Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.193

Tytuł:

zarządzenie nr 178/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 193
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 2 3, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696, Nr 250, poz. 2954, Nr 264, poz. 3141, Nr 271, poz. 3261, Nr 275, poz. 3334, Nr 288, poz. 3549, Nr 304, poz. 3910, Nr 308, poz. 4016) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 62.290.206 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.958.885 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.586.148 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 34.997 zł); b) dochody majątkowe stanowią kwotę 7.331.321 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 402.319 zł); 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.642.763 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.211.527 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.586.148 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 314.997 zł); b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.431.236 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 429.414 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 193 ?

4) źródło pokrycia deficytu w kwocie 3.352.557 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 3.000.000 zł; b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 352.557 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2011 r. Zmiany w planie wydatków

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 750 Rozdział 75022 § 4610 Dział 758 Rozdział 75818 § 4810 Dział 801 Rozdział 80104 § 4210 § 4260 B C D Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 376 376 376 0 0 0 0 300 300 300 76 76 76 0 0 0 0 Zwiększenia 4 376 376 376 0 300 300 300 0 0 0 76 76 0 76 0 0 0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.22.23

  zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.77

  zarządzenie nr 275/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.192

  zarządzenie nr 66/11 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.191

  zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.190

  zarządzenie nr 146/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.189

  zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.188

  uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śniadowo na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.