Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1949

Tytuł:

zarządzenie nr 249/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-04
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1949
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

08:57

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.869.070 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.723.437 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.436.997 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł), b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.145.633 zł, 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.095.688 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.380.743 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.436.997 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1949

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.714.945 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł), 5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.618 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł, c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.263 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 249/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2012 r. Zmiany w planie dochodów

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Dochody razem (A+B+C+D) w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe A Dochody na zadania własne w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 852 Rozdział 85295 § 2030 854 Rozdział 85415 § 2910 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 852 Pomoc społeczna Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia 4 74 631 74 631 0 41 929 41 929 0 41 725 41 725 41 725 204 204 204

B

12 000 12 000 0 12 000

27 600 27 600 0 27 600

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1949

Dział/rozdział/paragraf Rozdział 85212

Wyszczególnienie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe

Zmniejszenia 12 000

Zwiększenia 0

§ 2010

12 000

0

Rozdział 85213

0

12 000

§ 2010 Rozdział 85295 § 2010 C D

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 15 600 15 600 0 5 102 5 102 0 5 102 5 102 5 102

600 Rozdział 60004 § 2310

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2012 r. Zmiany w planie wydatków

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 § 4430 Dział 758 Rozdział 75818 § 4810 Dział 801 Rozdział 80101 § 3020 § 4010 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 163 243 163 243 0 151 243 151 243 0 5 000 5 000 5 000 0 146 243 146 243 146 243 0 0 0 0 Zwiększenia 4 225 874 225 874 0 193 172 193 172 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 146 243 86 762 4 807 19 095

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1949

Dział/rozdział/paragraf § 4270 § 4300 Rozdział 80110 § 3020 § 4010 § 4300 Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 § 4110 § 4170 Dział 854 Rozdział 85415 § 2910 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Gimnazja

Wyszczególnienie

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwiększenia 52 860 10 000 59 481 35 940 12 541 11 000 41 725 41 725 41 241 120 364 204 204 204

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe

B

12 000 12 000 0 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 600 27 600 0 27 600 0 0 12 000 12 000 15 600 15 600 0 5 102 5 102 0 5 102 5 102 5 102

Dział 852 Rozdział 85212 § 3110 Rozdział 85213 § 4130 Rozdział 85295 § 3110 C D

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe

Dział 600 Rozdział 60004 § 4300

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 290/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1948

  uchwała nr XIX/81/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1947

  uchwała nr XIX/78/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1946

  uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1945

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.164.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1944

  uchwała nr XX/85/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.