Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2388

Tytuł:

uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2388
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 2388

UCHWAŁA NR XVII/172/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje: DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny uchwalonym uchwałą Nr XXX/313/06 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2006 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Izabelin, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu. 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 148,70 ha ograniczony od wschodu, północy i zachodu lasem ochronnym leżącym w granicach miasta Białegostoku, od południa drogą powiatową we wsi Olmonty. 3. Przeznacza się na cele nieleśne 0,5464 ha gruntów leśnych na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7230-17/10 z dnia 14.05.2010 r.). 4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest: 1) załącznik Nr 1 ? stanowiący rysunek planu w skali 1:1000; 2) załącznik Nr 2 ? zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 3) załącznik Nr 3 ? określający sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. § 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

09:13:38

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2388

1) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 2) liniach rozgraniczających ? należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy i ogrodu lub sąsiedniego terenu (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów itp., przekraczających tę linię na fragmentach do 25 % długości elewacji na głębokość nie większą niż 2 m); 4) dachu symetrycznym ? należy przez to rozumieć dach, którego główne połacie mają tan sam kąt nachylenia do płaszczyzny poziomej; 5) zabudowie usługowej ? należy przez to rozumieć obiekty służące zaspokajaniu potrzeb ludności, w szczególności z zakresu użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego; 6) obiektach i urządzeniach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem zabudowy na terenie określonym liniami rozgraniczającymi, a w szczególności przyłącza i lokalne urządzenia infrastruktury technicznej, garaże, budynki gospodarcze, podjazdy, parkingi i obiekty małej architektury; 7) uciążliwości ? należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, a w szczególności: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, odory, promieniowanie i inne przekraczające wielkości normowe określone w przepisach odrębnych; 8) publicznej infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i obiekty służące realizacji celów publicznych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, energetyki, gazownictwa i telekomunikacji; 9) strefie technicznej ? należy przez to rozumieć obszar wokół sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w którym obowiązują ograniczenia w sposobie użytkowania zawarte w ustaleniach planu lub w przepisach odrębnych; 10) terenowych urządzeniach sportowych ? należy przez to rozumieć urządzone boiska, bieżnie, tory wrotkarskie, ?ścieżki zdrowia? i podobne obiekty usytuowane poza budynkami, na wolnym powietrzu; 11) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć łączną powierzchnię budynków zlokalizowanych na działce budowlanej lub terenie, na którym realizowana jest inwestycja, liczoną po największym obrysie ich ścian zewnętrznych; 12) powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu na podłożu naturalnym, zagospodarowaną zielenią lub wodą; 13) terenach podmokłych ? należy przez to rozumieć silnie uwodnione tereny dolin rzecznych, o wysokim poziomie wód gruntowych, z glebami organicznymi i mineralno-organicznymi, pełniące funkcje retencyjne i tworzące lokalny korytarz ekologiczny, narażone na podtopienia wodami opadowymi i roztopowymi, nieprzydatne do celów budowlanych; 14) zieleni urządzonej ? należy przez to rozumieć zieleń kształtową świadomie przez człowieka, przeznaczoną do rekreacji i wypoczynku (parki, zieleńce) lub towarzyszącą zabudowie, podnoszącą jej walory użytkowe i przestrzenne jako zieleń ozdobna, izolacyjna i użytkowa (np. sady i ogrody przydomowe), wzbogacona elementami małej architektury i powierzchniami utwardzonymi; 15) zieleni seminaturalnej ? należy przez to rozumieć zieleń powstałą w wyniku sukcesji wtórnej, charakteryzującą się dużymi walorami przyrodniczymi; 16) małej retencji wodnej ? należy przez to rozumieć zabiegi techniczne (realizacja małych zbiorników wodnych, jazów, zastawek itp.), jak również zabiegi nietechniczne (wprowadzanie zalesień, zadrzewień, roślinnych pasów ochronnych ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokradeł itp.) - prowadzące do spowolnienia lub powstrzymania odpływu wody ze zlewni, przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2388

17) renaturalizacji przyrodniczej cieków i zbiorników wodnych ? należy przez to rozumieć działania mające na celu poprawę i odtworzenie pierwotnych cech ekosystemu wód poprzez zabiegi techniczne (m.in. nadanie meandrującego kształtu i obudowy biologicznej ciekom wodnym). § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi: 1) linie rozgraniczające; 2) symbole przeznaczenia terenów; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny. § 4. 1. W obszarze objętym planem ustala się tereny przeznaczone do urbanizacji, które dzieli się na jednostki urbanistyczne nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz tereny wyłączone z urbanizacji tworzące i współtworzące system przyrodniczy obszaru ? jednostki przyrodnicze nr 7 i 8.

