Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2376

Tytuł:

uchwała nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Zarząd Województwa Podlaskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2376
Hasła:Budżet sprawozdania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje: § 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Jarosław Zygmunt Dworzański

11:47:45

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2376

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2011 rok Białystok 2012 I. Dochody Tabela nr 1: Dochody budżetu województwa za 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf 010 01005 0830 0920 2210 01006 0580 0690 0750 0830 0870 0920 0970 01008 2210 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 29 427 993,00 4 077 593,00 3 977 593,00 0,00 100 000,00 519 800,00 0,00 0,00 512 400,00 0,00 0,00 6 000,00 1 400,00 17 342 600,00 4 275 000,00 40 692 285,00 4 076 493,00 3 977 593,00 0,00 98 900,00 519 800,00 0,00 0,00 512 400,00 0,00 0,00 6 000,00 1 400,00 29 024 328,00 15 291 000,00 40 144 550,50 2 581 702,43 2 482 800,00 10,43 98 892,00 598 455,92 23 995,94 6 834,90 394 785,31 111 413,74 5 467,67 8 034,86 47 923,50 29 033 121,05 15 286 171,03 98,7 63,3 62,4 X 100,0 115,1 X X 77,0 X X 133,9 3423,1 100,0 100,0 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2360

26 600,00

26 600,00

40 244,24

151,3

6510

2 894 000,00

3 101 257,00

3 101 245,80

100,0

6517

7 610 000,00

7 954 100,00

7 954 094,93

100,0

6519 01041 0970 2218

2 537 000,00 5 744 000,00 0,00 4 252 000,00

2 651 371,00 5 044 009,00 0,00 3 727 000,00

2 651 365,05 4 979 390,42 822,84 3 278 800,27

100,0 98,7 X 88,0

2219

1 418 000,00

1 243 000,00

1 092 938,81

87,9

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych rozliczeń Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2910

0,00

2,00

1,45

72,5

2918

0,00

5,00

4,95

99,0

2919

0,00

2,00

1,65

82,5

6518

55 000,00

55 000,00

35 592,01

64,7

6519 8518 8519 01042 0690 0920 0970 01095 0690 2210 050 05011

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744 000,00 1 730 000,00 14 000,00 538 000,00 538 000,00

19 000,00 0,00 0,00 1 730 000,00 1 000 000,00 0,00 730 000,00 297 655,00 0,00 297 655,00 538 000,00 538 000,00

11 864,01 419 523,31 139 841,12 2 655 615,34 884 877,71 7 169,78 1 763 567,85 296 265,34 0,00 296 265,34 470 101,44 470 101,44

62,4 X X 153,5 88,5 X 241,6 99,5 X 99,5 87,4 87,4

2000

18 000,00

18 000,00

4 951,14

27,5

2008

391 000,00

391 000,00

341 482,41

87,3

2009

119 000,00

119 000,00

113 827,89

95,7

6200

2 000,00

2 000,00

1 840,00

92,0

6208

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100

6209 150 15011

2 000,00 0,00 0,00

2 000,00 335 080,00 296 229,00

2 000,00 362 809,19 296 226,29

100 108,3 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Handel Promocja eksportu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0,00 40 193,00 40 192,60 100,0 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

0909

0,00

10 087,00

10 087,89

100,0

6668

0,00

192 748,00

192 745,90

100,0

6669

0,00

53 201,00

53 199,90

100,0

15013 0580

0,00 0,00

38 851,00 0,00

66 582,90 12 760,75

171,4 X

0907

0,00

0,00

592,01

X

0908

0,00

1 500,00

1 128,80

75,3

0909

0,00

3 053,00

2 014,23

66,0

0920

0,00

0,00

5 295,61

X

2917

0,00

1 129,00

16 268,39

1441,0

2918

0,00

10 958,00

8 590,98

78,4

2919

0,00

22 211,00

19 932,13

89,7

500 50005 2007

0,00 0,00 0,00

165 740,00 165 740,00 140 879,00

126 076,98 126 076,98 107 165,43

76,1 76,1 76,1

2009 600 60001 0580 0920 0970

0,00 20 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 861,00 57 747 865,00 25 955 506,00 306 218,00 8 546,00 13 188,00

