Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2370

Tytuł:

zarządzenie nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Burmistrz Nowogrodu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2370
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2370

ZARZĄDZENIE NR 48/12 BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz uchwały Nr XI/64/ll Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 201l r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2012, zarządzam co następuje: § 1. Dokonuję zwiększenia bieżących dochodów budżetowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z AR na kwotę 29 227 zł oraz przeniesień między rozdziałami - zgodnie z załącznikiem nr 1 § 2. Dokonuję zwiększenia bieżących wydatków budżetowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z AR na kwotę 29 227 zł oraz przeniesień między rozdziałami, w tym majątkowych o kwotę 500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem w tym: b) wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące majątkowe dochody bieżące majątkowe 12 009 974 11 099 346 910 628 11 724 846 11 091 146 633 700

11:21:52

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Józef Piątek

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2370

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012 r. Zmiany w dochodach budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Poroz. z AR. Dział 1 bieżące 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 128 500,00 128 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 500,00 128 500,00 276 815,00 0,00 54 815,00 0,00 54 815,00 38 623,00 0,00 38 623,00 0,00 38 623,00 580 561,00 265 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 485,00 0,00 13 485,00 0,00 13 485,00 7 342,00 0,00 7 342,00 0,00 7 342,00 20 827,00 0,00 290 300,00 0,00 68 300,00 0,00 68 300,00 45 965,00 0,00 45 965,00 0,00 45 965,00 601 388,00 265 123,00 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2370

Rodzaj: Własne Dział 1 bieżące 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 782 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 128,00 0,00 255 200,00 0,00 60 900,00 0,00 60 900,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 8 982 660,00 0,00 -3 600,00 0,00 -3 600,00 0,00 -3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 251 600,00 0,00 57 300,00 0,00 57 300,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 4 200,00 8 982 660,00 0,00 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2370

Rodzaj: Zlecone Dział 1 bieżące 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 263 600,00 0,00 8 600,00 0,00 8 600,00 1 506 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 1 272 000,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 1 515 298,00 0,00 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 980 747,00 393 623,00

-3 600,00 0,00

32 827,00 0,00

12 009 974,00 393 623,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2370

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Wydatki budżetowe na 2012 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21392 -4000 0 17392 21392 -4000 0 17392 15680 -4000 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8

obsługa długu

1

2 Turystyka

3 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie

5 21392 -4000 0 17392 21392 -4000 0 17392 15680 -4000

6 21392 -4000 0 17392 21392 -4000 0 17392 15680 -4000

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630

63095

4307

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2370

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0 0 55000 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 215815 0 13485 229300 54815 0 13485 68300 54815 0 13485 68300 38623 0 7342 45965 38623 0 7342 0 11680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8

obsługa długu

1

2

3 zwiększenie po zmianach Pomoc społeczna przed zmianą zmniejszenie

5 0 11680 276815 0 13485 290300 54815 0 13485 68300 54815 0 13485 68300 38623 0 7342 45965 38623 0 7342

6 0 11680 276815 0 13485 290300 54815 0 13485 68300 54815 0 13485 68300 38623 0 7342 45965 38623 0 7342

7 0 0 61000 0 0 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 zwiększenie po zmianach Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie 85295 zwiększenie po zmianach Świadczenia społeczne 3110 zwiększenie po zmianach Edukacyjna opieka wychowawcza 854 zwiększenie po zmianach Pomoc materialna dla uczniów 85415 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie przed zmianą zmniejszenie przed zmianą zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2370

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0 0 0 0 0 55000 0 0 55000 0 0 0 0 0 6000 0 0 6000 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 322215 -4000 0 318215 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 330200 0 0 330200 0 0 0 0 0 330200 0 0 330200 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8

obsługa długu

1

2

3 po zmianach Inne formy pomocy dla uczniów 3260 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

5 45965 0 0 7342 7342 967853 -4000 20827 984680

6 45965 0 0 7342 7342 637653 -4000 20827 654480

7 0 0 0 0 0 61000 0 0 61000

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 45965 0 0 7342 7342 254438 0 20827 275265

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 330200 0 0 330200

16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2370

Rodzaj: Własne

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

600

2

3

Transport i łączność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Drogi publiczne gminne przed zmianą zmniejszenie

5

237000 -2000 2000 237000 232000 -2000 2000 232000 37000 -2000 0 35000 40000 0 2000 42000 30000 0 4000 34000

6

237000 -2000 2000 237000 232000 -2000 2000 232000 37000 -2000 0 35000 40000 0 2000 42000 30000 0 4000 34000

7

237000 -2000 2000 237000 232000 -2000 2000 232000 37000 -2000 0 35000 40000 0 2000 42000 30000 0 4000 34000

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

237000 -2000 2000 237000 232000 -2000 2000 232000 37000 -2000 0 35000 40000 0 2000 42000 30000 0 4000 34000

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60016 zwiększenie po zmianach

Zakup usług remontowych

przed zmianą zmniejszenie

4270 zwiększenie po zmianach

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie

4300 zwiększenie po zmianach 630 Turystyka przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2370

