Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2383

Tytuł:

uchwała nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Zambrów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2383
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2383

UCHWAŁA NR 113/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 476.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 476.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.268.654,00 zł pokrywa się: - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.117.771,00 zł, - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.883,00 zł. § 3. Ustala się spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 156.472,00 zł. § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem: 23.456.846,00 zł, w tym dochody: a) majątkowe - 2.012.649,00 zł b) bieżące - 21.444.197,00 zł 2) Plan wydatków ogółem: 24.725.500,00 zł, w tym wydatki: a) majątkowe - 8.068.624,00 zł b) bieżące - 16.656.876,00 zł

12:06:49

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2383

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tyszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. Plan dochodów na 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. Z AR Dział 1 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 bieżące bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział 1 750 Rozdział 2 § 3 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0340 0910 75616 Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nazwa 4 bieżące 11 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 77 712,00 0,00 0,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7

w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 8

77 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 12 700,00 0,00 1 700,00 0,00

600,00

0,00

1 100,00

1 700,00

756

11 299 350,00

0,00

426 312,00

11 725 662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 505 994,00

0,00

130,00

4 506 124,00

0,00 1 600,00 130,00 2 405 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30,00 100,00 426 182,00

0,00 1 630,00 230,00 2 831 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2383

Dział 1 852

Rozdział 2

§ 3 0500 Pomoc społeczna

Nazwa 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5 100 000,00 492 273,00 0,00 61 393,00 0,00 61 393,00 670 038,00 332 726,00 340 038,00 332 726,00

Zmniejszenie 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenie 7 426 182,00 15 107,00 0,00 15 107,00 0,00 15 107,00 16 545,00 16 545,00 16 545,00 16 545,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 526 182,00 507 380,00 0,00 76 500,00 0,00 76 500,00 686 583,00 349 271,00 356 583,00 349 271,00

85295

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

900

90095

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2007

332 726,00

0,00

16 545,00

349 271,00

17 995 690,00

0,00

459 064,00

18 454 754,00

577 997,00

0,00

16 545,00

594 542,00

2 012 649,00

0,00

0,00

2 012 649,00

1 312 799,00

0,00

0,00

1 312 799,00

Rodzaj zadania: Zlecone Dział 1 852 Rozdział 2 § 3 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Nazwa 4 bieżące 2 456 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 0,00 17 400,00 0,00 2 473 900,00 0,00 34 900,00 0,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie 6 Zwiększenie 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

17 500,00 2 894 331,00 0,00 22 980 382,00 1 890 796,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 400,00 17 400,00 0,00 476 464,00 16 545,00

34 900,00 2 911 731,00 0,00 23 456 846,00 1 907 341,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2383

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. Plan wydatków na 2012 r.

Rodzaj zadania : Poroz. z AR

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 0 0 0 0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 20000 0 0 20000 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0

1

2

3

4 przed zmianą zmniejszenie

5 3256017 0 0 3256017

6 80000 0 0 80000

7 20000 0 0 20000

10 60000 0 0 60000

11

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 3176017 0 0 3176017

16 3176017 0 0 3176017

18 0 0 0 0

Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2383

Rodzaj zadania : Poroz . Z JST

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

1

2

3

4

przed zmianą

5

0 0 200000 200000 0 0 200000 200000 0 0 200000

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 200000 200000 0 0 200000 200000 0 0 200000

16

0 0 200000 200000 0 0 200000 200000 0 0 200000

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

60014

Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

200000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

200000

0

0

przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

198406 0 200000 398406

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

198406 0 200000 398406

198406 0 200000 398406

0 0 0 0

0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2383

Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 przed zmianą zmniejszenie 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300

Zakup usług pozostałych

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 200500 -100000 100 100600 150500 -100000 100 50600 500 0 100 600 148000 -100000 0 48000 4262625 -303840 249182 4207967 4262625 -303840 249182 4207967 493018 0 249182

6 52500 0 100 52600 2500 0 100 2600 500 0 100 600 0 0 0 0 563018 0 249182 812200 563018 0 249182 812200 493018 0 249182

