Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2379

Tytuł:

zarządzenie nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Wójt Gminy Grajewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2379
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2379

ZARZĄDZENIE NR 233/12 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2012 zarządza się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 18.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.991.164,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 16.987.454,00 zł 2) dochody majątkowe kwota 2.003.710,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.611.163,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 16.681.418,00 zł 2) wydatki majątkowe kwota 2.929.745,00 zł. § 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Stanisław Szleter

14:24:52

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2379

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012 r. WYDATKI - zwiększenia/zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE Dział 600 60016 4210 4300 900 90002 4210 4300 921 92109 4170 4370 Razem: Rozdział Paragraf Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia bezosobowe Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Treść Plan wydatków przed zmianą 315.085,00 185.600,00 90.000,00 65.000,00 1.626.876,00 253.400,00 20.000,00 100.790,00 447.439,00 312.439,00 25.000,00 2.100,00 16.700.226,00 Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł 0,00 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 0,00 1.900,00 - 1.900,00 0,00 Plan wydatków po zmianie 315.085,00 185.600,00 100.000,00 55.000,00 1.626.876,00 253.400,00 27.000,00 93.790,00 447.439,00 312.439,00 26.900,00 200,00 16.700.226,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 18.900,00 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2378

  zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2377

  uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2376

  uchwała nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2375

  uchwała nr 71/XVI/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2374

  uchwała nr 18.85.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.