2. Poszczególnym terenom wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi przypisuje się symbole cyfrowo-literowe, w których człon cyfrowy jest porządkowy (określający nr jednostki i nr poszczególnego terenu jednostki), a człon literowy określa następujące przeznaczenie terenów: 1) MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) U ? tereny zabudowy usługowej; 3) R,RM ? tereny gospodarstw rolnych z zabudową zagrodową; 4) ZP ? tereny zieleni urządzonej; 5) Zn ? tereny zieleni seminaturalnej; 6) ZL ? tereny leśne; 7) Ws ? tereny wód śródlądowych, tj. rzek, strumieni, rowów melioracyjnych, stawów, itp.; 8) KD ? tereny dróg publicznych; 9) KDW ? tereny dróg wewnętrznych; 10) KPR ? tereny wydzielonych ciągów pieszo-rowerowych. 3. Symbole literowe oznaczają funkcje podstawowe terenu, które mogą być wzbogacone funkcjami uzupełniającymi terenu ? zgodnie z ustaleniami szczegółowymi obowiązującymi dla poszczególnych terenów. DZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE PLANU Rozdział 1 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki zabudowy § 5. 1. W obszarze objętym planem wiodącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa oraz zieleń seminaturalna i urządzona. 2. Podstawowym typem zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącznie w formie wolno stojącej lub bliźniaczej. 3. Jako zabudowę uzupełniającą ustala się zabudowę usługową, w tym towarzyszącą terenom mieszkaniowym, oraz zabudowę zagrodową na terenie gospodarstw rolnych. § 6. 1. Nową zabudowę, z wyjątkiem rozbudowy, nadbudowy i dociepleń budynków istniejących, należy realizować w liniach zabudowy określonych na rysunku planu. 2. Budynki na działkach budowlanych należy realizować zachowując minimalne odległości: 1) od granic działek stanowiących dojazdy prywatne ? Na rysunku planu przedstawiono proponowaną zasadę lokalizacji projektowanych budynków o funkcji podstawowej terenu, w stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy. Rzeczywiste gabaryty tych budynków oraz ich faktyczna lokalizacja zostaną określone na etapie projektów budowlanych 5 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?4?

Poz. 2388

2) od lasów ? 12 m (dotyczy rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków położonych poza liniami zabudowy); 3) od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 27. 3. Dopuszcza się lokalizację projektowanych budynków: 1) w odległości 1,5 m od granicy działki sąsiedniej na działach o szerokości mniejszej niż 18 m, przy czym długość ściany budynku zlokalizowanej w tej odległości nie może przekraczać 10 m; 2) po granicy z działką sąsiednią, pod warunkiem realizacji budynku jako części wspólnego zamierzenia inwestycyjnego z działką sąsiednią. § 7. Lokalizacja zabudowy na terenach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, zwłaszcza na skraju dolin rzecznych, wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zapobiegających podtapianiu i podsiąkaniu. § 8. 1. W obszarze objętym planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, należy projektować budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe: 1) z piwnicami, o ile pozwalają na to warunki gruntowo-wodne, lub bez piwnic; 2) z dachami symetrycznymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; 3) o poziomie posadowienia parteru maksymalnie 1 m ponad poziom terenu i o wysokości wg ustaleń szczegółowych. 2. Przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku, który nie spełnia wymogów zawartych w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się dostosowanie rodzaju dachu i spadku połaci do dachu istniejącego na tym budynku. 3. Dopuszcza się realizację budynku o indywidualnych rozwiązaniach architektonicznych i kolorystycznych, z dachami innymi niż określone w ust. 1 pkt 2, na działkach budowlanych o powierzchni większej niż 5000 m2. 4. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się budowę garaży i budynków gospodarczych, o wysokości maksimum 6 m. 5. W obrębie jednej działki budowlanej należy realizować zabudowę tworzącą spójną całość przestrzenną i użytkową o jednorodnej lub zbliżonej formie architektonicznej, rodzaju wykończenia i kolorystyce. 6. Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków położonych poza liniami zabudowy (z zachowaniem warunków zabudowy i zagospodarowania zawartych w ustaleniach ogólnych i szczegółowych): 1) isniejacych, 2) projektowanych, objętych ostatecznym pozwoleniem na budowę. § 9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których ustalenia szczegółowe dopuszczają realizację zabudowy usługowej, funkcja usługowa nie może stwarzać uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej położonej na działkach sąsiednich. 2. Jeżeli funkcja usługowa, o której mowa w ust. 1, sąsiaduje bezpośrednio z działką o funkcji wyłącznie mieszkaniowej: 1) na działce budowlanej z funkcją usługową należy zrealizować pas zwartej zieleni izolacyjnej, z roślin wiecznie zielonych, o szerokości minimum 2,0 m, oddzielający usługę optycznie i funkcjonalnie od sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej; 2) wejścia główne do usługowych części budynków należy lokalizować wyłącznie od strony dróg publicznych; 3) wprowadza się zakaz lokalizacji wejść gospodarczych do części usługowej w ścianach zewnętrznych budynku, zwróconych w stronę granic działki sąsiedniej z zabudową o funkcji wyłącznie mieszkaniowej; 4) wprowadza się zakaz lokalizacji parkingów od strony dolin dopływów rzeki Horodnianki. § 10. Ustala się następujące zasady kolorystyki zabudowy (z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 3):

