Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1983

Tytuł:

uchwała nr 178/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1983
Hasła:Deklaracje podatkowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

09:52

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1284; z 2012r. poz. 567) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Traci moc uchwała Nr 65/X/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 265, poz. 3152). § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1983

Załącznik Nr 1 do uchwały 178/XVIII/12 Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 1983

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 1983

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 1983

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 1983

Załącznik Nr 2 do uchwały 178/XVIII/12 Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 1983

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 1983

Załącznik Nr 3 do uchwały 178/XVIII/12 Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 1983

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 1983

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 1983

Załącznik Nr 4 do uchwały 178/XVIII/12 Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 1983
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1982

  uchwała nr XXIV/122/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób na terenie miasta Siemiatycze

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1981

  uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także pedagogów, psychologów i logopedów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1980

  uchwała nr XV.99.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szudziałowo na lata 2012 ? 2015

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1979

  uchwała nr XI/122/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztabin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1978

  uchwała nr XX/238/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.