Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1993

Tytuł:

uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1993
Hasła:Pomoc społeczna: organizacja pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

12:40

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 i zm. Nr 65, poz. 554 oraz zm. Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 662, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: § 1. Określa się szczegółowe warunki przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. § 2. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy. § 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika określonego w poniższych tabelach.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1993

a) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód osoby samotnie gospodarującej określony w % wg. kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do 100 % 101 % - 150 % 151 % - 200 % 201 % - 250 % 251 % - 300 % 301 % - 350 % 351 % - 400 % powyżej 400 % Wskaźnik odpłatności ustalony w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osoby samotnie gospodarującej nieodpłatnie 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 80 % 100 %

b) osoby zamieszkujące z rodziną:

Dochód osoby w rodzinie określony w % wg. kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do 100 % 101 % - 150 % 151 % - 200 % 201 % - 250 % 251 % - 300 % 301 % - 350 % 351 % - 400 % powyźej 400 % Wskaźnik odpłatności ustalony w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osób pozostających w rodzinie nieodpłatnie 15 % 30 % 40 % 50 % 70 % 90 % 100 %

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 8,00 zł (słownie: osiem złotych). § 5. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). § 6. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn dnia, w której była świadczona pomoc w danym miesiącu, wymiaru usług opiekuńczych, kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach. § 7. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. § 8. Traci moc uchwała Nr VIII/34/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 170, poz. 1728). § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1434

  uchwała nr LIII/315/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1337

  uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1259

  uchwała nr 97/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1992

  uchwała nr XXVIII/222/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1991

  uchwała nr XVIII/89/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania obciążania oraz wydzierżawiania i najmu nieruchomości gruntowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1990

  uchwała nr XIII/130/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1989

  uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1988

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.