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?5?

Poz. 2388

1) dachy w kolorze czerwieni i brązu, tj. od barwy ceglastej do ciemnobrązowej, lub grafitowej; 2) elewacje białe lub w kolorach jasnych, w odcieniach żółci, beżu lub z zastosowaniem materiałów naturalnych (kamień, cegła, drewno, szkło), z dopuszczeniem akcentów w kolorach ciemniejszych. § 11. Wprowadza się zakaz stosowania przęseł ogrodzeniowych z prefabrykatów betonowych. § 12. 1. Ustala się następujące rodzaje i zasady umieszczania nośników informacji i reklam: 1) tablice informacyjne i szyldy, o maksymalnych wymiarach 0,9 m x 0,3 m, należy umieszczać w rejonie głównych wejść do budynków; 2) reklamy na budynkach należy umieszczać na ścianach frontowych, nad oknami parteru, w pasie o szerokości 0,5 m; 3) reklamy wolno stojące należy lokalizować wyłącznie na terenach przeznaczonych w planie do urbanizacji, w odległości nie większej niż 3 m od linii rozgraniczającej drogi, w postaci: a) przestrzennych form reklamowych, o wysokości do 3 m od poziomu terenu, b) tablic reklamowych, o wysokości górnej krawędzi tablicy do 4 m od poziomu terenu i powierzchni do 6 m2, lokalizowanych prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej drogi. 2. Tablice reklamowe, lokalizowane w odległości mniejszej niż 30 m od tablicy istniejącej, spełniającej wymagania zawarte w ust. 1, muszą mieć gabaryty i wysokość taką samą jak tablica istniejąca. 3. Wprowadza się zakaz: 1) lokalizacji reklam wono stojących w odległości mniejszej niż 30 m od krzyża zkolizowanego na terenie 8.1ZP; 2) lokalizacji reklam na terenach wyłączonych z urbanizacji, o których mowa w § 4 ust. 1. Rozdział 2 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 13. W obszarze objętym planem nie występują obiekty i obszary objęte prawną formą ochrony przyrody. § 14. 1. Wyłącza się z zabudowy i obejmuje ochroną: 1) doliny dopływów rzeki Horodnianki, stanowiące podstawowy układ przyrodniczy obszaru planu, pełniące ważną rolę hydrologiczną i biologiczną (obszary wyłączone z urbanizacji); 2) tereny podmokłe i zabagnione oraz naturalne oczka wodne; 3) istniejące lasy położone na terenach Zn,ZL i ZL, wskazane w planie do zachowania; 4) obszary graniczące z lasami ochronnymi położonymi poza granicami planu; 5) istniejące zadrzewienia śródpolne, z dopuszczeniem wyłącznie niezbędnej wycinki ze względów zdrowotnych, bądź zgodnej z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1: 1) wprowadza się obowiązek: a) zachowania istniejących terenów dolinnych i podmokłych z naturalnymi siedliskami roślinności, jako elementów przestrzennych obszarów wchodzących w skład systemu przyrodniczego, b) utrzymania roślinności łąk i szuwarów przy ciekach i zbiornikach oraz lokalnych obniżeniach terenu, c) na terenach leśnych prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) wprowadza się zakaz: a) usuwania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wzdłuż cieków wodnych, z uwzględnieniem konserwacji urządzeń wodnych oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, b) podnoszenia rzędnej terenu (z wyłączeniem dojazdów wewnętrznych), c) wydobywania torfu i skamieniałości,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?6?

