Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2371

Tytuł:

uchwała nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Miejska w Szczuczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2371
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2371

UCHWAŁA NR 130/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: a) zwiększyć dochody o kwotę 408.348 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: a) zmniejszyć wydatki o kwotę 124.561 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2, b) zwiększyć wydatki o kwotę 732.909 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 18.223.337 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 17.354.253 zł, - dochody majątkowe w wysokości 869.084 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 18.982.276 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 15.592.191 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3.390.085 zł, 3) planowany deficyt budżetowy 758.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 25.639 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł. § 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

11:21:29

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2371

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 225.639 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 442.676 zł, c) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 473.360 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie ? 473.360 zł). § 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 225.639 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 442.676 zł, c) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 473.360 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie ? 473.360 zł). § 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2371

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 408.348 zł, w tym:

Rodzaj: Własne Dział 020 02001 0750 600 60016 0490 750 75023 0920 0960 75095 0970 754 75412 6280 6330 756 75615 0320 0910 852 85219 Rozdział Paragraf Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek rolny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Treść Przed zmianą 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 72 767,00 47 600,00 26 000,00 20 000,00 25 167,00 25 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 228 590,00 624 131,00 500,00 4 000,00 772 449,00 90 460,00 Zmiana 1 215,00 1 215,00 1 215,00 153,00 153,00 153,00 24 743,00 21 230,00 15 000,00 6 230,00 3 513,00 3 513,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 10 532,00 10 532,00 532,00 10 000,00 36 496,00 570,00 Po zmianie 2 415,00 2 415,00 2 415,00 1 253,00 1 253,00 1 253,00 97 510,00 68 830,00 41 000,00 26 230,00 28 680,00 28 680,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 3 239 122,00 634 663,00 1 032,00 14 000,00 808 945,00 91 030,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2371

Dział

Rozdział 85295

Paragraf 0920 2030 Pozostałe odsetki Pozostała działalność

Treść

Przed zmianą 400,00 172 454,00 146 174,00 143 463,00 143 463,00 143 463,00 15 097 046,00

Zmiana 570,00 35 926,00 35 926,00 14 409,00 14 409,00 14 409,00 387 548,00

Po zmianie 970,00 208 380,00 182 100,00 157 872,00 157 872,00 157 872,00 15 484 594,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów

854 85415 2030 Razem: Rodzaj: Zlecone Dział 852 85295 2010 Razem: Ogółem: Rozdział Paragraf

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Treść Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Przed zmianą 2 367 400,00 20 400,00 20 400,00 2 717 943,00 17 814 989,00

Zmiana 20 800,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00 408 348,00

Po zmianie 2 388 200,00 41 200,00 41 200,00 2 738 743,00 18 223 337,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2371

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku § 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 124.561 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 732.909 zł, w tym:

Rodzaj: Własne Dział 600 60016 4300 750 75023 3020 4300 4400 75075 4210 4300 75095 4010 4040 4110 754 75412 6060 757 75702 8110 801 80103 4210 Rozdział Paragraf Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup materiałów i wyposażenia Treść Przed zmianą 822 967,00 822 967,00 97 096,00 2 955 624,00 2 451 635,00 4 000,00 100 300,00 20 000,00 260 000,00 15 000,00 229 000,00 138 649,00 66 744,00 1 500,00 10 814,00 147 785,00 132 600,00 0,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 6 318 935,00 252 045,00 2 500,00 Zmiana 3 230,00 3 230,00 3 230,00 -91 258,00 -12 971,00 1 700,00 -20 000,00 5 329,00 -86 100,00 -10 000,00 -76 100,00 7 813,00 3 000,00 4 300,00 513,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 -700,00 2 200,00 2 700,00 Po zmianie 826 197,00 826 197,00 100 326,00 2 864 366,00 2 438 664,00 5 700,00 80 300,00 25 329,00 173 900,00 5 000,00 152 900,00 146 462,00 69 744,00 5 800,00 11 327,00 697 785,00 682 600,00 550 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 6 318 235,00 254 245,00 5 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2371

Dział

Rozdział 80110

Paragraf 4240 4040 4260 4300 4430 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 4410 4700 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

Treść

Przed zmianą 500,00 1 898 847,00 98 600,00 45 000,00 14 000,00 2 500,00 33 650,00 5 287,00 8 138,00 20 225,00 102 403,00 10 098,00 1 362 382,00 23 089,00 9 917,00 89 528,00 88 750,00 300 980,00 200,00 19 491,00 11 710,00 3 660,00 170,00 1 500,00 239 974,00 239 974,00 457 884,00 278 555,00 4 200,00 179 329,00 179 329,00 0,00 2 010 157,00 7 181,00 0,00 47 000,00 18 000,00

