Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2372

Tytuł:

zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Wójt Gminy Kuźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2372
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2372

ZARZĄDZENIE NR 92/12 WÓJTA GMINY KUŹNICA z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1. § 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2. § 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) plan dochodów budżetowych 10.688.821 zł, w tym: - dochody majątkowe ? 600.786 zł. - dochody bieżące ? 10.088.035 zł. b) plan wydatków budżetowych 10.844.861 zł, w tym: - wydatki majątkowe ? 1.423.941 zł. - wydatki bieżące ? 9.420.920 zł. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Kuźnica Jan Kwiatkowski

11:21:03

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2372

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne Dział 1 852 Rozdział 2 § 3 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział 1 Rozdział 2 § 3 bieżące Nazwa 4 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 129 623,00 0 10 676 182,00 490 669,00 0 0 0 0 0 0 12 639,00 0 1 129 623,00 0 10 688 821,00 490 669,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8 600 786,00 490 669,00 0 0 0 0 600 786,00 490 669,00 Nazwa 4 bieżące 315 149,00 0 51 161,00 0 51 161,00 8 945 773,00 0 0 0 0 0 0 0 0 12 639,00 0 12 639,00 0 12 639,00 12 639,00 0 327 788,00 0 63 800,00 0 63 800,00 8 958 412,00 0 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2372

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego Wydatki z tego: bieżące wydatki Dział Rozdział § Plan jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 majątkowe w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki z tego:

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3 przed zmianą zmniejszenie

5 4 932,00 0 0 4 932,00

6 4 932,00 0 0 4 932,00

7 0 0 0 0

8

10 4 932,00 0 0 4 932,00

11

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 0 0 0 0

16

18 0 0 0 0

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2372

Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § wydatki Plan Wydatki bieżące jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 298 793,00 0 0 3 298 793,00 1 694 450,00 0 0 1 694 450,00 0 0 0 0 570 816,00 0 0 570 816,00 0 0 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 869 233,00 -3 700,00 500 866 033,00 391 662,00 0 0 391 662,00 0 0 0 0 96 318,00 0 500 96 818,00 10 000,00 0 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 313,00 0 0 140 313,00 75 138,00 0 0 75 138,00 0 0 0 0 18 996,00 0 0 18 996,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1

2

3 przed zmianą zmniejszenie Różne rozliczenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4810 Rezerwy zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

5 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 4 333 339,00 -3 700,00 4 200,00 4 333 839,00 2 186 250,00 0 3 700,00 2 189 950,00 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 686 130,00 0 500 686 630,00 10 000,00 0

6 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 4 308 339,00 -3 700,00 500 4 305 139,00 2 161 250,00 0 0 2 161 250,00 0 0 0 0 686 130,00 0 500 686 630,00 10 000,00 0

7 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 120 500,00 -500 0 120 000,00 4 168 026,00 -3 700,00 500 4 164 826,00 2 086 112,00 0 0 2 086 112,00 0 0 0 0 667 134,00 0 500 667 634,00 10 000,00 0

8

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 25 000,00 0 3 700,00 28 700,00 0 0 0 0 0 0

16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

758

75818

801

80101

6060

80104

Przedszkola zwiększenie po zmianach Zakup usług remontowych przed zmianą zmniejszenie

4270

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2372

Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki Dział Rozdział § Plan Wydatki bieżące jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 816,00 0 0 166 816,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 558 981,00 0 0 4 558 981,00 500 10 500,00 56 855,00 -3 700,00 0 53 155,00 20 000,00 -3 700,00 0 16 300,00 74 938,00 0 0 74 938,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 279 749,00 -4 200,00 500 2 276 049,00 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 958,00 0 12 639,00 317 597,00 77 261,00 0 12 639,00 89 900,00 77 261,00 0 12 639,00 89 900,00 633 986,00 0 12 639,00 646 625,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420 241,00 0 3 700,00 1 423 941,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 241,00 0 0 1 254 241,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1

2

3 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

5 500 10 500,00 56 855,00 -3 700,00 0 53 155,00 20 000,00 -3 700,00 0 16 300,00 571 712,00 0 12 639,00 584 351,00 77 261,00 0 12 639,00 89 900,00 77 261,00 0 12 639,00 89 900,00 9 697 667,00 -4 200,00 16 839,00 9 710 306,00

6 500 10 500,00 56 855,00 -3 700,00 0 53 155,00 20 000,00 -3 700,00 0 16 300,00 571 712,00 0 12 639,00 584 351,00 77 261,00 0 12 639,00 89 900,00 77 261,00 0 12 639,00 89 900,00 8 277 426,00 -4 200,00 13 139,00 8 286 365,00

7 500 10 500,00 56 855,00 -3 700,00 0 53 155,00 20 000,00 -3 700,00 0 16 300,00 241 754,00 0 0 241 754,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 838 730,00 -4 200,00 500 6 835 030,00

8

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000,00 0 0 25 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 616 710,00 0 0 616 710,00

11

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 000,00 0 0 188 000,00

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420 241,00 0 3 700,00 1 423 941,00

16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80195

4270

852

85295

3110

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2372

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego Wydatki z tego: bieżące w tym: Dział Rozdział § Plan wydatki z tego: jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 106 250,00 0 0 106 250,00 30 020,00 0 0 30 020,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. z tego:

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1

2

3 przed zmianą zmniejszenie

5 1 129 623,00 0 0 1 129 623,00

6 1 129 623,00 0 0 1 129 623,00

7 136 270,00 0 0 136 270,00

8

10 0 0 0 0

11 993 353,00 0 0 993 353,00

12 0 0 0 0

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 0 0 0 0

16

18 0 0 0 0

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Uzasadnienie - Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z pismem z PUW Nr FB-II.3111.258.2012.BB z dnia 27 lipca 2012 roku na dofinansowanie realizacji programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (roz. 85295) ? 12.639 zł. - Dokonano zmiany między paragrafami w związku z bieżącymi brakami w planie wydatków ? 3.700 zł. - Zmniejszono rezerwę ogólną przeznaczając na remont w Przedszkolu ? 500 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1872

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2405

  uchwała nr XX/ 163/ 2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3372

  zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1290

  uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2371

  uchwała nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2370

  zarządzenie nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2369

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2368

  uchwała nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2367

  zarządzenie nr 166/12 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.