Poz. 2388

d) wysypywania, zasypywania i zakopywania odpadów, e) zanieczyszczania ściekami, f) zmiany stosunków wodnych, g) wznoszenia obiektów budowlanych mogących przesłaniać osie widokowe, panoramy i płaszczyzny widokowe; 3) należy dążyć do renaturalizacji przyrodniczej powierzchniowych na potrzeby małej retencji; brzegów wód cieków, kanałów i zbiorników

4) nowe drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych należy sadzić w sposób umożliwiający przewietrzanie (szpalery drzew tylko równolegle do linii brzegowych cieków wodnych). 3. Na terenach przeznaczonych do urbanizacji: 1) na obszarach niezabudowanych wprowadza się zabudowę ekstensywną; 2) na obszarach położonych wzdłuż dróg powiatowych wprowadza się zabudowę w nawiązaniu do zabudowy wiejskiej wsi Olmonty; 3) ogranicza się maksymalny teren możliwy do zabudowy poprzez wprowadzenie linii zabudowy i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej, w zależności od funkcji terenu i uwarunkowań przyrodniczych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 4) powierzchnię biologicznie czynną przeznacza się do zagospodarowania jako zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie w formie zieleni ozdobnej, izolacyjnej, rekreacyjnej lub użytkowej (np. sady i ogrody przydomowe); 5) sady i ogrody przydomowe, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz części działek znajdujące się poza liniami zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować wprowadzając nasadzenia tradycyjnych gatunków rodzimych, takich jak np.: a) drzewa liściaste ? lipy, dęby, kasztanowce, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie , czereśnie, morele, b) drzewa iglaste ? sosny, świerki, modrzewie, c) krzewy ? kaliny, głogi, jaśminowce, lilaki, tawuły, d) rośliny zielne wieloletnie i jednoroczne, w tym zioła.

§ 15. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi przyjmuje się: 1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ? jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 2) dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych ? jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. § 16. W zakresie ochrony środowiska wodnego wprowadza się obowiązek prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej, zgodnie z § 30. § 17. W zakresie gospodarki odpadami ustala się zagospodarowanie odpadów w oparciu o gminny program gospodarki odpadami realizowany przez wyspecjalizowane firmy. § 18. W obszarze objętym planem wprowadza się zakaz: 1) intensywnej hodowli zwierząt, w tym lokalizacji ferm (dopuszcza się hodowlę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i ewentualnej działalności agroturystycznej ? wyłącznie na terenach zabudowy zagrodowej); 2) lokalizacji zakładów usługowych i innych przedsięwzięć mogących stwarzać uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej. § 19. Do czasu realizacji zabudowy ustalonej w planie wprowadza się obowiązek utrzymania rolniczego użytkowania gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?7?

Poz. 2388

Rozdział 3 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 20. 1. W obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków. 2. Istniejący na terenie 8.1ZP krzyż przydrożny, jako obiekt dziedzictwa kulturowego, przeznacza się do zachowania i ochrony. 3. W przypadku odkrycia - podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych - przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie służby konserwatorskie lub Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Rozdział 4 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 21. 1. Przestrzeniami publicznymi w obszarze objętym planem są: 1) tereny zieleni urządzonej publicznej oznaczone symbolami 8.1ZP, 8.2ZP i 8.3ZP,Ws; 2) obszary w dolinie dopływów rzeki Horodnianki na terenach zieleni seminaturalnej Zn, Zn,ZL i Zn,Ws; 3) drogi publiczne oraz wydzielone ciągi pieszo-rowerowe. 2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1, zostały określone w ustaleniach ogólnych oraz szczegółowych dotyczących tych terenów. Rozdział 5 Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 22. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów do objęcia procedurą scalenia i podziału nieruchomości. 2. Nieruchomości, których parametry nie pozwalają na wydzielenie samodzielnych działek budowlanych, należy dzielić wspólnie z przyległymi nieruchomościami w taki sposób, aby wydzielone działki gruntu tworzyły działkę lub działki budowlane. 3. Nowe działki budowlane należy wydzielać o parametrach umożliwiających realizację zabudowy, w zależności od określonej w planie funkcji poszczególnych terenów i zamierzeń przyszłych inwestorów, a także umożliwiających spełnienie wszystkich, ustalonych w planie warunków ich zabudowy i zagospodarowania, zawartych w ustaleniach ogólnych i szczegółowych planu. 4. Minimalne wielkości działek, zawarte w ustaleniach szczegółowych, nie dotyczą działek już wydzielonych oraz działek o parametrach umożliwiających zabudowę, powstałych w wyniku wydzielenia przestrzeni publicznych. 5. Dopuszcza się inne podziały, o ile dotyczą korekty granic działek istniejących, regulacji spraw własnościowych lub wydzielenia działek pod infrastrukturę techniczną. Rozdział 6 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego § 23. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego opracowaniem następującymi drogami publicznymi: 1) ulicami zbiorczymi ? drogą powiatową przez Olmonty, łączącą Stanisławowo z Hryniewiczami (poza granicami planu) oraz drogą powiatową łączącą Olmonty z miastem Białystok; 2) gminnymi ulicami lokalnymi; 3) wewnętrznymi ulicami dojazdowymi. 2. Drogi wewnętrzne mogą być drogami gminnymi. 3. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek budowlanych drogami i dojazdami nie przedstawionymi na rysunku planu - indywidualnymi, spełniającymi warunki techniczne w budownictwie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?8?