18 911,55 48 069 653,09 15 172 911,75 362 370,66 8 913,20 13 188,20

76,1 83,2 58,5 118,3 104,3 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne wojewódzkie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Drogi publiczne gminne Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 0,00 1 688 939,69 X Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

6260

0,00

18 333 804,00

5 805 750,00

31,7

6530 60003 0900 0970 2210

0,00 20 215 000,00 0,00 0,00 20 215 000,00

7 293 750,00 20 067 651,00 5 390,00 0,00 20 000 000,00

7 293 750,00 20 047 164,05 5 390,00 5 746,00 19 973 768,52

100 99,9 100 X 99,9

2910

0,00

62 261,00

62 259,53

100,0

60013 0570 0580 0690 0750

500 000,00 0,00 0,00 400 000,00 40 000,00

7 914 011,00 0,00 0,00 400 000,00 40 000,00

9 394 363,53 554,26 234 712,35 584 085,17 42 165,09

118,7 X X 146,0 105,4

0870 0920 0970 2710

5 000,00 35 000,00 20 000,00 0,00

5 000,00 35 000,00 3 888 208,00 3 402 803,00

1 611,00 53 145,74 5 178 892,07 3 156 347,85

32,2 151,8 133,2 92,8

6300 60015 0908

0,00 0,00 0,00

143 000,00 2 578 655,00 255 701,00

142 850,00 2 578 653,68 255 700,77

99,9 100,0 100,0

6668

0,00

2 322 954,00

2 322 952,91

100,0

60016 0908

0,00 0,00

188 515,00 27 300,00

188 513,18 27 299,12

100,0 100,0

6668

0,00

161 215,00

161 214,06

100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Pozostała działalność Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 375 984,00 0,00 0 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2007

0,00

336 407,00

0,00

0

2009 60078 6530 60095 0590 0690 0909

0,00 0,00 0,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

39 577,00 600 000,00 600 000,00 67 543,00 30 000,00 30 000,00 734,00

0,00 600 000,00 600 000,00 88 046,90 67 303,00 13 201,62 734,00

0 100 100 130,4 224,3 44,0 100

6669

0,00

6 809,00

6 808,28

100,0

630 63003 0580 0979

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

558 908,00 2 339,00 0,00 0,00

588 848,44 32 279,87 32 222,07 5,78

105,4 1380,1 X X

2910

2 000,00

2 000,00

0,00

0

2917

0,00

339,00

52,02

15,3

63095

0,00

556 569,00

556 568,57

100,0

0908

0,00

66 803,00

66 803,00

100

6668

0,00

489 766,00

489 765,57

100,0

700 70005 0470 0580

6 149 330,00 6 149 330,00 49 400,00 0,00

6 149 330,00 6 149 330,00 49 400,00 0,00

3 943 953,58 3 943 953,58 45 493,40 65,58

64,1 64,1 92,1 X

0750

90 000,00

90 000,00

249 149,69

276,8

0770

6 009 930,00

6 009 930,00

3 630 946,67

60,4

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 0920 0970 710 71003 0920 0970 71005 0970 2210 71012 0830 0920 097 0970 71013 0920 0970 2210 720 72095 0580 730 73095 0900 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Informatyka Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Nauka Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych rozliczeń Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie 0,00 0,00 1 183 000,00 3 900,00 3 500,00 400,00 29 100,00 100,00 29 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 936 000,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176 115,00 3 900,00 3 500,00 400,00 22 100,00 100,00 22 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 1 100 115,00 115,00 936 000,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 85 085,00 85 085,00 28 603,00 3 058,41 15 239,83 1 422 425,07 13 419,66 4 684,79 8 734,87 20 075,00 75,00 20 000,00 33 934,63 0,00 2 095,65 0,00 31 838,98 1 354 995,78 115,00 1 354 880,78 0,00 20 927,88 20 927,88 20 927,88 0,00 0,00 0,00 X X 120,9 344,1 133,9 2183,7 90,8 75,0 90,9 67,9 X X 0 X 123,2 100 144,8 0 X X X 0 0 0 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2919

