Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2385

Tytuł:

uchwała nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska w Krynkach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2385
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2385

UCHWAŁA NR XII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku Nr 1 ?Plan dochodów budżetowych na 2012 rok? zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 7,00 zł, w tym: dochody majątkowe zmniejsza się o 7,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w załączniku Nr 2 ?Plan wydatków budżetowych na 2012 rok? zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 7,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zmniejsza się o 7,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Dokonano zmian w załączniku Nr 3 ?Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012? zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Po dokonanych zmianach: 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.835.030,- zł, w tym: dochody bieżące 8.699.867,- zł i dochody majątkowe 1.135.163,- zł. 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.143.280,- zł, w tym: wydatki bieżące 8.080.666,- zł i wydatki majątkowe 2.062.614,- zł. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Alicja Tryzna

12:43:25

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2385

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj : Własne, majątkowe Dział 900 90001 6297 Rozdział Paragraf Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem własne majątkowe: OGÓŁEM DOCHODY: Przed zmianą 1.026.572,00 1.026.572,00 1.026.572,00 Zmiana - 7,00 - 7,00 - 7,00 Po zmianie 1.026.565,00 1.026.565,00 1.026.565,00

1.135.170,00 9.835.037,00

- 7,00 - 7,00

1.135.163,00 9.835.030,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2385

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj : Własne, bieżące Dział 801 80195 4270 Rozdział Paragraf Oświata i wychowanie Pozostała działalność Zakup usług remontowych RAZEM; własne bieżące Treść Przed zmianą 2.504.398,00 32.838,00 28.838,00 7.112.131,00 Zmiana - 28.838,00 - 28.838,00 - 28.838,00 - 28.838,00 Po zmianie 2.475.560,00 4.000,00 0,00 7.083.293,00

Rodzaj : Własne, majątkowe Dział 010 01010 6050 750 75023 6060 900 90001 6057 6059 90002 6050 Rozdział Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM: Własne majątkowe: OGÓŁEM WYDATKI: Treść Przed zmianą 200.000,00 200.000,00 200.000,00 50.198,00 50.198,00 50.198,00 1.783.585,00 1.683.585,00 1.026.572,00 657.013,00 100.000,00 100.000,00 2.033.783,00 10.143.287,00 Zmiana - 33.677,00 - 33.677,00 - 33.677,00 - 43.827,00 - 43.827,00 - 43.827,00 106.335,00 143.895,00 - 7,00 143.902,00 - 37.560,00 - 37.560 ,00 28.838,00 7,00 Po zmianie 166.323,00 166.323,00 166.323,00 6.371,00 6.371,00 6.371,00 1.889.920,00 1.827.480,00 1.026.565,00 800.915,00 62.440,00 62.440,00 2.062.621,00 10.143.280,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2385

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Budowa wodociągu Kundzicze - Białogorce Remont systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Krynkach. Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach wraz z zakupem koparkoładowarki do utylizacji osadów ściekowych Remont przepompowni głównej ścieków w Krynkach Rekultywacja wysypiska ?Ozierskie? Łączne koszty finansowe z tego źródła finansowania rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) 7 166.323,dochody własne jst 8 166.323,kredyty i pożyczki 9 A. 0,- B. C. A. 0,- B. C. A. 0,- B. C. środki pochodzące z innych źródeł* 10 A. B. C. A. B. C. A. B. C. 109.436,0,środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 2013 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 13

1 1.

2 010

3 01010

4 6050 6057 6059

6 166.323,-

12 0,-

Urząd Miejski w Krynkach Urząd Miejski w Krynkach

2.

900

90001

179.480,-

179.480,-

70.044,-

3.

900

90001

6057 6059

866.575,0,-

1.552.000,-

1.552.000,-

685.425,-

Urząd Miejski w Krynkach

4.

900

90001

6057 6059

96.000,-

96.000,-

45.446,-

0,A. 0,- B. C. 0,0,-

A. B. C. A. B. C.

50.554,-

0,-

Urząd Miejski w Krynkach Urząd Miejski w Krynkach 0,-

5. Ogółem:

900

90002

6050

62.440,2.056.243,-

62.440,2.056.243,-

62.440,1.029.678,-

0,1.026.565,0,-

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2385

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 20 sierpnia 2012 r. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 7,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadań. Po rozstrzygniętych przetargach i wybraniu ofert zaistniała potrzeba dokonania zmian w planach wydatków budżetowych. Zwiększono wydatki w rozdziale 90001 o kwotę 143.895,- zł, w tym na ?Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach wraz z zakupem koparko-ładowarki do utylizacji osadów ściekowych? ? 130.815,- zł i na ?Remont przepompowni głównej ścieków w Krynkach? ? 13.080,- zł. Zmniejszono także wydatki na kwotę 143.902,- zł, w tym: w rozdziale 01010 na ?Budowę wodociągu Kundzicze ? Białogorce? o kwotę 33.677,- zł w rozdziale 75023 zmniejszono zaplanowane zakupy inwestycyjne o kwotę 43.827,- zł, w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki bieżące na kwotę 28.838,- zł oraz w rozdziale 90002 zmniejszono wydatki o kwotę 37.560,- zł w rozdziale tym zaplanowana jest ?Rekultywacja wysypiska ?Ozierskie?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2384

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2383

  uchwała nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2382

  zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2381

  uchwała nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2380

  uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.