Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2373

Tytuł:

uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2373
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2373

UCHWAŁA NR XV/101/12 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie s zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się z Załącznikiem Nr 1. zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie

15:42:31

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem ? 12.365.399 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 11.225.399 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.140.000 zł. 2. Plan wydatków ogółem ? 12.049.040 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.999.770 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.049.270 zł. § 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. stanowi Załącznik Nr 2. § 4. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 316.359 zł oraz wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 955.077 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.271.436 zł, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.114.778 zł. § 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 955.077 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.271.436 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. § 6. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 4. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2373

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2373

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2373

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2373

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2373

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2372

  zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2371

  uchwała nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2370

  zarządzenie nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2369

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2368

  uchwała nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.