Zmiana -500,00 4 000,00 -990,00 -300,00 4 000,00 1 290,00 -5 700,00 -1 000,00 -700,00 -4 000,00 -1 200,00 -1 200,00 37 067,00 73,00 73,00 -1 509,00 -1 509,00 -10,00 -10,00 2 016,00 1 600,00 215,00 191,00 10,00 36 497,00 36 497,00 15 109,00 -500,00 -500,00 15 609,00 1 200,00 14 409,00 0,00 4 000,00 4 000,00 -3 500,00 -3 500,00

Po zmianie 0,00 1 902 847,00 97 610,00 44 700,00 18 000,00 3 790,00 27 950,00 4 287,00 7 438,00 16 225,00 101 203,00 8 898,00 1 399 449,00 23 162,00 9 990,00 88 019,00 87 241,00 300 970,00 190,00 21 507,00 13 310,00 3 875,00 361,00 1 510,00 276 471,00 276 471,00 472 993,00 278 055,00 3 700,00 194 938,00 180 529,00 14 409,00 2 010 157,00 11 181,00 4 000,00 43 500,00 14 500,00

80146

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

80195 3020 852 85212 4010 85216 3110 85219 4280 85228 4010 4110 4120 4440 85295 3110 854 85401 4210 85415 3240 3260 900 90001 4300 90004 4210

Wynagrodzenia osobowe pracowników Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług zdrowotnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2371

Dział

Rozdział 90015

Paragraf Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 4210

Treść

Przed zmianą 298 838,00 10 000,00 1 215 138,00 11 500,00 509 842,00 319 431,00 230 000,00 0,00 82 503,00 0,00 0,00 15 655 985,00

Zmiana -4 000,00 -4 000,00 3 500,00 3 500,00 19 100,00 19 100,00 16 100,00 3 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 587 548,00

Po zmianie 294 838,00 6 000,00 1 218 638,00 15 000,00 528 942,00 338 531,00 246 100,00 3 000,00 132 503,00 50 000,00 50 000,00 16 243 533,00

90095 921 92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej

926 92605 2360 Razem: Rodzaj: Zlecone Dział 750 75011 3020 4430 852 85295 3110 Razem: Ogółem: Rozdział Paragraf

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Treść Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne

Przed zmianą 85 800,00 85 800,00 200,00 300,00 2 367 400,00 20 400,00 20 400,00 2 717 943,00 18 373 928,00

Zmiana 0,00 0,00 252,00 -252,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 -124 561,00 732 909,00

Po zmianie 85 800,00 85 800,00 452,00 48,00 2 388 200,00 41 200,00 41 200,00 2 738 743,00 18 982 276,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2371

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział 600 60016 6050 750 75023 6050 Rozdział Paragraf Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe 754 75412 6060 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie 853 85395 6067 6069 900 90001 6050 90003 6067 6069 90095 6050 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawu komputerowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawu komputerowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" Oczyszczanie miast i wsi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup koparko-ładowarki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup koparko-ładowarki Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 6060 921 92109 6050 6057 6059 926 92601 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działki pod targowicę Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont części świetlicy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont części świetlicy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont części świetlicy Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego Razem Treść Wartość 468 600,00 468 600,00 468 600,00 468 600,00 757 819,00 757 819,00 757 819,00 57 819,00 700 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 4 500,00 4 500,00 4 274,00 4 274,00 226,00 226,00 1 473 508,00 7 181,00 7 181,00 7 181,00 330 000,00 180 000,00 180 000,00 150 000,00 150 000,00 1 136 327,00 55 200,00 45 000,00 10 200,00 576 451,00 576 451,00 354 676,00 354 676,00 150 000,00 150 000,00 39 998,00 39 998,00 1 715,00 1 715,00 21 787,00 21 787,00 16 496,00 16 496,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3 354 425,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2371

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku 2012 3 16

Dochody ogółem

Wydatki Ogółem 5

Stan środków obrotowych na koniec roku 2012 6

1 I

2 Dochody własne jednostek budżetowych z tego:

4 205 360

205 360

0

1 2 3 4

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie Ogółem

12 0 1 3 16

110 100 810 33 050 61 400 205 360

110 100 810 33 050 61 400 205 360

0 0 0 0 0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp. 1 1 2.

Treść 2 Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem:

Klasyfikacja § 3 § 950 § 952

Kwota 2012r. 4 2 378 715 710 400 1 668 315 1 619 776

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 619 776

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2371

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku

L.p. 1 1.

