Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2381

Tytuł:

uchwała nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Miejska w Szczuczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2381
Hasła:Oświata: stypendia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2381

UCHWAŁA NR 127/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczuczyn, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego /zasiłku szkolnego/ stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr 130/XX/05 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 110, poz. 1325, z 2008 r. Nr 246, poz. 2529). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Witold Grunwald

13:11:25

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2381

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczuczyn, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. § 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. § 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom, szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). § 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny. Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego § 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych w danym roku szkolnym nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej. 4. Wnioskodawca określa we wniosku okoliczności, o których mowa w ust. 1. § 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie ucznia okoliczności, wymienionych w § 5 ust. 1, wysokość stypendium szkolnego ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniając opinię komisji stypendialnej. Rozdział 3 Formy udzielania stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów § 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Gminy Szczuczyn, w formie:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2381

1) całkowitego lub częściowe pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymagane obligatoryjnie przez szkołę, zakup okularów korygujących wzrok. 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjanych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły. 3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli w wyniku analizy dokumentów i opinii załączonych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostanie stwierdzony fakt, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.

1 i 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe. 4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 5. W przypadku ustalenia formy udzielania stypendium wymienionej w ust. 1 i 2 stypendium będzie przekazywane, z zastrzeżeniem ust. 6: 1) bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego zajęcia; 2) jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków i faktur wystawionych w okresie, na który przyznano stypendium, biletów imiennych ; 3) przez zakup i przekazanie uczniom pomocy szkolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 6. Przy przekazywaniu i rozliczaniu stypendium szkolnego § 19 stosuje się odpowiednio. Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 8. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Szczuczyna w drodze decyzji administracyjnej. § 9. Rada Miejska może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w § 8. § 10. 1. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia; 2) dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń. 2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Burmistrza Szczuczyna. § 11. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: 1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ? zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 2) złożenie oświadczenia potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2381

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? do dnia 15 października danego roku szkolnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie. 2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. 3. W przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i uczęszczających do szkół usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy oraz w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, a uczęszczających do szkół w innych miejscowościach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie. § 13. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 2. Stypendium szkolne wypłacane jest w ratach miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 3 na wskazany numer konta. 3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium może być realizowane jednorazowo lub w innych okresach niż wymienione w ust. 2. 4. W decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium określa się okres wypłat, o których mowa w ust. 2 oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Gminy, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych). 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 4. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę sytuację materialną ucznia i ocenę skutków zdarzenia losowego. § 15. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 16. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Szczuczyna w drodze decyzji administracyjnej, § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio. § 17. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; 2) dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu. § 18. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest: 1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2381

2) złożenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego. § 19. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie. Rozdział 6 Postanowienia końcowe § 20. 1. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wypłaty i rozliczenia przyznanych świadczeń pomocy materialnej dokonuje pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie. Rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany przekładać do Ośrodka Pomocy Społecznej faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające rozliczenie przekazanych środków decyzją administracyjną. 2. W przypadku, gdy świadczenia pomocy materialnej przyznane zostało w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i § 14 ust. 2 niniejszego regulaminu, jego realizacja następuje na podstawie sprawdzonych, opisanych i zatwierdzonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej rachunków lub faktur, potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z decyzjami administracyjnymi, o których mowa w § 8 i § 16. § 21. 1. Wstrzymuje się przyznaną pomoc materialną, jeżeli: 1) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły; 2) ustały przyczyny uzasadniające przyznanie świadczenia. 2. W przypadku ustania przyczyn uzasadniających przyznanie pomocy materialnej rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń, obowiązani są zawiadomić w ciągu 7 dni organ wydający decyzję. 3. Zapis ust. 2 stosuje się także do dyrektora szkoły, gdy poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczeń pomocy materialnej. 4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. § 22. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest uzyskaniem zgody strony w formie pisemnego oświadczenia woli na zastosowanie danej formy pomocy, o której mowa w niniejszym regulaminie. § 23. Wzór wniosku, o którym mowa w § 10 pkt 1 oraz w § 18 pkt 1 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2381

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2381

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2381

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2381

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2381

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2381

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2381
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2380

  uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2379

  zarządzenie nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2378

  zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2377

  uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2376

  uchwała nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.