Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2387

Tytuł:

uchwała nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Powiatu w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2387
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 2387

UCHWAŁA NR XVIII/113/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1184, Nr 234, poz. 1386) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 187.858 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.121 zł § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały: 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 772.985 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 519.875 zł § 3. Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem - 26.921.323 zł, w tym: 1) dochody majątkowe w wysokości - 2.508.566 zł 2) dochody bieżące w wysokości - 24.412.757 zł 2. Wydatki ogółem - 29.271.555 zł, w tym: 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.647.254 zł 2) wydatki bieżące w wysokości - 23.624.301 zł 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.350.232 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 770.232 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

14:50:35

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2387

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały. § 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 5.213.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. § 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.689.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Przewodniczący Rady Sławomir Małachowski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2387

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Zadania zlecone: 852 85203 2110 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem zadania zlecone: 1 336 679 925 679 925 679 4 641 334 0 0 0 0 4 896 4 896 4 896 4 896 1 331 783 920 783 920 783 4 636 438

Zadania własne:

010 01095 0770 0780 600 60014 0490 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zdobycia praw majątkowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 0 0 0 1 099 396 1 011 427 60 000 70 898 70 898 42 765 28 133 80 000 80 000 30 000 0 0 0 0 45 225 45 225 0 70 898 70 898 42 765 28 133 1 134 171 1 046 202 90 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2387

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Administracja publiczna

750 000

50 000

23 349

776 651

6430 750 75020

124 246 124 073 74 073

0 14 280 14 280

21 876 0 0

102 370 138 353 88 353

Starostwa powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie

2007

0

14 280

0

14 280

801 80195 2120

449 271 275 100 0 20 091 961 26 783 586

22 680 22 680 22 680 187 858 187 858

0 0 0 45 225 50 121

471 951 297 780 22 680 20 234 594 26 921 323

Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem zadania własne: Ogółem plan dochodów:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2387

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Zadania zlecone: 852

Rozdział

§

Treść

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Pomoc społeczna 85203 4210 Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia Razem zadania zlecone:

1 336 679 925 679 177 949 4 641 334

0 0 0 0

4 896 4 896 4 896 4 896

1 331 783 920 783 173 053 4 636 438

Zadania własne:

010 01095 4300 600 60014 4210 6050 6610 630 63095 4300 6050 700 70005 4270 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych 30 000 30 000 20 000 5 816 745 5 706 783 369 918 zł 3 607 963 zł 0 186 447 186 447 11 108 10 000 zł 181 230 181 230 0 0 0 0 423 270 423 270 30 000 50 000 343 270 2 000 2 000 2 000 0 10 350 10 350 1 600 5 000 5 000 5 000 388 495 388 495 0 388 495 0 7 540 7 540 0 7 540 0 0 0 25 000 25 000 15 000 5 851 520 5 741 558 399 918 3 269 468 343 270 180 907 180 907 13 108 2 460 191 580 191 580 1 600

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2387

4590 750 75020 4177 4179 4210 4270 4309 6060 801 80130 4010 80195 4240 852 85203 6050 85204 3110 921 92195 4300

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Razem zadania własne: Ogółem plan wydatków:

0 5 018 189 4 008 166 0 0 436 893 20 000 2 520 20 000 zł 3 429 614 2 402 162 1 419 700 1 015 162 0 2 125 474 88 200 0 670 375 526 335 1 401 815 111 424 111 424 21 718 392 29 018 445

8 750 82 888 82 888 14 280 2 520 4 400 33 555 0 28 133 122 680 100 000 100 000 22 680 22 680 126 797 10 000 10 000 116 797 116 797 5 000 5 000 5 000 772 985 772 985

0 2 520 2 520 0 0 0 0 2 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 424 111 424 111 424 514 979 519 875

8750 5 098 557 4 088 534 14 280 2 520 441 293 53 555 0 48 133 3 552 294 2 502 162 1 519 700 1 037 842 22 680 2 252 271 98 200 10 000 787 172 643 132 1 295 391 5 000 5 000 21 976 398 29 271 555

