Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2218

Tytuł:

zarządzenie nr 263/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-30
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2218
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2012 r. Poz. 2218

ZARZĄDZENIE NR 263/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.972.945 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.827.312 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.486.297 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł), b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.145.633 zł, 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.199.563 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.484.618 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.486.297 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł), b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.714.945 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),

11:51:59

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2218

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.618 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł, c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.263 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 263/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2012 r. Zmiany w planie dochodów w złotych

Dział/rozdział/paragraf 1 Dochody razem (A+B+C+D) w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe A Dochody na zadania własne w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 854 Rozdział 85415 § 2030 B Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym dochody bieżące w tym dochody majątkowe 852 Rozdział 85203 § 2010 Rozdział 85295 § 2010 C D Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia 4 103 875 103 875 0 54 575 54 575 0 54 575 54 575 54 575 49 300 0 0 0 0 0 49 300 0 49 300 16 000 16 000 0 0 33 300 33 300 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2218

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 263/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2012 r. Zmiany w planie wydatków w złotych

Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 758 Rozdział 75818 § 4810 Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 Rozdział 80104 § 4170 § 4270 Rozdział 80110 § 4300 Dział 854 Rozdział 85415 § 3260 B Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Gimnazja Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 852 Rozdział 85203 § 4210 § 4270 § 4300 Rozdział 85295 § 3110 C D Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 20 350 20 350 0 20 350 20 350 0 19 550 19 550 19 550 800 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia 4 124 225 124 225 0 74 925 74 925 0 0 0 0 20 350 3 800 3 800 12 800 800 12 000 3 750 3 750 54 575 54 575 54 575 49 300 49 300 0 49 300 16 000 2 700 11 700 1 600 33 300 33 300 0 0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 290/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2217

  uchwała nr XX/122/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2216

  zarządzenie nr 133/12 Burmistrza Rajgrodu z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2215

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.181.2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/171/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2214

  uchwała nr XIV/137/12 Rady Gminy Zawady z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2213

  uchwała nr XXIV/101/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2012 r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.