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie

5

30000 0 4000 34000 30000 0 4000 34000 4899515 -7722 7722 4899515 454582 0 1022 455604 0 0 1022 1022 312360

6

30000 0 4000 34000 30000 0 4000 34000 4899515 -7722 7722 4899515 454582 0 1022 455604 0 0 1022 1022 312360

7

30000 0 4000 34000 30000 0 4000 34000 4700765 -7722 7722 4700765 433182 0 1022 434204 0 0 1022 1022 311760

8

0 0 0 0 0 0 0 0 3580719 -6700 6700 3580719 384810 0 0 384810 0 0 0 0 96200

9

30000 0 4000 34000 30000 0 4000 34000 1120046 -1022 1022 1120046 48372 0 1022 49394 0 0 1022 1022 215560

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

0 0 0 0 0 0 0 0 198750 0 0 198750 21400 0 0 21400 0 0 0 0 600

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63095 zwiększenie po zmianach

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie

4300 zwiększenie po zmianach 801 Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Przedszkola przed zmianą zmniejszenie 80104 zwiększenie po zmianach

Różne opłaty i składki

przed zmianą zmniejszenie

4430 zwiększenie po zmianach 80195 Pozostała działalność przed zmianą

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2370

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5

-7722 6700 311338 81460 -6700 0 74760 460 0 6700 7160 10000 -1022 0 8978 315127 -500 500 315127

6

-7722 6700 311338 81460 -6700 0 74760 460 0 6700 7160 10000 -1022 0 8978 315127 -500 500 315127

7

-7722 6700 310738 81460 -6700 0 74760 460 0 6700 7160 10000 -1022 0 8978 315127 -500 500 315127

8

-6700 6700 96200 81460 -6700 0 74760 460 0 6700 7160 0 0 0 0 0 0 0 0

9

-1022 0 214538 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 -1022 0 8978 315127 -500 500 315127

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą zmniejszenie

4010 zwiększenie po zmianach

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą zmniejszenie

4170 zwiększenie po zmianach

Różne opłaty i składki

przed zmianą zmniejszenie

4430 zwiększenie po zmianach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przed zmianą

90004

1627

1627

1627

0

1627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2370

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Zakup materiałów i wyposażenia

5

-500 500 1627 1000 -500 0 500 627 0 500 1127 352300 -500 500 352300

6

-500 500 1627 1000 -500 0 500 627 0 500 1127 349300 -500 0 348800

7

-500 500 1627 1000 -500 0 500 627 0 500 1127 7300 -500 0 6800

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

-500 500 1627 1000 -500 0 500 627 0 500 1127 7300 -500 0 6800

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342000 0 0 342000

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 500 3500

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 500 3500

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą zmniejszenie

4210 zwiększenie po zmianach

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie

4300 zwiększenie po zmianach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą zmniejszenie 92109 zwiększenie po zmianach 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

250000 -500 500 250000 5000

247000 -500 0 246500 5000

5000 -500 0 4500 5000

0 0 0 0 0

5000 -500 0 4500 5000

242000 0 0 242000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3000 0 500 3500 0

3000 0 500 3500 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

przed zmianą

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2370

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5

-500 0 4500 3000 0 500 3500 8924968 -10722 14722 8928968

6

-500 0 4500 0 0 0 0 8921968 -10722 14222 8925468

7

-500 0 4500 0 0 0 0 7639684 -10722 14222 7643184

8

0 0 0 0 0 0 0 4939695 -6700 6700 4939695

9

-500 0 4500 0 0 0 0 2699989 -4022 7522 2703489

10

0 0 0 0 0 0 0 354500 0 0 354500

11

0 0 0 0 0 0 0 427784 0 0 427784

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 30000

14

0 0 0 0 0 0 0 470000 0 0 470000

15

0 0 0 3000 0 500 3500 3000 0 500 3500

16

0 0 0 3000 0 500 3500 3000 0 500 3500

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą zmniejszenie

6050 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 2370

Rodzaj: Zlecone

Z tego z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rozdział

§

Plan

Wydatki bieżące

z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2

3

Pomoc społeczna przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie

5

1258600 0 8400 1267000 8600 0 8400 17000 8600 0 8400 17000 1501898 0 8400 1510298

6

1258600 0 8400 1267000 8600 0 8400 17000 8600 0 8400 17000 1501898 0 8400 1510298

7

67115 0 0 67115 0 0 0 0 0 0 0 0 131285 0 0 131285

8

59029 0 0 59029 0 0 0 0 0 0 0 0 122127 0 0 122127

9

8086 0 0 8086 0 0 0 0 0 0 0 0 9158 0 0 9158

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

1191485 0 8400 1199885 8600 0 8400 17000 8600 0 8400 17000 1370613 0 8400 1379013

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85295 zwiększenie po zmianach

Świadczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie

3110 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2369

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2368

  uchwała nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2367

  zarządzenie nr 166/12 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2366

  zarządzenie nr 240/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2365

  uchwała nr 125/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.