000,00 0,00 128450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155450,00 -52000,00 0,00 103450,00 155450,00 -52000,00 0,00 103450,00 112477,00 0,00 32000,00 144477,00 112477,00 0,00 32000,00 144477,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6050

630

Turystyka zwiększenie po zmianach przed zmianą Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie zwiększenie po zmianach

63003

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1882

przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach

81264,00 0,00 23000,00 104264,00 31213,00 0,00 9000,00 40213,00 359972,00 -102000,00 2000,00 259972,00 34500,00 -2000,00 0,00 32500,00 2000,00 -2000,00 0,00 0,00 325472,00 -100000,00 2000,00 227472,00 12000,00 0,00 2000,00 14000,00 120280,00 -100000,00 0,00 20280,00 3146069,00 -81314,00 0,00 3064755,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239692,00 -2000,00 2000,00 239692,00 34500,00 -2000,00 0,00 32500,00 2000,00 -2000,00 0,00 0,00 205192,00 0,00 2000,00 207192,00 12000,00 0,00 2000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3146069,00 -81314,00 0,00 3064755,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239692,00 -2000,00 2000,00 239692,00 34500,00 -2000,00 0,00 32500,00 2000,00 -2000,00 0,00 0,00 205192,00 0,00 2000,00 207192,00 12000,00 0,00 2000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3049738,00 -81314,00 0,00 2968424,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2525656,00 -7410,00 0,00 2518246,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239692,00 -2000,00 2000,00 239692,00 34500,00 -2000,00 0,00 32500,00 2000,00 -2000,00 0,00 0,00 205192,00 0,00 2000,00 207192,00 12000,00 0,00 2000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524082,00 -73904,00 0,00 450178,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96331,00 0,00 0,00 96331,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81264,00 0,00 23000,00 104264,00 31213,00 0,00 9000,00 40213,00 120280,00 100000,00 0,00 20280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120280,00 100000,00 0,00 20280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120280,00 100000,00 0,00 20280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81264,00 0,00 23000,00 104264,00 31213,00 0,00 9000,00 40213,00 120280,00 -100000,00 0,00 20280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120280,00 -100000,00 0,00 20280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120280,00 -100000,00 0,00 20280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81264,00 0,00 23000,00 104264,00 31213,00 0,00 9000,00 40213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6057

6059

70004

6050

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 1882

przed zmianą zmniejszenie 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1996320,00 -63551,00 0,00 1932769,00 93077,00 -1577,00 0,00 91500,00 4800,00 -4800,00 0,00 0,00 35000,00 -20000,00 0,00 15000,00 128700,00 -20000,00 0,00 108700,00 3000,00 -1000,00 0,00 2000,00 53000,00 -10000,00 0,00 43000,00 6200,00 -1000,00 0,00 5200,00

1996320,00 -63551,00 0,00 1932769,00 93077,00 -1577,00 0,00 91500,00 4800,00 -4800,00 0,00 0,00 35000,00 -20000,00 0,00 15000,00 128700,00 -20000,00 0,00 108700,00 3000,00 -1000,00 0,00 2000,00 53000,00 -10000,00 0,00 43000,00 6200,00 -1000,00 0,00 5200,00

1943701,00 -63551,00 0,00 1880150,00 93077,00 -1577,00 0,00 91500,00 4800,00 -4800,00 0,00 0,00 35000,00 -20000,00 0,00 15000,00 128700,00 -20000,00 0,00 108700,00 3000,00 -1000,00 0,00 2000,00 53000,00 -10000,00 0,00 43000,00 6200,00 -1000,00 0,00 5200,00

1629322,00 -6377,00 0,00 1622945,00 93077,00 -1577,00 0,00 91500,00 4800,00 -4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314379,00 -57174,00 0,00 257205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 -20000,00 0,00 15000,00 128700,00 -20000,00 0,00 108700,00 3000,00 -1000,00 0,00 2000,00 53000,00 -10000,00 0,00 43000,00 6200,00 -1000,00 0,00 5200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52619,00 0,00 0,00 52619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4350

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 1882

przed zmianą Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 80104 Przedszkola zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach

9000,00 -2200,00 0,00 6800,00 5000,00 -1974,00 0,00 3026,00 2200,00 -1000,00 0,00 1200,00 353332,00 -12533,00 0,00 340799,00 17560,00 -1033,00 0,00 16527,00 7500,00 -2000,00 0,00 5500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 14500,00 -3000,00 0,00 11500,00

9000,00 -2200,00 0,00 6800,00 5000,00 -1974,00 0,00 3026,00 2200,00 -1000,00 0,00 1200,00 353332,00 -12533,00 0,00 340799,00 17560,00 -1033,00 0,00 16527,00 7500,00 -2000,00 0,00 5500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 14500,00 -3000,00 0,00 11500,00