Poz. 2388

4. W planie wyznaczono wydzielone ciągi pieszo-rowerowe oraz orientacyjne przebiegi ścieżek rekreacyjnych, pełniących rolę ciągów pieszo-rowerowych. § 24. 1. Ustala się pieszo - rowerowych: następujące parametry dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów

1) 1KD-Z ? ulica zbiorcza, istniejąca ? o szerokości w liniach rozgraniczających od 13,0 m do 16,0 m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu, w liniach rozgraniczających ścieżka rowerowa; 2) 2KD-L, 3KD-L ? ulice lokalne, biegnące w całości lub w części po śladzie istniejących dróg, z poszerzeniem w liniach rozgraniczających do 12 m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 3) od 4KDW do 30KDW ? ulice wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających od 4,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 4) 31KPR i 32KPR ? ciągi pieszo-rowerowe o szerokości w liniach rozgraniczających od 6,0 m do 9,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Przy zagospodarowaniu dróg należy dodatkowo uwzględnić: 1) przebieg infrastruktury technicznej, zgodnie z rozrządem przedstawionym na rysunku planu; 2) nasadzenie drzew i krzewów w miejscach wolnych od infrastruktury technicznej; 3) ujednolicony system oznakowania ulic. 3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu. § 25. 1. Dla projektowanej zabudowy należy przewidzieć miejsca postojowe wg następujących minimalnych wskaźników: 1) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych; 2) 16 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni biurowej w obiektach administracyjnych; 3) 12 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych; 4) 20 miejsc postojowych na 100 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych; 5) 18 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej w innych obiektach usługowych; 6) 1 miejsce postojowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie. 2. Oprócz miejsc postojowych dla klientów, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ust. 1, należy przewidzieć, w zależności od indywidualnych potrzeb, miejsca postojowe dla osób zatrudnionych. 3. Miejsca postojowe dla osób zatrudnionych należy przewidzieć na działce budowlanej, miejsca postojowe dla klientów mogą być częściowo lokalizowane w liniach rozgraniczających ulic, na zasadach uzgodnionych z zarządcą drogi, pod warunkiem zapewnienia ogólnodostępnych przejść pieszych nie węższych niż na pozostałych odcinkach tych ulic. Rozdział 7 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej § 26. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustalone w planie obowiązują w odniesieniu do publicznej infrastruktury technicznej oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenach publicznych. 2. Ustala się doprowadzenie wody, energii, gazu oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych przy wykorzystaniu istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, zgodnie z ustaleniami planu i warunkami szczegółowymi określonymi przez właścicieli sieci. 3. Ustala się lokalizację gminnej infrastruktury technicznej na terenach publicznych i na terenach przewidzianych pod lokalizację infrastruktury ? zgodnie z zasadami rozrządu sieci infrastruktury technicznej. W przypadku braku możliwości lokalizacji na terenie wskazanym na rysunku planu ? dopuszcza się lokalizację infrastruktury na innych terenach.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?9?

