Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2377

Tytuł:

uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Rada Gminy Sejny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2377
Hasła:Oświata: stypendia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2377

UCHWAŁA NR XIX/90/2012 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się ?Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/142/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 115 z dnia 17 maja 2005 r., poz. 1389). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Barbara Karłowicz

11:47:29

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2377

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny Rozdział 1 Postanowienia wstępne § 1. Regulamin określa: 1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne, 2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. § 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są: 1) stypendium szkolne; 2) zasiłek szkolny. § 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych; 2) kolegium ? należy przez to rozumieć publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegium języków obcych i kolegium nauczycielskie; 3) ośrodku ? należy przez to rozumieć publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 4) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 5) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustalaną, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem; 6) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 7) uczniu - bez szczegółowego określenia ? należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1, słuchacza kolegium, o którym mowa w pkt 2 lub wychowanku ośrodka, o którym mowa w pkt 3. § 4. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Sejny: 1) uczniom szkół, o których mowa w § 3 pkt 1, 2) słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 3 pkt 2, 3) wychowankom ośrodków, o których mowa w § 3 pkt 3.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2377

§ 5. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: 1) bezrobocie, 2) niepełnosprawność, 3) ciężka lub długotrwała choroba, 4) wielodzietność, 5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 6) alkoholizm, 7) narkomania, 8) niepełność rodziny, 9) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego. Rozdział 2 Formy udzielania stypendium szkolnego § 6. Stypendium szkolne może być udzielone w formach przewidzianych ustawą. 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego, dotyczyć może: 1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych, pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 3) wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności: kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, kosztów zamieszkiwania w internacie lub bursie. 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polegającej w szczególności na: 1) zwrocie kosztów zakupionych podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki, 2) zwrocie kosztów zakupu stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, 3) zwrocie zakupu tornistra (plecaka), 4) komputerowych programów edukacyjnych, 5) wyposażenia osobistego uczniów bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego lub realizacją obowiązku szkolnego przez ucznia. 3. Formę stypendium wskazuje wnioskodawca we wniosku. 4. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się możliwość udzielenia stypendium w formie pieniężnej, na zasadach określonych w ustawie.

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie. § 8. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 6 może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Rozdział 3 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego § 9. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2377

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. 3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego. 4. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny ucznia, od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny ucznia oraz możliwości finansowej gminy. 5. Stpendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości i w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie: 1) do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 60 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej: 2) do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 60 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej: 6. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium dochodowe jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie. Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 10. 1. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej. 2. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, 2) dyrektora szkoły. 3. Stypendium szkolne może również zostać przyznane z urzędu. 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do Wójta Gminy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. 5. Wniosek powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń. 6. Do wniosku należy dołączyć: 1) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów rodziny lub 2) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 3) zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły. 7. Zakres udzielonej pomocy, jej formę oraz sposób realizacji i rozliczenia określa decyzja administracyjna Wójta o przyznaniu stypendium szkolnego. § 11. 1. Rodzice ucznia, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o zmianie sytuacji, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2377

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 12. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności jest: 1) długotrwała choroba, 2) śmierć jednego z rodziców lub opiekunów dziecka, 3) straty w gospodarstwach domowych powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: powódź, pożar, huragan, 4) inne uzasadnione okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę uczniowi. 2. Wystąpienie udokumentowane. zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, 2) dyrektora szkoły. 4. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 5. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny ucznia oraz od otrzymywanego stypendium szkolnego. 6. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 7. O przyznaniu zasiłku szkolnego rozstrzyga Wójt w formie decyzji administracyjnej. 8. Zasiłek może być udzielony w formach określonych w § 6 lub w formie pieniężnej. Rozdział 6 Postanowienia końcowe § 13. 1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają trybu jego uchwalenia. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2376

  uchwała nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2375

  uchwała nr 71/XVI/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2374

  uchwała nr 18.85.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2373

  uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2372

  zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.