9000,00 -2200,00 0,00 6800,00 5000,00 -1974,00 0,00 3026,00 2200,00 -1000,00 0,00 1200,00 342917,00 -12533,00 0,00 330384,00 17560,00 -1033,00 0,00 16527,00 7500,00 -2000,00 0,00 5500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 14500,00 -3000,00 0,00 11500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288114,00 -1033,00 0,00 287081,00 17560,00 -1033,00 0,00 16527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9000,00 -2200,00 0,00 6800,00 5000,00 -1974,00 0,00 3026,00 2200,00 -1000,00 0,00 1200,00 54803,00 -11500,00 0,00 43303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 -2000,00 0,00 5500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 14500,00 -3000,00 0,00 11500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10415,00 0,00 0,00 10415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

4700

4240

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 1882

przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 85195 Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach

8000,00 -3000,00 0,00 5000,00 3000,00 -1500,00 0,00 1500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 12600,00 -5230,00 0,00 7370,00 9700,00 -4000,00 0,00 5700,00 2900,00 -1230,00 0,00 1670,00 227550,00 0,00 50000,00 277550,00 188600,00 0,00 50000,00 238600,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00

8000,00 -3000,00 0,00 5000,00 3000,00 -1500,00 0,00 1500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 12600,00 -5230,00 0,00 7370,00 9700,00 -4000,00 0,00 5700,00 2900,00 -1230,00 0,00 1670,00 147550,00 0,00 0,00 147550,00 108600,00 0,00 0,00 108600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8000,00 -3000,00 0,00 5000,00 3000,00 -1500,00 0,00 1500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 12600,00 -5230,00 0,00 7370,00 9700,00 -4000,00 0,00 5700,00 2900,00 -1230,00 0,00 1670,00 147550,00 0,00 0,00 147550,00 108600,00 0,00 0,00 108600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15860,00 0,00 0,00 15860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8000,00 -3000,00 0,00 5000,00 3000,00 -1500,00 0,00 1500,00 2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 12600,00 -5230,00 0,00 7370,00 9700,00 -4000,00 0,00 5700,00 2900,00 -1230,00 0,00 1670,00 131690,00 0,00 0,00 131690,00 108600,00 0,00 0,00 108600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00 80000,00 0,00 50000,00 130000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

6050

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 1882

przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach

6213088,00 -152000,00 112000,00 6173088,00 5406288,00 -12000,00 12000,00 5406288,00 15000,00 0,00 12000,00 27000,00 177027,00 -12000,00 0,00 165027,00 310000,00 -100000,00 100000,00 310000,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 100000,00 -100000,00 0,00 0,00 214300,00 -40000,00 0,00 174300,00

733827,00 -12000,00 112000,00 833827,00 192027,00 -12000,00 12000,00 192027,00 15000,00 0,00 12000,00 27000,00 177027,00 -12000,00 0,00 165027,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174300,00 0,00 0,00 174300,00

733827,00 -12000,00 112000,00 833827,00 192027,00 -12000,00 12000,00 192027,00 15000,00 0,00 12000,00 27000,00 177027,00 -12000,00 0,00 165027,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174300,00 0,00 0,00 174300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733827,00 -12000,00 112000,00 833827,00 192027,00 -12000,00 12000,00 192027,00 15000,00 0,00 12000,00 27000,00 177027,00 -12000,00 0,00 165027,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 210000,00 0,00 100000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174300,00 0,00 0,00 174300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5479261,00 -140000,00 0,00 5339261,00 5214261,00 0,00 0,00 5214261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 -100000,00 0,00 0,00 40000,00 -40000,00 0,00 0,00

5479261,00 -140000,00 0,00 5339261,00 5214261,00 0,00 0,00 5214261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 -100000,00 0,00 0,00 40000,00 -40000,00 0,00 0,00

5125147,00 0,00 0,00 5125147,00 5125147,00 0,00 0,00 5125147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

6050

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 1882

przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92116 Biblioteki zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92195 Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach

40000,00 -40000,00 0,00 0,00 3612446,00 -100000,00 820000,00 4332446,00 2566400,00 0,00 20000,00 2586400,00 730000,00 0,00 20000,00 750000,00 426600,00 -100000,00 0,00 326600,00 200000,00 -100000,00 0,00 100000,00 345600,00 0,00 800000,00 1145600,00 250000,00 0,00 800000,00 1050000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2432446,00 0,00 0,00 2432446,00 1836400,00 0,00 0,00 1836400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226600,00 0,00 0,00 226600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95600,00 0,00 0,00 95600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 387000,00 0,00 0,00 387000,00 291400,00 0,00 0,00 291400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95600,00 0,00 0,00 95600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 60700,00 0,00 0,00 60700,00 60700,00 0,00 0,00 60700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 326300,00 0,00 0,00 326300,00 230700,00 0,00 0,00 230700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95600,00 0,00 0,00 95600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2045446,00 0,00 0,00 2045446,00 1545000,00 0,00 0,00 1545000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226600,00 0,00 0,00 226600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40000,00 -40000,00 0,00 0,00 1180000,00 -100000,00 820000,00 1900000,00 730000,00 0,00 20000,00 750000,00 730000,00 0,00 20000,00 750000,00 200000,00 -100000,00 0,00 100000,00 200000,00 -100000,00 0,00 100000,00 250000,00 0,00 800000,00 1050000,00 250000,00 0,00 800000,00 1050000,00

40000,00 -40000,00 0,00 0,00 1180000,00 -100000,00 820000,00 1900000,00 730000,00 0,00 20000,00 750000,00 730000,00 0,00 20000,00 750000,00 200000,00 -100000,00 0,00 100000,00 200000,00 -100000,00 0,00 100000,00 250000,00 0,00 800000,00 1050000,00 250000,00 0,00 800000,00 1050000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050

6050

6220

6050

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 1882

przed zmianą zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92601 Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone

1239093,00 0,00 215000,00 1454093,00 883000,00 0,00 215000,00 1098000,00 883000,00 0,00 215000,00 1098000,00 23904535,00 -487314,00 1256000,00 24673221,00

196500,00 0,00 0,00 196500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13827317,00 -95314,00 139000,00 13871003,00

6500,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10486040,00 -95314,00 139000,00 10529726,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4747424,00 -7410,00 0,00 4740014,00

6500,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5738616,00 -87904,00 139000,00 5789712,00

190000,00 0,00 0,00 190000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2235446,00 0,00 0,00 2235446,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676596,00 0,00 0,00 676596,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237235,00 0,00 0,00 237235,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192000,00 0,00 0,00 192000,00

1042593,00 0,00 215000,00 1257593,00 883000,00 0,00 215000,00 1098000,00 883000,00 0,00 215000,00 1098000,00 10077218,00 -392000,00 1117000,00 10802218,00

1042593,00 0,00 215000,00 1257593,00 883000,00 0,00 215000,00 1098000,00 883000,00 0,00 215000,00 1098000,00 10077218,00 -392000,00 1117000,00 10802218,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6863481,00 0,00 32000,00 6895481,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 22571,00 0,00 0,00 22571,00 22571,00 0,00 0,00 22571,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 5649,00 0,00 200,00 5849,00 4649,00 0,00 0,00 4649,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1

2

3

4 przed zmianą zmniejszenie

5 575900,00 -200,00 200,00 575900,00 574000,00 -200,00 0,00 573800,00

6 575900,00 -200,00 200,00 575900,00 574000,00 -200,00 0,00 573800,00

7 28220,00 0,00 200,00 28420,00 27220,00 0,00 0,00 27220,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 547680,00 -200,00 0,00 547480,00 546780,00 -200,00 0,00 546580,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie zwiększenie po zmianach

85212

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 1882

przed zmianą zmniejszenie 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

546780,00 -200,00 0,00 546580,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 675588,00 -200,00 200,00 675588,00

546780,00 -200,00 0,00 546580,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 675588,00 -200,00 200,00 675588,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 127908,00 0,00 200,00 128108,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72109,00 0,00 0,00 72109,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 1000,00 0,00 200,00 1200,00 55799,00 0,00 200,00 55999,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546780,00 -200,00 0,00 546580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547680,00 -200,00 0,00 547480,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

4130

Zwiększenia: Pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, projekt ?Bug - rajem dla turysty?, zadanie ?Droga? do uzdrowiska w Mielniku, rekultywacja składowiska śmieci w Mielniku, wykonanie projektu budowlanego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku, wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego TRYLOGIA w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska, zadnie ?Moje boisko - Orlik 2012? w Mielniku.

Zmniejszenia: wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Brzeskiej, Białej, Plac Kościuszki i budowę ulic Zamkowej w Mielniku, wykonanie dokumentacji technicznej rekultywacji wysypiska śmieci w Mielniku, wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy linii oświetleniowych w Mielniku i Niemirowie, wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół w Mielniku, dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 17 ?

Poz. 1882

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

w złotych

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) 5 z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9 kredyty i pożyczki 10 Rozdział Klasyfikacja budżetowa

1

2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku ? szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach, wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki wraz małą architekturą terenową, infrastrukturą techniczną podziemną, zbiornikiem na nieczystości płynne, zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi

3

4

11

1.