7 52500 0 100 52600 2500 0 100 2600 500 0 100 600 0 0 0 0 563018 0 249182 812200 563018 0 249182 812200 493018 0 249182

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 2000 0 0 2000 0 0 0

10 52500 0 100 52600 2500 0 100 2600 500 0 100 600 0 0 0 0 561018 0 249182 810200 561018 0 249182 810200 493018 0 249182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 148000 -100000 0 48000 148000 -100000 0 48000 0 0 0 0 148000 -100000 0 48000 3699607 -303840 0 3395767 3699607 -303840 0 3395767 0 0 0

16 148000 -100000 0 48000 148000 -100000 0 48000 0 0 0 0 148000 -100000 0 48000 3699607 -303840 0 3395767 3699607 -303840 0 3395767 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1010

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

600

Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach przed zmianą 4270

Zakup usług remontowych

zmniejszenie zwiększenie

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2383

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 742200 3699607 -303840 0 3395767 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 2461338 0 7000 2468338 107030 0 7000 114030 15030 0 7000 22030

6 742200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2421338 0 7000 2428338 107030 0 7000 114030 15030 0 7000 22030

7 742200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2311338 0 7000 2318338 107030 0 7000 114030 15030 0 7000 22030

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1727922 0 0 1727922 80000 0 0 80000 0 0 0 0

10 742200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583416 0 7000 590416 27030 0 7000 34030 15030 0 7000 22030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 3699607 -303840 0 3395767 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 3699607 -303840 0 3395767 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 1394 -30 0 1364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

720

Informatyka zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 72095 Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

6639

750

Administracja publiczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 75095 Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300

Zakup usług pozostałych

zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2383

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 272000 0 198000 470000 272000 0 198000 470000 68000 0 20000 88000 5000 0 38000 43000 0 0 140000 140000 6615 0 13000 19615 6615 0 13000 19615

6 272000 0 58000 330000 272000 0 58000 330000 68000 0 20000 88000 5000 0 38000 43000 0 0 0 0 6615 0 13000 19615 6615 0 13000 19615

7 247000 0 58000 305000 247000 0 58000 305000 68000 0 20000 88000 5000 0 38000 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 90000 0 0 90000 90000 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 157000 0 58000 215000 157000 0 58000 215000 68000 0 20000 88000 5000 0 38000 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 25000 0 0 25000 25000 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6615 0 13000 19615 6615 0 13000 19615

15 0 0 140000 140000 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 140000 140000 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4270

Zakup usług remontowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

757

Obsługa długu publicznego zwiększenie po zmianach przed zmianą Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie po zmianach

75702

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2383

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 przed zmianą

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 6615 0 13000 19615 102000 -15000 15000 102000 100000 -15000 15000 100000 26800 0 10000 36800 43000 0 5000 48000 15000 -15000 0 0 1106386 0 17107

6 6615 0 13000 19615 87000 0 15000 102000 85000 0 15000 100000 26800 0 10000 36800 43000 0 5000 48000 0 0 0 0 1099386 0 17107

7 0 0 0 0 87000 0 15000 102000 85000 0 15000 100000 26800 0 10000 36800 43000 0 5000 48000 0 0 0 0 587293 0 2000

8 0 0 0 0 14400 0 0 14400 14400 0 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383496 0 2000

10 0 0 0 0 72600 0 15000 87600 70600 0 15000 85600 26800 0 10000 36800 43000 0 5000 48000 0 0 0 0 203797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512093 0 15107

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 6615 0 13000 19615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 15000 -15000 0 0 15000 -15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 -15000 0 0 7000 0 0

16 0 0 0 0 15000 -15000 0 0 15000 -15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 -15000 0 0 7000 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

8110

851

Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300

Zakup usług pozostałych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

852

Pomoc społeczna

zwiększenie

po zmianach

1123493

1116493

589293

385496

203797

0

527200

0

0

0

7000

7000

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2383

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 przed zmianą Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 29600 0 2000 31600 6600 0 2000 8600 117393 0 15107 132500 117393 0 15107 132500 1394870 -50000 210000 1554870 833194 -50000 0 783194 454194 -50000 0 404194 231500

