Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1939

Tytuł:

uchwała nr XVI/111/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Rada Powiatu Sokólskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1939
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

11:57

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 657 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XV/92/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 uchyla się ust. 4 i 5; 2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin prowadzących zajęcia w formie zaocznej oraz w kształceniu na odległość wynosi 18 godzin.?. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Kazimierz Łabieniec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1737

  uchwała nr VII.56.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.616

  uchwała nr IV.14.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5562

  uchwała nr XIV/159/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

  uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3764

  uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1938

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1937

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1936

  uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1935

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1934

  uchwała nr XI/103/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w częsci łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłozenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.