0,00

14 121,00

0,00

0

8518 750 75001

0,00 11 350 785,00 810 640,00

42 361,00 14 087 614,00 544 000,00

0,00 13 597 054,69 336 522,45

0 96,5 61,9

2008

689 044,00

462 400,00

286 044,08

61,9

2009 75011 2210 2230 2360 75018

121 596,00 779 700,00 738 000,00 40 000,00 1 700,00 6 595 000,00

81 600,00 779 700,00 738 000,00 40 000,00 1 700,00 9 286 910,00

50 478,37 777 908,46 736 717,64 39 999,62 1 191,20 9 389 019,46

61,9 99,8 99,8 100,0 70,1 101,1

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Komisje egzaminacyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Pozostałe odsetki 0,00 0,00 52 954,15 X Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

0750

0,00

0,00

13 626,71

X

0900

0,00

0,00

389,41

X

0908

0,00

247,00

246,50

99,8

0909 0920 0970 2008

0,00 0,00 0,00 6 357 000,00

44,00 0,00 2 682 000,00 6 357 000,00

43,50 322 903,12 2 867 031,82 5 907 708,35

98,9 X 106,9 92,9

2009

179 000,00

183 258,00

181 085,04

98,8

2708

25 000,00

25 000,00

24 125,16

96,5

2918

0,00

5 357,00

5 355,88

100,0

2919

0,00

4,00

3,28

82,0

6208 75023

34 000,00 0,00

34 000,00 0,00

13 546,54 0,02

39,8 X

2910

0,00

0,00

0,02

X

75046 2210

10 350,00 10 000,00

1 805,00 1 455,00

1 765,63 1 455,00

97,8 100

2360 75071 0920

350,00 2 651 600,00 10 000,00

350,00 2 840 990,00 10 000,00

310,63 2 362 927,50 1 895,70

88,8 83,2 19,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów województw Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2007

2 245 360,00

2 406 341,00

2 006 877,06

83,4

2009 75075 0970 75095 0970 2008

396 240,00 0,00 0,00 503 495,00 0,00 431 955,00

424 649,00 0,00 0,00 634 209,00 22 000,00 540 669,00

354 154,74 1 036,80 1 036,80 727 874,37 22 000,00 441 658,61

83,4 X X 114,8 100 81,7

2310

71 540,00

71 540,00

71 500,00

99,9

2708

0,00

0,00

189 516,92

X

2910

0,00

0,00

3 198,84

X

754 75415

0,00 0,00

0,00 0,00

5,57 5,57

X X

2910

0,00

0,00

5,57

X

756 75618 0480 75623 0010 0020 758 75801 2920 75802 2770 6180 75804 2920 75814 0920 75833 2920 75861

67 987 000,00 500 000,00 500 000,00 67 487 000,00 17 927 000,00 49 560 000,00 281 989 549,00 20 457 913,00 20 457 913,00 0,00 0,00 0,00 79 095 327,00 79 095 327,00 750 000,00 750 000,00 34 880 606,00 34 880 606,00 118 520 776,00

70 563 469,00 500 000,00 500 000,00 70 063 469,00 17 927 000,00 52 136 469,00 302 165 767,00 18 881 444,00 18 881 444,00 1 388 095,00 88 095,00 1 300 000,00 79 095 327,00 79 095 327,00 750 000,00 750 000,00 34 880 606,00 34 880 606,00 117 818 825,00

73 796 099,51 937 366,25 937 366,25 72 858 733,26 21 686 449,00 51 172 284,26 263 822 695,20 18 881 444,00 18 881 444,00 1 388 095,00 88 095,00 1 300 000,00 79 095 327,00 79 095 327,00 5 295 259,53 5 295 259,53 34 880 606,00 34 880 606,00 88 356 347,96

104,6 187,5 187,5 104,0 121,0 98,2 87,3 100 100 100 100 100 100 100 706,0 706,0 100 100 75,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zakłady kształcenia nauczycieli Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 561 796,00 1 864 276,00 1 018 546,73 54,6 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2008

13 928 000,00

12 728 000,00

8 556 561,72

67,2

2009

312 000,00

312 000,00

192 239,22

61,6

6207

73 713 980,00

81 709 549,00

58 300 312,27

71,4

6208

2 192 000,00

392 000,00

104 462,26

26,6

6209 75862 2007

26 813 000,00 28 284 927,00 18 352 427,00

20 813 000,00 49 351 470,00 24 749 830,00

20 184 225,76 35 925 615,71 17 227 931,88

97,0 72,8 69,6

2009

9 854 000,00

24 465 315,00

18 612 602,79

76,1

6207

42 500,00

46 325,00

40 375,00

87,2

6209 801 80130 0690 0750 0830 0910 0920 0970 2400 80141 0690 0920 0970 6298

36 000,00 257 310,00 81 870,00 2 360,00 63 500,00 3 260,00 0,00 11 870,00 880,00 0,00 9 740,00 3 100,00 2 640,00 4 000,00 0,00

