Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1940

Tytuł:

uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1940
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

12:49

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1404, poz. 1637, poz. 1661) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok: a) w zadaniu pn ?Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)?, ustala się: wartość zadania w kwocie 35.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 35.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 35.000 zł Dz. 600 rozdział 60016 § 6050, b) w zadaniu pn ?Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa?, ustala się: wartość zadania w kwocie 42.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 42.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 42.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050, c) w zadaniu pn ?Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej?, ustala się: wartość zadania w kwocie 25.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 25.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 25.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050, 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.806.439 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1940

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.660.806 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.421.397 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 35.000 zł); b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.145.633 zł; 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.033.057 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.318.112 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.421.397 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 35.000 zł); b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.714.945 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 538.000 zł); 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.618 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł; b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł; c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.263 zł. § 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Kazimierz Henryk Leszczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1940

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012 r. Zmiany w planie dochodów w złotych

Dział/rozdział/paragraf 1 Dochody razem (A+B+C+D) w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe A Dochody na zadania własne w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 700 Rozdział 70005 § 0760 750 Rozdział 75023 § 0580 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0 0 0 Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 262 993 262 993 0 262 993 262 993 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia 4 429 626 290 979 138 647 429 626 290 979 138 647 6 316 6 316 6 316 62 598 14 308 12 605

§ 2910 Rozdział 75075 § 2701

0 0

1 703 48 290

0

48 290

756

0

158 041

Rozdział 75615 § 2680 Rozdział 75616 § 0310 758 Rozdział 75801 § 2920 801 Rozdział 80101 § 6207 Rozdział 80110 § 0970 § 2701 926 Rozdział 92601 § 2370

0 0

38 041 38 041

0 0 262 993 262 993 262 993 0 0

120 000 120 000 0 0 0 196 883 132 331

0 0 0

132 331 64 552 4 820

59 732 5 788 5 788 5 788

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1940

Dział/rozdział/paragraf 1 B C D

Wyszczególnienie 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Zmniejszenia 3

Zwiększenia 4

0 0 0

0 0 0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012 r. Zmiany w planie wydatków w złotych

Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 Rozdział 75075 § 4171 § 4211 § 4301 § 4431 Dział 801 Rozdział 80101 § 4040 Rozdział 80103 § 4040 Rozdział 80104 § 4040 Rozdział 80110 § 4040 § 4211 § 4301 § 4431 Rozdział 80148 § 4040 Dział 852 Rozdział 85219 § 4040 Dział 854 Rozdział 85401 § 4040 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 95 389 27 389 68 000 95 389 27 389 68 000 68 000 68 000 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 249 8 251 8 251 22 22 861 861 14 499 14 499 0 0 0 1 616 1 616 1 410 1 410 1 410 730 730 730 Zwiększenia 4 262 022 262 022 0 262 022 262 022 0 0 0 0 179 290 131 000 131 000 48 290 6 000 4 990 36 800 500 59 732 0 0 0 0 0 0 59 732 0 4 956 54 376 400 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1940

Dział/rozdział/paragraf 1 Dział 921 Rozdział 92109 § 2480 B C D

Wyszczególnienie 2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Zmniejszenia 3 0 0 0 0 0 0

Zwiększenia 4 23 000 23 000 23 000 0 0 0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych

Lp. 1. Treść 2. Przychody ogółem: 1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 Klasyfikacja § 3. Kwota 2012 r. 4. 8 126 618,00 5 572 594,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Rozchody ogółem:

§ 952

727 406,00

3.

§ 950

1 826 618,00 2 900 000,00

1. 2.

Spłaty kredytów Spłaty pożyczek

§ 992 § 992

2 400 000,00 500 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4. 5. 6. 7.

Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 991 § 994 § 982 § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1940

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012 r. Dotacje udzielane z budżetu gminy w złotych

Dotacje bieżące Dla jednostek sektora fin. publ. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa /dział/rozdział/paragraf Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480 Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480 917 129 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania lub Celowa Podmiotowa podmiot/dział/rozdział/paragraf Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540 Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z dziećmi i młodzieżą - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820 1 047 732

Lp 1

Przedmiotowa Lp 1

Przedmiotowa

2

583 413

2

5 000

Pływalnia Miejska Wodnik 3 Dz.926 rozdział 92601 § 2650

851 607

Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób 3 doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

38 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1940

Dotacje bieżące Dla jednostek sektora fin. publ. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa /dział/rozdział/paragraf Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania lub Celowa Podmiotowa podmiot/dział/rozdział/paragraf Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

Lp

Przedmiotowa Lp

Przedmiotowa

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży 4 Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

12 000

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego 5 Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

17 300

6

12 700

7

25 000

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na wsparcie 8 rehabilitacji i integracji niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1940

Dotacje bieżące Dla jednostek sektora fin. publ. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa /dział/rozdział/paragraf Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania lub Celowa Podmiotowa podmiot/dział/rozdział/paragraf

Lp

Przedmiotowa Lp

Przedmiotowa

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom 9 i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom 10 i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom 11 i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 12 niezaliczonych do sektora finansów publicznych Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury 13 i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury 14 i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2830 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, 15 imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 Razem 69 600 1 500 542 851 607 Razem

2 000

4 500

5 500

27 000

8 800

1 200

240 000

409 000

1 047 732

0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1940

Dotacje majątkowe Dla jednostek sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300 Razem

Razem dotacje bieżące zwroty dotacji § 2910 Ogółem dotacje bieżące Razem dotacje majątkowe OGÓŁEM

Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf Celowa Podmiotowa Przedmiotowa

Celowa

Podmiotowa

1

538 000 538 000

3 878 481 17 500 3 895 981

538 000

4 433 981
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 290/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1939

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1938

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1937

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1936

  uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1935

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.