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2387

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/113/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 23 SIERPNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: Zadania zlecone: 1. W dz. 852 rozdz. 85203 ? ?ośrodki wsparcia? zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.896 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.277.2012.MA z dnia 20 lipca 2012 roku zmniejszającym dotację celową z tytułu niewykorzystania planowanej liczby miejsc w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. Zadania własne: 1. W dz. 010 rozdz. 01095 ? ?pozostała działalność? zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.765 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Dowspuda, gmina Raczki oraz o kwotę 28.133 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości zajęte na realizację inwestycji drogowej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr WG-V.7570.85.2012.PT. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 ? ?gospodarka gruntami i nieruchomościami? na odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe położone w Poddubówku gm. Suwałki i w miejscowości Prawy Las gm. Przerośl, na usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku usługowym w Budzisku. Kwotę 32.415 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, zaś kwotę 28.133 zł na wydatki majątkowe w Starostwie. Natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł i przeznacza się na wsparcie inicjatywy lokalnej ? ?Ocalić od zapomnienia?? ? stałej wystawy z wykorzystaniem przekazu multimedialnego promującego historię żołnierzy ziemi suwalskiej w dz. 921 rozdz. 92195 ? ?pozostała działalność?. 2. W dz. 600 rozdz. 60014 ? ?drogi publiczne powiatowe?: - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawele ? Jałowo ? Przejma ? Dębniak, - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg powiatowych, - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.349 zł z tytułu rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Urzędu Gminy Raczki na przebudowę drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa ? Wierciochy, - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.876 zł w związku z niższą dotacją z budżetu państwa na przebudowę drogi nr 1190B Raczki ? Moczydły ? Jankielówka, - w planie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 343.270 zł z wydatków inwestycyjnych na dotację celową dla Urzędu Gminy Raczki na zadanie ?Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka ? Jankielówka ? Ziółkowo? zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Suwalskim i Gminą Raczki. 3. W dz. 630 rozdz. 63095 ? ?pozostała działalność? zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.540 zł niewykorzystaną na zadanie inwestycyjne oraz zwiększa się plan wydatków w tym dziale o kwotę 2.000 zł na zadania bieżące z zakresu turystyki oraz w dz. 750 rozdz. 75020 ? ?starostwa powiatowe? o kwotę 5.540 zł na wydatki bieżące w Starostwie. 4. W dz. 750 rozdz. 75020 ? ?starostwa powiatowe? zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.280 zł w związku z aneksem do umowy zawartej 20.12.2011 roku w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. ?Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego ? część II, administracja samorządowa?. Projekt realizowany będzie w latach 2012 ? 1013, dofinansowanie wynosi 85 % oraz o kwotę 60.548 zł ze sprzedaży działki i odszkodowania za nieruchomość.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2387

5. W dz. 801 rozdz. 80195 ? ?pozostała działalność? zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.680 zł w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.06.2012 roku przyznającym dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Dowspudzie. 6. W dz. 921 rozdz. 92195 ? ?pozostała działalność? dokonuje się przesunięcia kwoty 111.424 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na udział własny w projekcie ?Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie? do dz. 852 rozdz. 85204 ? ?rodziny zastępcze? w związku z przewidywanym brakiem środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Ponadto: Wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 115.373 zł przeznacza się na: - zwiększenie funduszu płac w Zespole Szkół w Dowspudzie ? dz. 801 rozdz. 80130 ? ?szkoły zawodowe? w kwocie 100.000 zł, - zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 ? ?ośrodki wsparcia? o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej przy budynku hostelowym w Ośrodku w Lipniaku, - zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85204 ? ?rodziny zastępcze? o kwotę 5.373 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych. II. Pozostałe zmiany 1. W załączniku Nr 4 do uchwały ? zadania inwestycyjne w 2012 roku ? w poz. I - wydatki inwestycyjne zmiany polegają na: - aktualizacji wydatków na przebudowę dróg powiatowych w wyniku rozstrzygniętych przetargów na roboty, - dopisaniu nowych zadań; w tym w związku z wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przeznaczenie niewykorzystanych środków na remont mostu; na odnowę nawierzchni na dojazdach do mostu w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej Bakałarzewo ? Karasiewo ? Konopki ? Urbanki, - w związku z umową z gminą Raczki przesunięto kwotę 343.270 zł z zadań inwestycyjnych do dotacji, - dopisano nowe zadanie pn. ?Wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej w budynku hostelowym w Ośrodku w Lipniaku? 2. W załączniku Nr 5 do uchwały ? plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku ? zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 115.373 zł i zwiększa się deficyt o tą kwotę do wysokości 2.350.232 zł. 3. W załączniku Nr 6 do uchwały ? zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku ? dopisuje się dotację dla gminy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. 4. W załączniku Nr 7 do uchwały ? wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ? aktualizuje się projekt ?Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie?.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2387