Podmiot dotowany 2 Starostwo Powiatowe w Grajewie - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarrna w Szczuczynie Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie Kluby sportowe Ogółem

Dla jednostek sektora finansów publicznych Celowa 3 3 290 Podmiotowa 4 Przedmiotowa 5

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa 6 Podmiotowa 7 Przedmiotowa 8

2. 3. 4. 5. 6.

246 100 173 250 16 600 19 060 50 000 22 350 419 350 0 66 600 0 0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok: Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia dochodów z tytułu wpłat za obwody łowieckie w kwocie 1 215 zł, - otrzymania wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 153 zł, - zwiększenia dochodów w związku z prognozą uzyskania większych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł, - otrzymania darowizny w kwocie 6 230 zł na poprawę dróg, remont chodnika we wsi Bzury oraz zakup krzeseł do świetlicy w Bęćkowie, - zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zwiększono dochody o kwotę 3.513 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, - przyznania dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szczuczynie, z Komendy Głównej PSP ? 150.000 zł, oraz z wystąpieniem o dotację z WFOŚiGW ? 150.000 zł, - wpływu zaległych dochodów dotyczących podatku rolnego od osób prawnych jak i uzyskania większych odsetek od nieterminowych wpłat z tytuły podatków i opłat w kwocie 10.532 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2371

- zwiększenia dochodów związanych z pozyskaniem odsetek od środków na rachunku bieżącym Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 570 zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 20.800 zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 35.926 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14.409 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach ?Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku ? Wyprawka szkolna? Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania dotacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, - zwiększenia środków w planie wydatków w rozdziale 60016 na wykonanie odcinka chodnika przy świetlicy w Bzurach oraz na poprawę stanu dróg w kwocie 3.230 zł - przeniesienia środków w rozdziale ?urzędy wojewódzkie? w związku z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego na zakup okularów korygujących wzrok w kwocie 252 zł, i ?urzędy gmin? w kwocie 1.700,00 zł, - zwiększenia środków na opłaty czynszu za wynajmowany budynek na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 5.

329 zł, - przepracowania przez pracowników interwencyjnych 6 miesięcy w Urzędzie Miejskim należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.300 zł, - zwiększenia wydatków na zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie w kwocie 550.000 zł. Zakup zostanie pokryty z dotacji w wysokości 300.000 zł, środkami własnymi ? 50.000 zł oraz zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach w kwocie 200.000 zł, - zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu w kwocie 5.000 zł w związku z planowaniem zaciągnięcia nowej pożyczki z WFOŚiGW, - przesunięć w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej wynikających z konieczności wymiany wykładziny w klasie oddziału przedszkolnego na mocy decyzji wydanych przez Państwową Straż Pożarna oraz SANEPID w kwocie 2.700 zł, - przesunięcia środków w Gimnazjum Publicznym w Szczuczynie na ubezpieczenie mienia, monitoring i konserwację dźwigu w kwocie 5.290 zł, - przesunięć w dziale ?pomoc społeczna? na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne oraz zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych z tytułu planowania wypłaty nagród na dzień pracownika socjalnego w kwocie w łącznej kwocie 2.089 zł, - zwiększenia środków o kwotę 571 zł tytułu prac społecznie użytecznych, z uwagi na wzrost od 1 lipca stawki godzinowej, - zwiększenia środków na wypłatę stypendiów Burmistrza Szczuczyna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn w kwocie 1.200 zł, - przesunięcia środków na konserwację rzeki Książanki w kwocie 4.000 zł, - przesunięcia zaoszczędzonych środków związanych z zakupem ławek na zakup tablic ogłoszeniowych w kwocie 3.500 zł, - zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie w kwocie 16.100 zł w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz organizację festynu integracyjnego dla mieszkańców Gminy Szczuczyn pt. ?Piknik Sołecki?,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2371

- zwiększenia wydatków na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Bęćkowo sfinansowanych otrzymaną darowizną z Agencji Promocji Inwestycji w kwocie 3.000 zł, - przesunięcia środków na dotację celową dla klubów sportowych w kwocie 50.000 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w wyniku otrzymania odszkodowania za wybite szyby w oknach Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie. W związku z realizacją inwestycji dotyczącą zakupu samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie zwiększono deficyt do kwoty 758.939 zł. Wzrost deficytu o kwotę 200.000 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową z WFOŚIGW, która zwiększa przychody gminy na 2012 rok.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2370

  zarządzenie nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2369

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2368

  uchwała nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2367

  zarządzenie nr 166/12 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2366

  zarządzenie nr 240/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.