Poz. 2388

4. Dopuszcza się zmianę ustalonych w planie zasad rozrządu sieci gminnych, pod warunkiem uwzględnienia wszystkich rodzajów sieci planowanych do realizacji, zgodnie z rysunkiem planu. 5. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej nieuwzględnionej w rozrządzie, pod warunkiem opracowania nowych zasad rozrządu i zachowania priorytetu lokalizacji publicznej infrastruktury technicznej przedstawionej na rysunku planu. 6. Parametry techniczne projektowanej publicznej infrastruktury technicznej należy dostosować do przewidywanego pełnego zainwestowania w obszarze objętym ustaleniami planu, z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze obsługiwanym przez tą infrastrukturę (np. zlewni, obszaru zasilania). § 27. 1. Ustala się następujące strefy techniczne wzdłuż publicznych sieci infrastruktury: 1) dla sieci wodociągowej (obustonnie od osi sieci): a) o średnicy od Dn 100 do Dn 300 włącznie ? 2,0 m, b) o średnicy większej od Dn 300 ? 4,0 m; 2) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (obustonnie od osi sieci): a) o średnicy od Dn 200 do Dn 300 włącznie ? 2,0 m, b) o średnicy od Dn 300 do Dn 400 włącznie ? 3,0 m, c) o średnicy większej od Dn 400 ? 4,0 m; 3) dla gazociągów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i innych - zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Strefy techniczne, o których mowa w ust. 1, należy zagospodarować w sposób umożliwiający zapewnienie służebności dostępu oraz prowadzenie robót budowlanych i remontów sieci. 3. W strefach technicznych, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właścicielem sieci, lokalizację obiektów budowlanych, pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczne użytkowanie sieci i bezpieczną budowę oraz użytkowanie lokalizowanego obiektu. § 28. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się, że źródłem zaopatrzenia w wodę będzie publiczna sieć wodociągowa, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu. 2. Ustala się bezpośrednie zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Dn 160-100 w ulicy 1KD-Z oraz z istniejących i projektowanych rozdzielczych gminnych sieci wodociągowych. 3. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z innych systemów wodociągowych, spełniających warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, określone w przepisach odrębnych.

4. Dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 29. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się, że odbiornikiem ścieków będzie publiczna sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu. 2. Ustala się bezpośrednie odprowadzenie ścieków do kanałów sanitarnych Dn 0,2 m w ulicy 1KD-Z oraz do istniejących i projektowanych gminnych sieci kanalizacji sanitarnej. 3. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do innych systemów kanalizacji sanitarnej, spełniających warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, określone w przepisach odrębnych. 4. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do: 1) indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych; 2) zbiorników szczelnych, tylko w okresie przejściowym ? do czasu powstania możliwości przyłączenia do publicznej sieci kanalizacji sanitarnej. 5. Indywidualne budowle do gromadzenia i oczyszczania ścieków należy lokalizować na terenach przeznaczonych do zabudowy, a na działkach sąsiadujących z terenami podmokłymi dolin rzecznych ? wyłącznie w obszarze ograniczonym nieprzekraczalną linią zabudowy od strony ogrodów.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 10 ?