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r. Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) 7 z tego źródła finansowania dochody własne jst 8 kredyt 9 środki pochodzące z innych źródeł* 10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 Cel zadania inwestycyjnego

1

2

3

4

5

6

13

I. Wydatki inwestycjne 1. 600 60014 6050 przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1152B w m. Mała Huta opracowanie dokumentacji geodezyjnoprojektowej na przebudowę nawierzchni gruntowej na żwirową dr. pow. nr 1112B od dr. 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna- Jemieliste w km 3+300-6+434 (3,134 km) przebudowa dr. pow. Nr 1136B PostaweleJałowo-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km) odnowa nawierzchni brukowcowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1097B Olszanka-Łanowicze-do dr. 652 w km 0+000 - 0+589 przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy przebudowa drogi pow. nr 1127B Wiżajny Smolniki ? Sidory w km 0+010-2+200 opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w m. Piertanie przez rzekę Kamionkę przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków Huta w km 2+000-3+250 przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200 dokumentacja projektowa odnowa nawierzchni drogi pow. nr 1122B Bakałarzewo-Karasiewo-KonopkiUrbanki oraz nr 1117B Bakałarzewo-ZdrębyStara Chmielówka-Kuków FolwarkMały Bród przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835, 13+330-13+860 dokumentacja projektowa przebudowa drogi pow. 1136B Postawele Jałowo - Przejma - Dębniak w km 5+3855+890 odnowa nawierzchni na dojazd do mostu w m. Kotowina w ciągu dr. pow. 1122B BakałarzewoKarasiewo-Konopki-Urbanki oraz wymiana barier energochłonnych z żelbetowych na stalowe 1 256 117 1 256 117 203 600 620 000 A. 432 517 B. C. A. B. C. ? Zarząd Dróg Powiatowych poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

2.

600

60014

6050

60 000

26 450

26 450

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

3.

600

60014

6050

3 238 012

284 218

?

142 109

A. B. 142 109 C. A. B. C. -

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

4.

600

60014

6050

144 372

144 372

144 372

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

5.

600

60014

6050

353 303

353 303

?

176 651

A. B. 176 652 C. A. B. C. A. B. C. -

?

Zarząd Dróg Powiatowych

6.

600

60014

6059

1 338 372

199 257

199 257

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

7.

600

60014

6050

30 000

30 000

30 000

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

8.

600

60014

6050

537 226

537 226

62 226

225 000

A. B. 250 000 C. A. B. C. -

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

9.

600

60014

6050

15 006

15 006

15 006

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

10.

600

60014

6050

173 717

173 717

?

73 717

A. B. 100 000 C. A. B. C. -

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

11.

600

60014

6050

34 563

34 563

34 563

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

12.

600

60014

6050

263 513

263 513

48 100

107 523

A. B. 107 890 C. A. 150 983 B. C. -

?

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

13.

600

60014

6050

150 983

150 983

?

?

?

Zarząd Dróg Powiatowych

poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2387

Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) 7 59 778 59 778 z tego źródła finansowania dochody własne jst 8 8 967 kredyt 9 ? A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 7 621 środki pochodzące z innych źródeł* 10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 43 190 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach Ośrodek Wsparcia w Lipniaku Starostwo Powiatowe w Suwałkach ? Cel zadania inwestycyjnego

1 14.

