Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2140

Tytuł:

uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2140
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2140

UCHWAŁA NR XV/119/12 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 1) zmniejszyć o kwotę 2.502.893 zł 2) zwiększyć o kwotę 239.910 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 1) zmniejszyć o kwotę 1.451.973 zł 2) zwiększyć o kwotę 144.990 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok ? Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. ? zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5. § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem 13.478.543 zł, z tego: - plan dochodów bieżących 12.135.350 zł - plan dochodów majątkowych 1.343.193 zł 2) plan wydatków ogółem 16.854.543 zł, z tego: - plan wydatków bieżących 12.048.305 zł - plan wydatków majątkowych 4.806.238 zł. § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.376.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.146.557 zł, - wolnych środków w kwocie 229.443 zł. § 8. Paragraf 8 Uchwały Nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

08:56:19

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2140

? Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 3.146.557 zł, 2) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ? w kwocie 765.249 zł, 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.. § 9. Paragraf 13 Uchwały Nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:?, ?1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 3.146.557 zł, b) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ? w kwocie 765.249 zł, c) finansowanie 1.000.000 zł. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ciołko

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2140

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2140

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2140

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2140

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2140

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

przed zmianą zmniejszenie

5

1000 0 0 1000

6

1000 0 0 1000

7

1000 0 0 1000

8

0 0 0 0

9

1000 0 0 1000

10

0 0 0 0

11

0 0 0 0

12

0 0 0 0

13

0 0 0 0

14

0 0 0 0

15

0 0 0 0

16

0 0 0 0

17

0 0 0 0

18

0 0 0 0

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Z tego z tego: z tego: w tym:

Dział

Rozdział

§

Plan

z tego: Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

przed zmianą zmniejszenie

5

77440 0 0 77440

6

7000 0 0 7000

7

0 0 0 0

8

0 0 0 0

9

0 0 0 0

10

7000 0 0 7000

11

0 0 0 0

12

0 0 0 0

13

0 0 0 0

14

0 0 0 0

15

70440 0 0 70440

16

70440 0 0 70440

17

440 0 0 440

18

0 0 0 0

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2140

Rodzaj zadania:

Własne

Z tego z tego: z tego: w tym:

Dział

Rozdział

§

Plan

Wydatki bieżące

z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

przed zmianą zmniejszenie

5

1369605 -450686 0 918919 1284425 -450686 0 833739 962686 -450686 0 512000 1954412 -931640 0 1022772 1796588 -931640 0 864948

6

321739 0 0 321739 321739 0 0 321739 0 0 0 0 280138 -94519 0 185619 142314 -94519 0 47795

7

321739 0 0 321739 321739 0 0 321739 0 0 0 0 129324 0 0 129324 500 0 0 500

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81500 0 0 81500 0 0 0 0

9

321739 0 0 321739 321739 0 0 321739 0 0 0 0 47824 0 0 47824 500 0 0 500

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 9000 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141814 -94519 0 47295 141814 -94519 0 47295

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

1047866 -450686 0 597180 962686 -450686 0 512000 962686 -450686 0 512000 1674274 -837121 0 837153 1654274 -837121 0 817153

16

1047866 -450686 0 597180 962686 -450686 0 512000 962686 -450686 0 512000 1674274 -837121 0 837153 1654274 -837121 0 817153

17

85180 0 0 85180 0 0 0 0 0 0 0 0 1654274 -837121 0 817153 1654274 -837121 0 817153

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600

Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

75495

Pozostała działalność zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2140

przed zmianą zmniejszenie 4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41542 -24811 0 16731 7331 -4378 0 2953 7104 -4243 0 2861 1254 -749 0 505 1017 -745 0 272 179 -131 0 48 12518 -6259 0 6259 2209 -1104 0 1105 7239 -6533 0 706

41542 -24811 0 16731 7331 -4378 0 2953 7104 -4243 0 2861 1254 -749 0 505 1017 -745 0 272 179 -131 0 48 12518 -6259 0 6259 2209 -1104 0 1105 7239 -6533 0 706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41542 -24811 0 16731 7331 -4378 0 2953 7104 -4243 0 2861 1254 -749 0 505 1017 -745 0 272 179 -131 0 48 12518 -6259 0 6259 2209 -1104 0 1105 7239 -6533 0 706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększenie po zmianach przed zmianą