Poz. 2388

§ 30. 1. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się, że odbiornikiem wód opadowych będzie grunt przy wykorzystaniu systemów retencji oraz dopływy rzeki Horodnianki za pośrednictwem cieków, rowów wodnych i sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku planu. 2. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych o małym stopniu zanieczyszczenia (z terenów zieleni urządzonej, ciągów pieszych, dachów oraz innych powierzchni o małym stopniu zanieczyszczenia ? układ czysty) bezpośrednio do gruntu, cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej. 3. Przed odprowadzeniem zanieczyszczonych wód opadowych do cieków wodnych lub gruntu należy je oczyścić w stopniu określonym w przepisach odrębnych. 4. Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (z terenów dróg, parkingów oraz obszarów usługowych i innych zanieczyszczonych ? układ brudny) należy odprowadzić do publicznej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela sieci lub indywidualnego systemu odprowadzania wód opadowych. 5. Na terenach, gdzie wykonanie kanalizacji deszczowej nie będzie możliwe ze względu na małe zagłębienie odbiorników wód opadowych, dopuszcza się stosowanie rowów, odwodnień liniowych lub odprowadzenie wód powierzchniowo. § 31. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się, że źródłem zaopatrzenia w energię cieplną będą indywidualne lub lokalne źródła ciepła. 2. Dopuszcza się stosowanie źródeł ciepła wykorzystujących energię z procesu spalania paliw z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych. § 32. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się, że źródłem zaopatrzenia w gaz będzie istniejąca i projektowana gazowa sieć średniego ciśnienia, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku, zasilana z istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem planu. 2. Dopuszcza się bezpośrednie doprowadzenie gazu z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia. 3. Dopuszcza się doprowadzenie gazu z innych systemów, spełniających warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w gaz, określone w przepisach odrębnych. 4. Dopuszcza się stosowanie zbiorników paliw gazowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych. § 33. 1. W zakresie elektronenergetyki ustala się zasilanie z istniejących, zlokalizowanych przy ul. Plażowej i Transportowej w Białymstoku oraz projektowanej przy ul. Mickiewicza w Białymstoku, poza granicami planu, stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/15 kV RPZ-4, RPZ-5 i RPZ - Strefa poprzez istniejące i projektowane linie średniego napięcia. 2. Bezpośrednią dostawę energii elektrycznej do odbiorców planuje się z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV kontenerowych w ilości i o mocy według potrzeb, linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia. 3. Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV planuje się z projektowanych linii kablowych 15 kV wyprowadzonych od istniejących i projektowanych linii średniego napięcia 15 kV. 4. Istniejące linie napowietrzne 15 kV, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, według rysunku planu, przeznacza się do przebudowy oraz zastąpienia ich liniami kablowymi. 5. Lokalizacja projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV oraz linii kablowych 15 kV wskazanych na rysunku planu ma charakter orientacyjny. § 34. 1. W zakresie zasad obsługi telekomunikacyjnej ustala się: 1) obsługę stacjonarną ? w oparciu o istniejące i projektowane centrale za pośrednictwem istniejącej oraz projektowanej magistralnej i rozdzielczej; 2) obsługę bezprzewodową ? poprzez istniejące i projektowane stacje bazowe telefonii cyfrowej oraz sieci internetowe. 2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej z usługami oraz zabudowy zagrodowej należy stosować wyłącznie infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 11 ?

Poz. 2388

Rozdział 8 Wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i warunków obronności § 35. 1. W projektowanych budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych na stały pobyt powyżej 15 mieszkańców, w budynkach usługowych z zakresu użyteczności publicznej oraz produkcyjnych przeznaczonych na pobyt powyżej 15 pracowników należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć, w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP. Na etapie opracowania projektów budowlanych, dokumentację ww. obiektów należy uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Województwa. 2. Stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego. 3. Należy zapewnić awaryjne ujęcia wody pitnej z istniejących i projektowanych studni o wydajności min. 7,5 l na osobę/dobę i promieniu dojścia od budynków mieszkalnych nie większym niż 800 m. 4. Należy zapewnić system alarmowania mieszkańców w przypadku zagrożenia przez istniejące i projektowane syreny o promieniu słyszalności nie większym niż 300 m. 5. Nie ustala się lokalizacji tras przelotowych zapewniających sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia ani bezpiecznych tras przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 6. Przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi na terenie objętym planem należy zapewnić m.in. wymagania w zakresie dojazdów pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. DZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU Rozdział 9 Przeznaczenie, parametry i wskaźniki oraz warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów przewidzianych do urbanizacji § 36. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.1MN,ZP, 1.2MN,ZP, 1.3MN,ZP, 1.4MN,ZP i 1.5MN,ZP przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej, w tym w dolinie dopływu rzeki Horodnianki. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 10 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 25 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej; 3) dopuszcza się, jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, nieuciążliwą funkcję usługową (do 60 m2 powierzchni użytkowej) lokalizowaną w kubaturze budynku mieszkalnego na warunkach określonych w § 9; 4) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować przydomową zielenią ogrodową; 5) istniejące zadrzewienia, które przeznacza się do zachowania z możliwością wycinki wyłącznie w miejscach kolidujących z planowaną lokalizacją zabudowy, należy wykorzystać w ramach terenu biologicznie czynnego; 6) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów, należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 7) na obszarze, o którym mowa w pkt 6, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 12 ?

Poz. 2388

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent). § 37. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.1MN, i 2.5MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej; 3) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować urządzoną zielenią przydomową. 3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

§ 38. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.6U przeznacza się pod zabudowę usługową z zakresu użyteczności publicznej. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej, c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40 % powierzchni działki budowlanej; 3) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować towarzyszącą zielenią urządzoną. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). § 39. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.7R,RM przeznacza się pod gospodarstwa rolne oraz zabudowę zagrodową , z dopuszczeniem agroturystyki. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 3000 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny - nie mniej niż 70 % działki budowlanej; 3) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować w ramach terenu biologicznie czynnego, z zakazem podnoszenia rzędnej terenu;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 13 ?