90 000,00 327 368,00 75 600,00 2 360,00 63 500,00 0,00 0,00 9 740,00 0,00 0,00 9 740,00 3 100,00 2 640,00 4 000,00 0,00

44 706,04 506 660,25 74 558,31 4 446,41 51 296,35 0,00 1,10 9 747,91 5 505,75 3 560,79 53 934,97 8 713,40 5 010,36 200,00 40 011,21

49,7 154,8 98,6 188,4 80,8 X X 100,1 X X 553,7 281,1 189,8 5,0 X

80146

165 700,00

232 666,00

284 967,07

122,5

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Biblioteki pedagogiczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych rozliczeń Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Kolumny transportu sanitarnego Wpływy z różnych dochodów Przeciwdziałanie alkoholizmowi Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

0750

56 700,00

56 700,00

76 630,21

135,2

0830 0920 0970 2400 80147 0750 0830 0920 0970 2310

106 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 000,00 3 000,00 66 966,00 0,00 9 270,00 0,00 3 260,00 2 130,00 880,00 3 000,00

109 516,66 8 105,36 90 607,89 106,95 93 107,90 525,00 2 620,25 1 690,57 433,00 3 000,00

103,3 270,2 135,3 X 1004,4 X 80,4 79,4 49,2 100

6298 80195 2230 803 80309 0900

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 92,00 92,00 8 113,00 8 113,00 1 813,00

84 839,08 92,00 92,00 8 004,00 8 004,00 1 704,00

X 100 100 98,7 98,7 94,0

2919

0,00

1 575,00

1 575,00

100

8518 851 85111 0900 0970 6300

0,00 81 212,00 48 692,00 0,00 0,00 0,00

4 725,00 643 473,00 548 692,00 0,00 0,00 500 000,00

4 725,00 709 871,15 615 949,77 175,00 52 210,00 500 000,00

100 110,3 112,3 X X 100

6669

0,00

0,00

2 196,00

X

8120 85142 0970 85154 0900

48 692,00 23 520,00 23 520,00 0,00 0,00

48 692,00 23 520,00 23 520,00 0,00 0,00

61 368,77 23 520,36 23 520,36 2,20 2,20

126,0 100,0 100,0 X X

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 85156 2210 85195 0908 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000,00 5 000,00 4 000,00 0,00 6 250,00 6 250,00 65 011,00 6 891,00 5 850,00 5 850,00 64 548,82 6 890,63 93,6 93,6 99,3 100,0 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2210

4 000,00

4 000,00

3 538,67

88,5

6668

0,00

54 120,00

54 119,52

100,0

852 85202 2230 85205 2230 85212

3 399 000,00 2 719 000,00 2 719 000,00 0,00 0,00 670 000,00

3 500 901,00 2 675 096,00 2 675 096,00 15 000,00 15 000,00 800 805,00

3 458 829,44 2 641 725,00 2 641 725,00 14 979,57 14 979,57 795 709,80

98,8 98,8 98,8 99,9 99,9 99,4

2210

670 000,00

800 305,00

795 709,80

99,4

2910

0,00

500,00

0,00

0

85217 0920 0970 85295 0900 853 85311 0900 85324 0970 85332 0690 0870 0920 0921 0970 2008

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 893 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00 0,00 2 000,00 2 838 000,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4 789 237,00 0,00 0,00 77 197,00 77 197,00 3 135 781,00 1 000,00 0,00 5 000,00 0,00 9 829,00 2 838 000,00

6 415,01 4 169,70 2 245,31 0,06 0,06 3 015 157,04 2,20 2,20 77 125,52 77 125,52 2 821 105,71 3 300,00 1 517,30 7 601,76 0,69 10 935,91 2 546 094,14

64,2 41,7 X X X 63,0 X X 99,9 99,9 90,0 330,0 X 152,0 X 111,3 89,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 5 600,37 50,9 Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2701