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4127

Składki na Fundusz Pracy

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4129

Składki na Fundusz Pracy

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

zwiększenie po zmianach przed zmianą

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2140

przed zmianą

Zakup materiałów i wyposażenia

1277 -1153 0 124 40335 -29416 0 10919 7118 -5191 0 1927 10787 -8335 0 2452 1904 -1471 0 433 1406133 -720962 0 685171 248141 -116159 0 131982 7236864 -28417 119154 7327601 4647751 -17100 119154 4749805

1277 -1153 0 124 40335 -29416 0 10919 7118 -5191 0 1927 10787 -8335 0 2452 1904 -1471 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 5389714 0 0 5389714 2841990 0 0 2841990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5178274 0 0 5178274 2734485 0 0 2734485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4092109 0 0 4092109 2139094 0 0 2139094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1086165 0 0 1086165 595391 0 0 595391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211440 0 0 211440 107505 0 0 107505

1277 -1153 0 124 40335 -29416 0 10919 7118 -5191 0 1927 10787 -8335 0 2452 1904 -1471 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406133 -720962 0 685171 248141 -116159 0 131982 1847150 -28417 119154 1937887 1805761 -17100 119154 1907815

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406133 -720962 0 685171 248141 -116159 0 131982 1847150 -28417 119154 1937887 1805761 -17100 119154 1907815

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406133 -720962 0 685171 248141 -116159 0 131982 1719150 -27704 119154 1810600 1677761 -16387 119154 1780528

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4219

4307

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4309

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4427

Podróże służbowe zagraniczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4429

Podróże służbowe zagraniczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

801

Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2140

przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

128000 -713 0 127287 765314 -16387 0 748927 912447 0 119154 1031601 73546 -11317 0 62229 21972 -6375 0 15597 19417 -4942 0 14475 708388 0 528 708916 0 0 528 528 0 0 528 528

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32157 0 0 32157 0 0 0 0 0 0 0 0 708388 0 528 708916 0 0 528 528 0 0 528 528

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29473 0 0 29473 0 0 0 0 0 0 0 0 275194 0 528 275722 0 0 528 528 0 0 528 528

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 189290 0 0 189290 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29001 0 0 29001 0 0 0 0 0 0 0 0 85904 0 528 86432 0 0 528 528 0 0 528 528

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2684 0 0 2684 0 0 0 0 0 0 0 0 433194 0 0 433194 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128000 -713 0 127287 765314 -16387 0 748927 912447 0 119154 1031601 41389 -11317 0 30072 21972 -6375 0 15597 19417 -4942 0 14475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128000 -713 0 127287 765314 -16387 0 748927 912447 0 119154 1031601 41389 -11317 0 30072 21972 -6375 0 15597 19417 -4942 0 14475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 765314 -16387 0 748927 912447 0 119154 1031601 41389 -11317 0 30072 21972 -6375 0 15597 19417 -4942 0 14475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

80195

Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

852

Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4430

Różne opłaty i składki

zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2140

przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie po zmianach przed zmianą

Zakup usług pozostałych

516368 -38000 0 478368 43326 -18000 0 25326 33391 -18000 0 15391 39000 -20000 0 19000 39000 -20000 0 19000 405282 0 18500 423782 37766 0 18500 56266 15000 0 18500 33500 1351000 -2422 6000 1354578

511368 -38000 0 473368 43326 -18000 0 25326 33391 -18000 0 15391 39000 -20000 0 19000 39000 -20000 0 19000 388282 0 0 388282 22766 0 0 22766 0 0 0 0 58000 0 6000 64000

397521 -38000 0 359521 43326 -18000 0 25326 33391 -18000 0 15391 39000 -20000 0 19000 39000 -20000 0 19000 50282 0 0 50282 22766 0 0 22766 0 0 0 0 11000 0 6000 17000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

397521 -38000 0 359521 43326 -18000 0 25326 33391 -18000 0 15391 39000 -20000 0 19000 39000 -20000 0 19000 50282 0 0 50282 22766 0 0 22766 0 0 0 0 11000 0 6000 17000