2010?2014

14 917 978,00

5 125 147,00

27 747,00

3 497 400,00

1 600 000,00

90001

2.

2011?2012

122 100,00

120 000,00

60 000,00

60 000,00

92109

3.

2012?2013

220 000,00

120 000,00

120 000,00

92109

4.

Budowa garażu OSP we wsi Sutno

2012?2013

170 000,00

120 000,00

120 000,00

75412

5.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego świetlicy wiejskiej w Radziwiłłówce (działki o numerach 288 i 289) oraz budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym

2012?2014

450 000,00

170 000,00

20 000,00

150 000,00

92109

6.

Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej WDKSiR w Wilanowie

2011?2012

234 760,00

220 000,00

220 000,00

92109

7.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo

2012

89 114,00

89 114,00

89 114,00

90001

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 18 ?

Poz. 1882

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) 5 z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9 kredyty i pożyczki 10

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział

1

2 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.: ?Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku? wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa

3

4

11

8.

2012

109 593,00

109 593,00

109 593,00

92695

9.

Wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni i instalacji solarnej dla potrzeb Wodnego Ośrodka Lecznictwa i Rekreacji Wodnej w Mielniku

2012

50 000,00

50 000,00

50 000,00

92695

10.

Budowa ?Moje boisko ? Orlik 2012? w Mielniku

2012

1 098 000,00

1 098 000,00

466 000,00

200 000,00

432 000,00

92601

11.

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu

2010?2014

2 500,00

2 500,00

72095

12.

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu

2010?2015

2 500,00

2 500,00

72095

13.

Realizacja projektu ?Bug, rajem dla turysty?

2010?2012

1 544 453,00

144 477,00

21 872,00

18 341,00

104 264,00

63003

14.

Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik

2011?2014

2 759 633,00

1 620 857,00

3 129,00

1 377 728,00

240 000,00

72095

15.

Park Historyczny TRYLOGIA w Mielniku

2012

1 050 000,00

1 050 000,00

480 000,00

570 000,00

92195

16.

?Droga? do uzdrowiska w Mielniku

2012

130 000,00

130 000,00

30 000,00

100 000,00

85195

17.

Budowa kładki pieszo ? rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów

2012

25 000,00

25 000,00

25 000,00

60095

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 19 ?

Poz. 1882

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) 5 z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9 kredyty i pożyczki 10

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział

1

2 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową.

3

4

11

18.

2012

35 000,00

35 000,00

35 000,00

60016

19.

2012

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60016

20.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Górnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, kanalizacji deszczowej, i inną infrastrukturą techniczną

2012

30 000,00

30 000,00

30 000,00

60016

21.

Wykonanie dokumentacji technicznej ?Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tokary?

2012

18 450,00

18 450,00

18 450,00

60016

22.

Budowa toalety wolnostojącej w Mielniku

2011?2012

86 000,00

20 280,00

20 280,00

70005

23.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie

2012

20 000,00

20 000,00

20 000,00

92109

24.

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania i projektu zagospodarowania terenu

2012

100 000,00

100 000,00

100 000,00

92109

Ogółem

23 280 081,00

10 440 918,00

905 185,00

484 341,00

200 000,00

4 979 392,00

3 872 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 20 ?

Poz. 1882

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

w złotych Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Lp. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub podmiotu Celowa Podmiotowa

1.

Województwo Podlaskie

500 994,00

0,00

1.

Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe

273 846,00

0,00

2.

Powiat Siemiatycki

150 000,00

0,00

2.

Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych

190 000,00

0,00

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

250 000,00

0,00

3.

0,00

0,00

4.

125 000,00

0,00

4.

0,00

0,00

5.

0,00

1 545 000,00

5.

0,00

0,00

6.

100 000,00

226 600,00

6.

0,00

0,00

Ogółem

1 125 994,00

1 771 600,00

Ogółem

463 846,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 21 ?

Poz. 1882

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

w złotych

Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r. W tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.

Lp.

Nazwa zakładu

Przychody na 2012 r.

W tym: dotacje z budżetu

Zakres dotacji

Koszty na 2012 r.

85 000,00 Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku -29 967,00 1 194 200,00 36 000,00 Zakup samochodu osobowego 4 000,00 Zakup dmuchawy do liści Ogółem -29 967,00 1 194 200,00 125 000,00 1 194 200,00 0,00 -29 967,00 1 194 200,00 0,00 -29 967,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1881

  uchwała nr V/24/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1880

  zarządzenie nr 144/12 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1879

  uchwała nr XIII/77/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1878

  zarządzenie nr 10/12 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 20 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2020

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1877

  uchwała nr XVI/101/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.