Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2375

Tytuł:

uchwała nr 71/XVI/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Miasta Zambrów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2375
Hasła:Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2375

UCHWAŁA NR 71/XVI/12 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 2 ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: § 1. 1. Pomoc w formie posiłku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? jest udzielana za 100 % odpłatnością. 2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w decyzji o przyznaniu pomocy, określając, termin oraz nr konta, na które należy dokonać wpłaty. § 2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie odpłatności na udzielone posiłki stanowiłoby dla osoby, rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS w Zambrowie na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może odstąpić od pobierania odpłatności określonej w § 1 ust. 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Zbigniew Korzeniowski

15:42:03
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.46.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1764

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2374

  uchwała nr 18.85.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2373

  uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2372

  zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2371

  uchwała nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2370

  zarządzenie nr 48/12 Burmistrza Nowogrodu z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.