113847 0 0 113847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338000 0 0 338000 0 0 0 0 0 0 0 0 47000 0 0 47000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 18500 35500 15000 0 18500 33500 15000 0 18500 33500 1293000 -2422 0 1290578

5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 18500 35500 15000 0 18500 33500 15000 0 18500 33500 1293000 -2422 0 1290578

5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4300

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4300

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

926

Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 2140

przed zmianą zmniejszenie 92601 Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1293000 -2422 0 1290578 1293000 -2422 0 1290578 11000 0 6000 17000 1500 0 6000 7500 16567818 -1451165 144182 15260835

0 0 0 0 0 0 0 0 11000 0 6000 17000 1500 0 6000 7500 10651028 -132519 6528 10525037

0 0 0 0 0 0 0 0 11000 0 6000 17000 1500 0 6000 7500 8761035 -38000 6528 8729563

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5769452 0 0 5769452

0 0 0 0 0 0 0 0 11000 0 6000 17000 1500 0 6000 7500 2991583 -38000 6528 2960111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505847 0 0 505847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864625 0 0 864625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174521 -94519 0 80002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145000 0 0 145000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 200000

1293000 -2422 0 1290578 1293000 -2422 0 1290578 0 0 0 0 0 0 0 0 5916790 -1318646 137654 4735798

1293000 -2422 0 1290578 1293000 -2422 0 1290578 0 0 0 0 0 0 0 0 5916790 -1318646 137654 4735798

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3467604 -864825 119154 2721933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

92695

Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4210

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 2140

Rodzaj zadania:

Zlecone

Z tego z tego: z tego: w tym:

Dział

Rozdział

§

Plan

Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

przed zmianą zmniejszenie

5

1294500 -808 808 1294500 1287000 -808 0 1286192 1236230 -808 0 1235422 2000 0 808 2808 2000 0 808 2808 1515268 -808 808 1515268

6

1294500 -808 808 1294500 1287000 -808 0 1286192 1236230 -808 0 1235422 2000 0 808 2808 2000 0 808 2808 1515268 -808 808 1515268

7

52770 0 808 53578 50770 0 0 50770 0 0 0 0 2000 0 808 2808 2000 0 808 2808 273538 0 808 274346

8

41970 0 0 41970 41970 0 0 41970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109391 0 0 109391

9

10800 0 808 11608 8800 0 0 8800 0 0 0 0 2000 0 808 2808 2000 0 808 2808 164147 0 808 164955

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

1241730 -808 0 1240922 1236230 -808 0 1235422 1236230 -808 0 1235422 0 0 0 0 0 0 0 0 1241730 -808 0 1240922

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852

Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 3110

Świadczenia społeczne

85212

zwiększenie po zmianach Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85213

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4130

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 2140

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.

Planowane wydatki Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione na dzień 31.12.2011 r. z tego źródła finansowania rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 10 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. 94278 206 639 B. 14083 C. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 Urząd Miejski w Knyszynie

1

2

3

4 Połączenie wodociagów Zofiówka i Knyszyn

5

6

7

8

9

1

010

01010

247 546

8 260

2 000

2 000

2

600

60016

Przebudowa ulic: J.Piłsudskiego, R.Dmowskiego, I.Daszyńskiego, 11-go listopada, W.Witosa, Polnej i Jagiełły w Knyszynie Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B (do wsi Grądy) Przebudowa drogi we wsi Guzy

1 770 929

55 696

2 000

2 000

Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie

3

600

60016

2 600 600

16 600

2 000

2 000

4

600

60016

214 505

4 000

20 000

20 000

5

600

60016

Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie

1 600 000

53 144

100 000

100 000

6

600

60016

Rewitalizacja Rynku w Knyszynie Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie

1 800 000

29 384

50 000

50 000

7

600

60016

323 000

8 000

315 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 2140

Planowane wydatki Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione na dzień 31.12.2011 r. z tego źródła finansowania rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 10 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. 817 153 B. C. A. 1 329 438 B. C. A. 451 090 B. C. 63 437 A. 63 850 B. C. A. B. C. 15 607 72 403 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie

1 8 600

2

3 60016

4 Budowa ul. Podlaskiej w Knyszynie

5 300 000

6

7 6 000

8 6 000

9

9

600

60016

Budowa parkingu przy ul. Południowej Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły Przebudowa drogi w Knyszynie Zamku Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa" Modernizacja samochodu gaśniczego STAR System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej Budowa szkolnego placu zabaw w Knyszynie

100 000

2 000

2 000

10

600

60095

1 206 664

85 180

12 777

11

600

60016

300 000

15 000

15 000

12

750

75095

270 616

1 000

1 000

13

754

75412

20 000

20 000

20 000

14

754

75495

1 681 952

27 678

817 153

15

801

80101

1 352 718

23 280

1 329 438

16

801

80101

470 039

18 949

451 090

17

801

80101

128 000

127 287

18

801

80195

Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie

43 849

2 460

30 082

14 475

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 17 ?

Poz. 2140

Planowane wydatki Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione na dzień 31.12.2011 r. z tego źródła finansowania rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* 10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 Urząd Miejski w Knyszynie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

926

92601

Budowa kompleksu boisk "ORLIK" Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w Knyszynie, ulice Obozowa,Tykocka Zamkowa, Ks E.Junga,P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego Budowa stacji uzdatniania wody w Knyszynie

1 293 000

1 290 578

148 841

A. 633000 308 737 B. 200000 C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. 33 500 B. C.

20

900

90001

2 784 830

50 388

500

500

Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie Urząd Miejski w Knyszynie 1 005 211 88 010 x

21

900

90001

1 597 502

25 050

500

500

22

900

90001

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach Przeniesienie kuźni z Kalinówki Kościelnej oraz wykonanie ogrodzenia na placu przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie

349 576

4 000

4 000

23

921

92109

474 659

26 999

2 000

2 000

24 Ogółem

921

92120

15 000 20 944 985 349 888

33 500 4 706 308 466 530

3 146 557

* Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Zadania inwestycyjne wymienione w pozycjach: 14, 15, 16 dofinansowane będą ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu przewidziane są na rok 2013: Poz. 14 - 685.171 zł Poz. 15 - 562.617 zł Poz. 17 - 186.310 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 18 ?

Poz. 2140

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja § 3

Kwota 2012 r. 4 3 911 806

1

2 Przychody ogółem:

1. 2.

Kredyty Pożyczki

§ 952 § 952

3 911 806

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4. 5. 6. 7. 8.

Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem:

§ 951 § 944 § 957 § 931 § 950 229 443 765 249 § 992 § 992 765 249

1. 2.

Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

3.

§ 963

4. 5. 6. 7.

§ 991 § 994 § 982 § 995

Informacje uzupełniające I. Pokrycie deficytu budżetowego planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2.560.000 zł 3.146.557 zł II. Kredyt w kwocie 765.249 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 19 ?

Poz. 2140

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. Zmniejszenie o kwotę 2.502.893 zł, z tego: Dział 600 Transport i łączność o kwotę 88.970 zł ? zmniejszenie dofinansowania z budżetu państwa o kwotę 76.476 zł oraz z powiatu o kwotę 12.494 zł, w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Dział 754, rozdział 75495 pozostała działalność o kwotę 1.492.464 zł ? zmniejszenie dochodów pochodzących ze środków UE na realizację zadania ? System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych? ( w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.406.133 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 86.331 zł) w związku z tym, iż zakres zadania został ograniczony do miasta Knyszyn z uwagi na wykonanie monitoringu wizyjnego w Knyszynie oraz z tym, iż część wydatków bieżących została przesunięta w planie na rok 2013. Dział 756, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ? o kwotę 57.476 zł Dział 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ? o kwotę 75.889 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 787.286 zł, z tego: - rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 765.314 zł ? zmniejszenie planowanych do uzyskania w roku 2012 dochodów pochodzących ze środków UE na wykonanie termomodernizacji budynków ZSO w Knyszynie oraz ZS w Kalinówce Kościelnej. Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał br. natomiast otrzymanie refundacji z tytułu poniesionych wydatków możliwe będzie dopiero w roku 2013. - rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 21.972 zł ? zmniejszenie kwoty dofinansowania z UE na wykonanie zadania ?Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie? z uwagi na zmianę paragrafu oraz wysokości dofinansowania. Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 808 zł ? zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85212, na rzecz zwiększenia w rozdziale 85213.