6 29600 0 2000 31600 6600 0 2000 8600 117393 0 15107 132500 117393 0 15107 132500 610500 0 210000 820500 379000 0 0 379000 0 0 0 0 231500

7 29600 0 2000 31600 6600 0 2000 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 610500 0 210000 820500 379000 0 0 379000 0 0 0 0 231500

8 6600 0 2000 8600 6600 0 2000 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 10500 0 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 10500

10 23000 0 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 210000 810000 379000 0 0 379000 0 0 0 0 221000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 117393 0 15107 132500 117393 0 15107 132500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784370 -50000 0 734370 454194 -50000 0 404194 454194 -50000 0 404194 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784370 -50000 0 734370 454194 -50000 0 404194 454194 -50000 0 404194 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85212

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

85295

Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 3110

Świadczenia społeczne

zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900

zwiększenie po zmianach

90095

Pozostała działalność

przed zmianą

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2383

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 0 210000 441500 69000 0 100000 169000 11000 0 10000 21000 130000 0 100000 230000 30000 -1755 20300 48545 30000 -1755 20300 48545 15000 -1755 0 13245 0 0

6 0 210000 441500 69000 0 100000 169000 11000 0 10000 21000 130000 0 100000 230000 30000 -1755 20300 48545 30000 -1755 20300 48545 15000 -1755 0 13245 0 0

7 0 210000 441500 69000 0 100000 169000 11000 0 10000 21000 130000 0 100000 230000 30000 -1755 2000 30245 30000 -1755 2000 30245 15000 -1755 0 13245 0 0

8 0 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 5000 5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0

10 0 210000 431000 69000 0 100000 169000 11000 0 10000 21000 130000 0 100000 230000 25000 -1755 2000 25245 25000 -1755 2000 25245 15000 -1755 0 13245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18300 18300 0 0 18300 18300 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4260

Zakup energii

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4270

Zakup usług remontowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie po zmianach przed zmianą 4217

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2383

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4219

Zakup materiałów i wyposażenia

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5 8245 8245 0 0 1755 1755 10000 0 2000 12000 0 0 8300 8300 17900282 -470625 729689 18159346

6 8245 8245 0 0 1755 1755 10000 0 2000 12000 0 0 8300 8300 13077211 -1755 589689 13665145

7 0 0 0 0 0 0 10000 0 2000 12000 0 0 0 0 11283949 -1755 543282 11825476

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870818 0 2000 6872818

10 0 0 0 0 0 0 10000 0 2000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615000 0 0 615000

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927478 0 15107 942585

12 8245 8245 0 0 1755 1755 0 0 0 0 0 0 8300 8300 244169 0 18300 262469

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6615 0 13000 19615

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4823071 -468870 140000 4494201

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4823071 -468870 140000 4494201

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1394 -30 0 1364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300

Zakup usług pozostałych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4307

Zakup usług pozostałych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

4413131 -1755 541282 4952658

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 2383

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 93676 0 0 93676 93676 0 0 93676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171791 0 0 171791 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 8324 -500 500 8324 4824 -500 500 4824 1004 -500 0 504 100 0 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 368040 -500 500 368040 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

4 przed zmianą zmniejszenie

5 2456500 -500 17900 2473900 2423500 -500 500 2423500 1004 -500 0 504 100 0 500 600 17500 0 17400 34900 17500 0 17400 34900 2894331 -500 17900 2911731

6 2456500 -500 17900 2473900 2423500 -500 500 2423500 1004 -500 0 504 100 0 500 600 17500 0 17400 34900 17500 0 17400 34900 2894331 -500 17900 2911731

7 102000 -500 500 102000 98500 -500 500 98500 1004 -500 0 504 100 0 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 539831 -500 500 539831

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2354500 0 17400 2371900 2325000 0 0 2325000 0 0 0 0 0 0 0 0 17500 0 17400 34900 17500 0 17400 34900 2354500 0 17400 2371900

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852

Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 85295 Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

85212

4210

4300

3110
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2382

  zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2381

  uchwała nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2380

  uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2379

  zarządzenie nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2378

  zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.