0,00

222 366,00

198 366,47

89,2

2703

0,00

12 586,00

12 586,62

100,0

6208 85395 0580

36 000,00 2 500,00 0,00

36 000,00 1 576 259,00 2 235,00

35 102,45 116 923,61 8 264,65

97,5 7,4 369,8

0908

0,00

62 063,00

12 577,73

20,3

0909 0920 2007

0,00 2 500,00 0,00

14 135,00 2 500,00 1 253 750,00

3 347,41 3 777,27 0,00

23,7 151,1 0

2918

0,00

172 730,00

51 277,02

29,7

2919

0,00

68 120,00

36 954,31

54,2

6669

0,00

726,00

725,22

99,9

854 85410 0750

48 000,00 48 000,00 48 000,00

48 000,00 48 000,00 48 000,00

58 112,63 58 112,63 38 832,16

121,1 121,1 80,9

2400 900 90002 0570 0580 90019 0970 90020 0400 90095

0,00 62 652,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 44 652,00

0,00 370 135,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 302 135,00

19 280,47 362 809,57 41 955,30 14 223,90 27 731,40 6 309,06 6 309,06 11 882,63 11 882,63 302 662,58

X 98,0 83,9 47,4 138,7 78,9 78,9 118,8 118,8 100,2

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf 0580 0690 0900 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,58 296,05 3,90 X X X Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

0908 0920 0970 2460

0,00 0,00 0,00 44 652,00

1 930,00 0,00 1 000,00 290 803,00

1 930,00 1,83 877,71 290 444,35

100 X 87,8 99,9

2910

0,00

0,00

36,00

X

6668

0,00

8 402,00

8 401,16

100,0

921 92109 0908

0,00 0,00 0,00

27 499 338,00 37 785,00 5 610,00

30 582 365,80 37 784,08 5 610,00

111,2 100,0 100

6668

0,00

32 175,00

32 174,08

100,0

92116 2310

0,00 0,00

2 688 900,00 2 578 900,00

2 688 900,00 2 578 900,00

100 100

2320

0,00

60 000,00

60 000,00

100

6610 92120 0908

0,00 0,00 0,00

50 000,00 688,00 110,00

50 000,00 687,06 110,00

100 99,9 100

6668

0,00

578,00

577,06

99,8

92195 0900 0920 0970

0,00 0,00 0,00 0,00

24 771 965,00 650,00 0,00 0,00

27 854 994,66 878,09 12 797,61 816 961,72

112,4 135,1 X X

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 2376

Dział Rozdział Paragraf Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Kultura fizyczna Obiekty sportowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie %

2910

0,00

9 860,00

10 285,04

104,3

6207

0,00

24 761 455,00

27 014 072,20

109,1

925 92502 0750 0830 0840 0870 0920 0970 2230 926 92601 0908

805 200,00 805 200,00 1 200,00 31 775,00 1 725,00 0,00 500,00 0,00 770 000,00 15 000,00 0,00 0,00

814 325,00 814 325,00 1 200,00 32 380,00 7 800,00 0,00 500,00 0,00 772 445,00 43 661,00 28 661,00 2 530,00

822 298,05 822 298,05 679,54 33 227,60 8 646,00 5 100,00 1 112,10 1 087,81 772 445,00 37 101,07 28 659,23 2 530,00

101,0 101,0 56,6 102,6 110,8 X 222,4 X 100 85,0 100,0 100

0909

0,00

1 187,00

1 186,93

100,0

6668

0,00

15 426,00

15 425,05

100,0

6669

0,00

9 518,00

9 517,25

100,0

92605 0900

15 000,00 0,00

15 000,00 0,00

8 441,84 1 035,37

56,3 X

2910

15 000,00

15 000,00

7 406,47

49,4

426 966 531,00

532 309 809,00

485 926 410,14

91,3

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 2376

II. Wydatki Tabela nr 2: Wydatki budżetu województwa za 2011 rok

Dział Rozdział Paragraf 010 01004 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 6060 01005 4300 01006 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4160 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 42/11 Burmistrza Przemkowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2873

  zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Tyczyna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.4163

  zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2375

  uchwała nr 71/XVI/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2374

  uchwała nr 18.85.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2373

  uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2372

  zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2371

  uchwała nr 130/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.