Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1946

Tytuł:

uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Rada Gminy Jasionówka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1946
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15:03

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 1809, poz. 1111, Nr 223, poz. 458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ? 152 993 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ? 152 993 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy zawarte są w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Plan po zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetowych ogółem ? 8 630 032 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 7 622 102 zł, b) majątkowe w wysokości 1 007 930 zł; 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 104 550 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 7 613 994 zł, b) majątkowe w wysokości 1 490 556 zł; 3) dochody budżetowe w kwocie 163 080 zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie; 4) deficyt budżetu gminy w wysokości 637 598 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 637 598 zł. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tadeusz Snarski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1946

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1946

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 1946

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 1946

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp 1 2 3 4 Podmiot dotowany Domy i ośrodki kultury Biblioteka Starostwo Powiatowe Gmina Białystok Ogółem 12000 12000 24000 340000 0 Ogółem 25000 Celowa Podmiotowa 262000 78000 Przedmiotowa 1 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Celowa 25000 Podmiotowa Przedmiotowa

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 1946

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012 r. Objaśnienia dokonanych zmian 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych 1) pismem Nr ST3/4820/2/2012/459 została zmieniona roczna kwota poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokość rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę 135 343 zł; 2) zmieniono w dziale 758, rozdz. 75814 paragraf, na bieżący dochód, jest to bowiem zwrot z Funduszu Sołeckiego i przeznacza się go na wydatki bieżące; 3) naniesiono wpływy z różnych dochodów na zorganizowanie wycieczki dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów; 4) pismem FB-II.3111.197.2012.MA zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2010. 2. Zmiany w planie wydatków budżetowych 1) zmiana klasyfikacji w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 z porozumienia JST na własne, o czym stanowi Umowa, z dn. 02-04-2012 r. na świadczenie usług medycznych; 2) zwiększa się wydatki o kwotę 31 390 zł związane z realizacją projektu ?Dajmy szansę naszym dzieciom"; 3) zwiększa się wydatki o kwotę 103 953 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z uwagi na rzeczywiste zapotrzebowanie; 4) zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 17 650 zł zostały zaplanowane w paragrafach, na które zostały przeznaczone. 3. Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu gminy 1) zmiana klasyfikacji zgodnie z uchwałą budżetową jako dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego i Gminy Białystok w części przeznaczonej dla jednostek sektora finansów publicznych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1945

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.164.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1944

  uchwała nr XX/85/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1943

  uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1942

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Wizna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1941

  obwieszczenie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.