Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2378

Tytuł:

zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2378
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2378

ZARZĄDZENIE NR 83/12 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr 153/IV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, 4) po dokonanych zmianach: - plan dochodów ogółem wynosi: dochody bieżące dochody majątkowe - plan wydatków ogółem wynosi: wydatki bieżące wydatki majątkowe - deficyt budżetowy ogółem wynosi: 12.122.460 zł w tym: 11.764.460 zł 358.000 zł 13.472.323 zł 10.625.656 zł 2.846.667 zł 1.349.863 zł. w tym: 6.000 zł 6.000 zł

11:47:07

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Krzysztof Krajewski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2378

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012 r.

DOCHODY ? ZWIĘKSZENIA

w zł. Dział 852 Rozdział 85278 Ogółem § 2010 Kwota 6.000 6.000 Uwagi Zadanie zlecone. Dotacja na wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012 r. WYDATKI ? ZWIĘKSZENIA w zł.

Dział 852 Rozdział 85278 Ogółem § 3110 Kwota 6.000 6.000 Uwagi Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych. Wydatek bieżący. Zadanie zlecone.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 08 sierpnia 2012 r. zwiększył o kwotę 6.000 zł dotację celową na realizację zadań bieżących w 2012 r. Powyższą kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych tj. burz i huraganów.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2377

  uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2376

  uchwała nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2375

  uchwała nr 71/XVI/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2374

  uchwała nr 18.85.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2373

  uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.