Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2386

Tytuł:

uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Suchowoli
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2386
Hasła:Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 2386

UCHWAŁA NR XXIII/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli. § 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Radosław Tadeusz Wirkowski

13:57:12

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2386

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHOWOLA I. Postanowienia ogólne § 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchowola zwany dalej ?Regulaminem? określa: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego; 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. § 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 1) regulaminie ? należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchowola; 2) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); 3) Burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Suchowoli; 4) uczniu ? należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zamieszkujące na terenie Gminy Suchowola; 5) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych; 6) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 7) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 8) świadczeniach pomocy materialnej o charakterze socjalnym - należy przez to rozumieć stypendium szkolne lub zasiłek szkolny. II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego § 3. Stypendium szkolne może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, przy spełnieniu jednego z poniższych czynników: 1) bezrobocie; 2) niepełnosprawność; 3) ciężka lub długotrwała choroba; 4) wielodzietność (kryterium przyjęcia w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych); 5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 6) alkoholizm lub narkomania; 7) przypadek, gdy rodzina jest niepełna.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2386

§ 4. Stypendium nie przysługuje, w przypadku otrzymywania przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym, z zastrzeżeniem określonym w art. 90d ust 13 ustawy. § 5. W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem. § 6. 1. Stypendium przyznawane jest przez Burmistrza na wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów ucznia, a w przypadku uzyskania pełnoletności także przez samego ucznia. 2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły lub dyrektora placówki, w której kształci się uczeń. 3. Wnioski składać mogą również dyrektorzy szkół i placówek wymienionych w art. 90n. ustawy. 4. Stypendium może zostać przyznane uczniowi z urzędu. 5. Wzór wniosku o stypendium określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 6. Terminy składania wniosków o stypendium określa art. 90n ust. 6 i 7 ustawy. § 7. 1. Dochód ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny, lub na podstawie wystawionego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny oraz o miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej, gdy rodzina korzysta z takiej pomocy w Ośrodku. 2. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 3. Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90c ust. 3 ustawy. 4. Przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny do składu rodziny nie są wliczane osoby: odbywającą zasadniczą służbę wojskową, przebywające za granicą, pozostający czasowo w miejscu odosobnienia (areszt, więzienie, szpital zamknięty itp.). § 8. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.

j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). III. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego § 9. 1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok szkolny, a wypłacane jest jednorazowo. 2. Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jego przyznaniu. § 10. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, ubezpieczenia zbiorowe itp., 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych; 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu: a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, biurka, krzesła do biurka, b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2386

c) stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia, gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia, 4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności: a) zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp., b) transportu środkami komunikacji zbiorowej, c) opłat za posiłki w stołówce, d) opłat czesnego za naukę w szkole. 2. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w ust. 1 dopuszcza się udzielenie w formie świadczenia pieniężnego, lub w kilku formach. IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 11. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia następujące kryteria: 1) zamieszkuje na terenie Gminy Suchowola, 2) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole, 3) nie zostało wszczęte postępowanie o nierealizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki, 4) miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. § 12. 1. Wnioski o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową w terminach określonych ustawą. 2. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do urzędu, a przypadku przesłania droga pocztową, datę stempla pocztowego. 3. Stypendium przyznaje Burmistrz lub z jego upoważnienia inny pracownik w formie decyzji administracyjnej. 4. Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu: 1) imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu i osoby dokonującej zakupu; 2) dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie; 3) imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły; 4) przedłożonego przez podmiot prowadzący stołówkę wykazu osób korzystających z dożywiania w stołówce i kosztach takiego dożywiania. 5. Burmistrz może odstąpić od żądania przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4 po przedłożeniu przez składającego wniosek o stypendium oświadczenia o poniesionych wydatkach, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?. § 13. Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki. § 14. Wnioskodawcy oraz dyrektorzy szkół i placówek, w których kształcą się uczniowie pobierający stypendium mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Burmistrza o zmianie lub ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, a także o fakcie zaprzestania pobierania nauki przez ucznia. V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 15. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który spełnia kryteria określono w § 11 i znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2386

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku: 1) śmierci rodzica, 2) utraty mienia o znacznej wartości, 3) innych szczególnych okoliczności. § 16. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane (zaświadczenie z policji, straży, lekarskie, dokument z USC, inne). Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. § 17. Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych do kontynuowania nauki, w szczególności: 1) dalszego opłacania zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania; 2) względnie w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania; 3) także brak możliwości finansowych zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym, w szczególności podręczników, materiałów szkolnych, stroju i obuwia sportowego. § 18. Przejściowy charakter trudności materialnych oznacza możliwość przyznania pomocy na okresy krótkotrwałe, nie dłużej niż na trzy miesiące. § 19. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. § 20. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). § 21. Wniosek o zasiłek szkolny według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu można składać w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium szkolne, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2386

Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchowola WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I. Dane wnioskodawcy (rodzic/pełnoletni uczeń/dyrektor szkoły) 1. Imię i nazwisko ????????????????????????????????.. 2. Adres zamieszkania ??????????????????????????????... ???????????????????????.. telefon: ???????????? II. Dane osobowe ucznia 1. Imię i nazwisko ????????????????????? PESEL ???????... 2. Data i miejsce urodzenia .????????????????????????????. 3. Imiona i nazwiska rodziców ???????????????????????????. 4. Adres zamieszkania ?????????????..????????????????? 5. Adres stałego zameldowania ????????????????????????..??.. 6. Nazwa i adres szkoły/kolegium/ośrodka do której uczęszcza uczeń ??????????????????????????????????????? 7. W roku szkolnym 20?../20?.. jest uczniem klasy???? III. W rodzinie występuje (zaznacz właściwe): Bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, inne ?????????????. IV. Wnioskowana forma stypendium (zaznacz właściwe): - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, w szczególności udziału w: > wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, > innych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, ubezpieczenia zbiorowe itp., - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych. - pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: > podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, biurka, krzesła do biurka, > zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, > stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia, > innych pomocy niezbędnych do u działu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2386

> zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp., > transport środkami komunikacji zbiorowej, > opłat za posiłki w stołówce, > opłat czesnego za naukę w szkole - świadczenie pieniężne V. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej)

Miejsce pracy/ nauki Stopień pokrewieństwa (wnioskodawcy) Wysokość dochodu w zł (netto)

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Nr PESEL

Łączny dochód z gospodarstwa domowego wynosi Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ?????????????...zł (słownie: ???????????????????????????????????zł)

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2. Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego. 3. Nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 4. Zobowiązuje się niezwłocznie informować o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia.

?????????????? (miejscowość, data) ??......?.?.????????????????. (czytelny podpis składającego oświadczenie)

VI. Do wniosku dołączam:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny, 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych), 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 4. Opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi stypendium szkolnego, 5. Inne dokumenty ??..??????????????????????????.. ????????????????????????????????????

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie stypendium szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych.

?????????????..

(miejscowość i data)

????.?????????..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2386

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchowola WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I. Dane wnioskodawcy (rodzic/pełnoletni uczeń/dyrektor szkoły) 1. Imię i nazwisko ???????????????????????????????... 2. Adres zamieszkania ????????????????.???????????........... ?????????????????????.. telefon: ?.????????????. II. Dane osobowe ucznia 1. Imię i nazwisko ??????????????????? PESEL ???????........ 2. Data i miejsce urodzenia .????????????????.???????????.. 3. Imiona i nazwiska rodziców ??????????????????????????... 4. Adres zamieszkania ?????????????..????????????????.. 5. Adres stałego zameldowania ?????????????????????..????? 6. Nazwa i adres szkoły/kolegium/ośrodka do której uczęszcza uczeń ???????????????????????????????????????. 7. W roku szkolnym 20?../20?.. jest uczniem klasy???? III. W rodzinie wystąpiła (zaznacz właściwe): Śmierć rodzica, utrata mienia o znacznej wartości, inne szczególne okoliczności ??????????????????????.????????????????? IV. Wnioskowana forma stypendium (zaznacz właściwe): - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, w szczególności udziału w: > wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, > innych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, ubezpieczenia zbiorowe itp., - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych. - pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: > podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, biurka, krzesła do biurka, > zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, > stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia, > innych pomocy niezbędnych do u działu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych - całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2386

> zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp., > transport środkami komunikacji zbiorowej, > opłat za posiłki w stołówce, > opłat czesnego za naukę w szkole, - świadczenie pieniężne V. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej)

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Łączny dochód z gospodarstwa domowego wynosi Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ?????????????...zł (słownie: ???????????????????????????????????zł) Imię i nazwisko Data urodzenia Nr PESEL Miejsce pracy/ nauki Stopień pokrewieństwa (wnioskodawcy) Wysokość dochodu w zł (netto)

1. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2. Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania z zasiłku szkolnego. 3. Nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

?????????????????? (miejscowość, data) ..?.????????????????. (czytelny podpis składającego oświadczenie)

VI. Do wniosku dołączam:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny, 2. Zaświadczenie przeliczeniowych), lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 4. Opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi stypendium szkolnego, 5. Inne dokumenty potwierdzające zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku ..............................??????..???????????????????????????..

??????????????..????????????????????.................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie zasiłku szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych. ????????????????. (miejscowość i data) ????.??????????????. (czytelny podpis wnioskodawcy)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2385

  uchwała nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2384

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2383

  uchwała nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2382

  zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2381

  uchwała nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.