Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1945

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.164.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1945
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Rozstrzygnięcia Nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15:01

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.164.2012.KK WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 3 lipca 2012 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) stwierdzam nieważność uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin. UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2012 r. Rada Gminy Grajewo podjęła uchwałę Nr 83/XVI/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi BoczkiŚwidrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin, która w dniu 4 czerwca 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru. Przeprowadzona analiza wykazała, iż wskazana wyżej uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 20 czerwca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności. Rada Gminy Grajewo w § 9 przedmiotowej uchwały zawarła ustalenia dotyczące gruntów rolnych objętych planem (oznaczonych na rysunku planu symbolem R). Ustęp 3 tego paragrafu zawiera uregulowanie, zgodnie z którym na terenach rolnych R dopuszcza się możliwość realizacji budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną, lecz nie bliżej niż 250 m od wieży elektrowni wiatrowej. Powyższy zapis nie znalazł jednak swego odzwierciedlenia w części graficznej przyjętego planu. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu (?) oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z przepisu tego wynika, że zarówno ustalenia rysunkowe jak też tekstowe ustalenia planistyczne dla danego terenu są integralnie ze sobą związane i powinny w całości mieścić się w granicach planu miejscowego. Ponadto przepis § 7 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1945

Nr 164, poz. 1587) wprost obliguje do zaznaczenia na rysunku planu linii zabudowy oraz oznaczeń elementów zagospodarowania przestrzennego terenu. Brak w części rysunkowej planu, wymienionej w tekście linii zabudowy (250 m od wieży elektrowni wiatrowej), stanowi naruszenie zasad sporządzania planu. Stosownie zaś do postanowień art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. W związku z powyższym, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin jest zasadne. Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. z up. Wojewody Podlaskiego Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lidia Stupak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.947

  uchwała nr 70/XIV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  informacja nr 1 Starosty Grajewskiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1671

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.71.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XXI/134/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksplantacji piasku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-170/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 189/XXXVI/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1672

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.75.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Pruchnik I/08?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1944

  uchwała nr XX/85/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1943

  uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1942

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Wizna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1941

  obwieszczenie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1940

  uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.