Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1943

Tytuł:

uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Rada Gminy Narew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1943
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15:01

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362; z 2009 r., Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81.440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr, 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XII/88/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (Dz. U. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 97, poz. 1405; z 2005 r. Nr 64, poz. 855). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1943

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWI Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi, zwany dalej ?Ośrodkiem? jest jednostką organizacyjną Gminy Narew prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 2. Nadzór nad bieżąca działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Narew. 3. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski. § 2. Ośrodek działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm), 5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 6) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), 8) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), 9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.), 10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), 11) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), 12) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), 13) Uchwały Nr XI/62/90 Gminnej Rady Narodowej w Narwi z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi. 14) Niniejszego statutu. Rozdział 2 NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA § 3. 1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi. 2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON i NIP. § 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Narwi przy ul. Mickiewicza 101. § 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Narew.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1943

Rozdział 3 CEL I ZADANIA OŚRODKA § 6. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta. § 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Narew, 2) praca socjalna, 3) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej, 4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych, 5) aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizacje programów i projektów socjalnych kierowanych do konkretnych grup i społeczności lokalnych, 6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczna, 7) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, 8) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych, 9) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, 10) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i niemającym prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS 11) inne zadania nałożone przepisami prawa. § 8. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. § 9. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z: 1) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców, 2) organami wymiaru sprawiedliwości, 3) placówkami oświaty, 4) domami pomocy społecznej, 5) ośrodkami wsparcia, 6) służbą zdrowia, 7) kościołami i związkami wyznaniowymi, 8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 9) Powiatowym Urzędem Pracy, 10) innymi jednostkami. Rozdział 4 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA § 10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Wójta Gminy Narew. 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Narew. 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy. 4. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1943

§ 11. 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 2. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. § 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi. Kierownik Ośrodka w Regulaminie

Rozdział 5 GOSPODARKA FINANSOWA § 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Narew zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy określanych w uchwale budżetowej gminy Narew. 3. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach. Rozdział 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1944

  uchwała nr XX/85/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8450

  uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3188

  uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1942

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Wizna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1941

  obwieszczenie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1940

  uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1939

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1938

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.