Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2138

Tytuł:

uchwała nr 183/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2138
Hasła:Oświata: przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2138

UCHWAŁA NR 183/XVIII/12 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 169/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie § 4 otrzymuje następujące brzmienie: ?§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2012 roku.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski

07:50:58
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr 138/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.181

  uchwała nr 158/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.27.50

  porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę stanowiącymi własność Gminy Wysokie Mazowieckie dla celów realizacji zadania Gminy Wysokie Mazowieckie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.182

  uchwała nr 159/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.45.43

  uchwała nr 109/XIX/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2137

  uchwała nr 169/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2136

  uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew ? Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie gminy Sokoły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2135

  uchwała nr XIII/92/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasionówka oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2134

  uchwała nr XIV/96/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach, prowadzonych przez miasto Brańsk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2133

  uchwała nr XIV/95/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.