2 630

3 63095

4 6055 6056 6050

5 opracowanie dokumentacji na obiety małej infrastruktury w Bolciach sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów wykonanie układu podnoszenia ciśnienia instalacji wodociągowej w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej w budynku hostelowym w Lipniaku przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie

6

13 poprawa dostępności turystycznej i promocja walorów przyrodniczych terenów suwalszczyzny poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego

15.

630

63095

2 460

2 460

2 460

?

?

16.

750

75020

6050

35 000

35 000

35 000

?

?

poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego

17.

852

85203

6050 6058 6059

10 000

10 000

10 000

?

?

poprawa warunków bytowych poprawa atrakcyjności turystycznej zabytkowej alei lipowej prowadzącej do pozostałości pałacu Paca, poprawa infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej ?

18.

921

92120

1 268 891

1 268 891

156 538

235 000

A. 219 338 B. C. A. 810 459 B. 776 651 C. -

658 015

Razem wydatki inwestycyjne II. Zakupy inwestycyjne 1. 600 60014 6060 zakup samochodu ciężarowego

8 971 313

4 844 854

976 539

1 580 000

701 205

299 997

299 997

299 997

?

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.

-

?

Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach

poprawa warunków pracy

2.

710

71095

6060

zakup sprzętu komputerowego

5 000

5 000

5 000

?

?

poprawa warunków pracy

3.

710

71095

6060

zakup licencji oprogramowania GeoMedia

12 000

12 000

12 000

?

?

poprawa warunków pracy

4.

750

75020

6060

zakup sprzetu komputerowego

48 133

48 133

48 133

?

?

poprawa warunków pracy

5.

852

85203

6060

zakup klimatyzatora

4 000

4 000

4 000

?

?

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku

poprawa warunków pracy

Razem zakupy inwestycyjne

369 130

369 130

369 130

?

?

?

?

Ogółem zadania inwestycyjne

9 340 443

5 213 984

1 345 669

1 580 000

A. 810 459 B. 776 651 C. -

701 205

?

?

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2387

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych Lp. 1 Treść 2 Przychody ogółem: 1. 2. 3. 4. 5. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przelewy z rachunków lokat Rozchody ogółem: 1. 2. 3. 4. 5. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Deficyt budżetowy: § 963 § 971 § 991 § 992 § 995 § 903 § 950 § 952 § 955 § 994 Klasyfikacja § 3 Kwota 2012 r. 4 2 890 221 ? 1 310 221 1 580 000 ? ? 539 989 ? ? ? 539 989 ? 2 350 232

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2387

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

Dział Rozdział § Nazwa zadania / podmiotu przedmiotowej 1 A. I. 1. I. 1. II. 1. III. 1. IV. 1. V. 1. 2 3 4 5 6 Kwota dotacji podmiotowej 7 celowej 8 1 071 698 343 270

Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dział 600 - Transport i łączność 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gminy Raczki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

Dział 851 - Ochrona zdrowia 851 85111 6220 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 70 000

Dział 852 - Pomoc społeczna 852 85204 2320 Rodziny zastepcze w powiatach: Gołdap, Koszalin oraz miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego 295 140

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 85311 2320 Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki 3 288

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85406 2320 Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 340 000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 92116 2310 Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej 20 000

B. I.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział 630 - Turystyka

-

547 020

70 306

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 2387

Dział Rozdział

§

Nazwa zadania / podmiotu przedmiotowej

Kwota dotacji podmiotowej 7 celowej 8 48 306

1 1. II. 1. III. 1. IV. 1. V. 1. VI. 1.

2 630

3 63095

4 2885 2886

5 Dotacja dla partnera Litewskiego projektu pn.: "Trójstyk granic - punkt granicy Wisztyniec - łączy regiony i narody"

6 -

Dział 750 - Administracja publiczna 750 75075 2830 Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu 3 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie 801 80195 2540 Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym 497 700 -

Dział 851 - Ochrona zdrowia 851 85195 2360 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia 1 000

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 85311 2580 Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie 49 320 -

Dział 926 - Kultura fizyczna 926 92605 2360 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM 547 020 18 000 1 142 004

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 2387

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Planowane wydatki 2012 r. z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty 10 826 721 235 000 obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 14 701 205 Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty 15 obligacje pozostałe

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

1 1

2 Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Wydatki bieżące razem:

3

4

5 2 745 732

6 836 022

7 1 909 710

8 1 527 926

9

11 -

12 591 721

13

16 -

17 701 205

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej "Aktywna przestrzeń publiczna dla aktywnych sąsiadów" ? ? 600, 60014, 6059 1 338 372 199 257 200 756 199 257 1 137 616 ? 199 257 199 257 199 257 199 257 ? ? ? ? 199 257 199 257 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.1.

Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach "Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody" ? ? 630, 63095, 6055-6056 138 469 59 778 24 390 16 588 114 079 43 190 59 778 59 778 16 588 16 588 ? ? ? ? 16 588 16 588 43 190 43 190 ? ? ? ? ? ? 43 190 43 190

1.2.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności "Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie" ? ? 921, 92120 6058-6059 1 268 891 1 268 891 610 876 610 876 658 015 658 015 1 268 891 1 268 891 610 876 610 876 235 000 235 000 ? ? 375 876 375 876 658 015 658 015 ? ? ? ? ? ? 658 015 658 015

1.3.

2

5 012 954

578 719

4 434 235

1 490 483

229 575

?

?

229 575

1 260 908

?

?

?

1 260 908

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 2387

w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)

Planowane wydatki 2012 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty 10 obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 14 Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty 15 obligacje pozostałe

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

16

17

Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach "Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody" ? ? 630, 63095, 2885-4426 138 469 95 370 24 390 20 307 114 079 75 063 95 370 95 370 20 307 20 307 ? ? ? ? 20 307 20 307 75 063 75 063 ? ? ? ? ? ? 75 063 75 063

2.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV Społeczeństwo informacyjne "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ? ? 750, 75020, 4177, 4179, 4309 56 509 16 800 8 476 2 520 48 033 14 280 16 800 16 800 2 520 2 520 ? ? ? ? 2 520 2 520 14 280 14 280 ? ? ? ? ? ? 14 280 14 280

2.2.

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie "Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy" ? ? 853, 85395, 4017 - 4449 1 919 745 328 968 287 962 49 345 1 631 783 279 623 328 968 328 968 49 345 49 345 ? ? ? ? 49 345 49 345 279 623 279 623 ? ? ? ? ? ? 279 623 279 623

2.3.

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie "Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie" ? ? 853, 85395, 3117 - 4309 379 881 295 264 56 982 44 290 322 899 250 974 295 264 295 264 44 290 44 290 ? ? ? ? 44 290 44 290 250 974 250 974 ? ? ? ? ? ? 250 974 250 974

2.4.

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.

2.5.

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 2387

w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)

Planowane wydatki 2012 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty 10 obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 14 Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty 15 obligacje pozostałe

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie:

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

16

17

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji "KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!" ? ? 56 321 18 282 56 321 18 282 ? ? 18 282 18 282 18 282 18 282 ? ? ? ? 18 282 18 282 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

852, 85201, 3119

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji "KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!" ? ? 72 294 60 897 72 294 60 897 ? ? 60 897 60 897 60 897 60 897 ? ? ? ? 60 897 60 897 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.6. Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Program: Priorytet: Działanie: 2.7. Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. Ogółem z tego: 2012 r. "KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!" ? ? 2 389 735 674 902 7 758 686 3 018 409 72 294 33 934 1 414 741 1 056 296 2 317 441 640 968 6 343 945 1 962 113 674 902 674 902 3 018 409 3 018 409 33 934 33 934 1 056 296 1 056 296 ? ? 235 000 235 000 ? ? ? ? 33 934 33 934 821 296 821 296 640 968 640 968 1 962 113 1 962 113 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 640 968 640 968 1 962 113 1 962 113

852, 85204, 3119

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji

853, 85395, 4017 - 4759

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1568

  uchwała nr 172/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3979

  uchwała nr XXV/178/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.338.2508

  uchwała nr XX/23/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5339

  uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3978

  uchwała nr XXIV/173/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2386

  uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2385

  uchwała nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2384

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2383

  uchwała nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2382

  zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.