2. Zwiększenie o kwotę 239.910 zł, z tego: Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 7.200 zł, w tym: - rozdział 75023 urzędy gmin o kwotę 5.100 ? z tytułu sprzedaży usług (refakturowanie kosztów energii elektrycznej, paliwa, itp.) - rozdział 75075 promocja gminy o kwotę 2.100 zł ? z tytułu dochodów ze sprzedaży numizmatów okolicznościowych Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.323 zł ? z tytułu odsetek od lokat terminowych. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 93.579 zł, w tym: - rozdział 80104 przedszkola o kwotę 77.972 zł ? jest to kwota planowanego dofinansowania ze środków UE w formie refundacji za zrealizowane zadanie w 2010 r. ?Termomodernizacja budynku Przedszkola w Knyszynie? - rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 15.607 zł ? jest to kwota planowanego dofinansowania ze środków UE w formie refundacji za zrealizowane zadanie w br. Pn.? Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie?. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 808 zł, zgodnie z objaśnieniem w zmniejszeniu dochodów. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 133.000 zł ? zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.? Budowa kompleksu boisk ?ORLIK?.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 20 ?

Poz. 2140

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych. 1. Zmniejszenie o kwotę 1.451.973 zł, z tego: - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 450.686 zł. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących zadaniach: a) ?Przebudowa drogi we wsi Guzy? o kwotę 190.505 zł, w związku koniecznością uregulowania spraw własnościowych gruntów, b) ?Remont drogi gminnej (ul. Goniądzka) o kwotę 254.181 zł w związku z niższą wartością przetargową w porównaniu z wcześniej planowaną wartością kosztorysową, c) ? Budowa parkingu przy ul. Południowej? o kwotę 6.000 zł. - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział pozostała działalność o kwotę 931.640 zł ? w związku z aktualizacja harmonogramu wydatków realizowanych w ramach projektu ?System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych?. Zakres zadania został ograniczony do miasta Knyszyn z uwagi na wykonanie monitoringu wizyjnego w Knyszynie oraz z tym, iż część wydatków bieżących została przesunięta w planie na rok 2013. - Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 28.417 zł. Zmniejszono: - plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w paragrafie 6057 (wydatki finansowane ze środków UE) o kwotę 16.387 zł ? dotyczy termomodernizacji budynków obu szkół, - plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 na zadanie ?Budowa szkolnego placu zabaw w Knyszynie? o kwotę 713 zł, - plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80195 na realizację zadania ?Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie? o kwotę 11.317 zł dostosowując do poniesionych już wydatków. - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 o kwotę 808 zł ? zmniejszenie dotacji celowej. - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.000 zł, z tego: Rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 18.000 zł i rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł ? na rzecz zwiększenia wydatków w innych działach. - Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 2.422 zł ? zmniejszenie planu wydatków w zadaniu ?Budowa kompleksu boisk ?ORLIK? w związku z niższą wartością przetargową od kosztorysowej. 2. Zwiększenie o kwotę 144.990 zł, z tego: - Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 119.154 zł w paragrafie 6059 (wkład własny) - dotyczy termomodernizacji budynków szkół, - Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.336 zł, w tym: - rozdział 85204 rodziny zastępcze o kwotę 528 zł ? na pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka ( w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej). - rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 808 zł ? zwiększenie wydatków na składki zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej. - Dział 921, rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 18.500 zł ? zwiększenie planu wydatków na zadanie ?Przeniesienie kuźni z Kalinówki Kościelnej oraz wykonanie ogrodzenia na placu przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie?. - Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział pozostała działalność o kwotę 6.000 zł - na zakup materiałów do budowy oświetlenia na placu asfaltowym mieszczącym się na stadionie przy ul. Białostockiej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.174.1

  zarządzenie nr 140/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.17.33

  uchwała nr XXXVIII/172/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 9 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2139

  uchwała nr XXII/111/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2138

  uchwała nr 183/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2137

  uchwała nr 169/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2136

  uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew ? Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie gminy Sokoły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2135

  uchwała nr XIII/92/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasionówka oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.