Poz. 2388

4) na obszarze, o którym mowa w pkt 3, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent). § 40. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.8MN,ZP, 2.9MN,ZP, 2.10MN,ZP, 2.11MN,ZP, 2.12MN,ZP, 2.13MN,ZP i 2.14MN,ZP przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej, w tym w dolinie dopływu rzeki Horodnianki. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II oraz zapisów ust. 3): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 10 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 70 % powierzchni działki budowlanej; 3) istniejące zadrzewienia, które przeznacza się do zachowania z możliwością wycinki wyłącznie w miejscach kolidujących z planowaną lokalizacją zabudowy, należy wykorzystać w ramach terenu biologicznie czynnego; 4) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 5) na obszarze, o którym mowa w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie; 6) należy zapewnić dostępność do istniejących cieków i ich drożność. 3. Na terenach o symbolach 2.12MN,ZP, 2.13MN,ZP i 2.14MN,ZP, w odległości maksymalnie 100 m od ulicy 2KD-L, dopuszcza się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30 % powierzchni działki budowlanej, c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 60 % powierzchni działki budowlanej. 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent). § 41. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1MN i 3.2MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość zabudowy - do 12 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 14 ?

Poz. 2388

3) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować urządzoną zielenią przydomową. 3. Na terenie o symbolu 3.1MN należy zapewnić dostępność do istniejących cieków i ich drożność. 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). § 42. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3.3MN,ZP, 3.4MN,ZP, 3.5MN,ZP, 3.6MN,ZP i 3.7MN,ZP przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej, w tym w dolinie dopływu rzeki Horodnianki i cieków wodnych. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II oraz zapisów ust. 3): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 10 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2, z uwzględnieniem ust. 3, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 70 % powierzchni działki budowlanej; 3) stniejące zadrzewienia, które przeznacza się do zachowania z możliwością wycinki wyłącznie w miejscach kolidujących z planowaną lokalizacją zabudowy, należy wykorzystać w ramach terenu biologicznie czynnego; 4) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 5) na obszarze, o którym mowa w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie; 6) należy zapewnić dostępność do istniejących cieków i ich drożność. 3. Na terenach o symbolach 3.6MN,ZP i 3.7MN,ZP minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się na 3000 m2. 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent). § 43. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.8MN,U,ZP przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową wraz z obszarami zieleni urządzonej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w dowolnych proporcjach, łącznie lub wymiennie (z zachowaniem warunków określonych w § 9). 3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej, c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40 % powierzchni działki budowlanej; 3) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 15 ?

Poz. 2388

4) na obszarze, o którym mowa w pkt 3, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie. 4. Dla terenu, o którym mowa w ust 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). § 44. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 4.1MN,ZP, 4.2MN,ZP, 4.3MN,ZP i 4.4MN,ZP przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej w dolinie dopływu rzeki Horodnianki. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 10 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 70 % powierzchni działki budowlanej; 3) istniejące zadrzewienia, które przeznacza się do zachowania z możliwością wycinki wyłącznie w miejscach kolidujących z planowaną lokalizacją zabudowy, należy wykorzystać w ramach terenu biologicznie czynnego; 4) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 5) na obszarze, o którym mowa w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie. 3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent). § 45. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 4.5MN,U się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową. i 4.6MN,U przeznacza

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w dowolnych proporcjach, łącznie lub wymiennie (z zachowaniem warunków określonych w § 9). 3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej; 3) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować urządzoną zielenią przydomową. 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 16 ?

Poz. 2388

§ 46. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.1MN,U,ZP przeznacza się pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej w dolinie dopływu rzeki Horodnianki. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w dowolnych proporcjach, łącznie lub wymiennie (z zachowaniem warunków określonych w § 9). 3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych lub mieszkaniowych, lokalizowanych w odległości mniejszej niż 30 m od ulicy zbiorczej, położonej poza granicami planu: a) dachy dwuspadowe o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia połaci dachowych od 40o do 45o, b) kalenicę usytuowaną równolegle do bocznych granic działki i elewację szczytową od strony ulicy, c) dwie kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), d) szerokość elewacji od strony ulicy - maksymalnie 9 m; 2) zabudowę inną, niż określona w pkt 1, należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8, o wysokości budynków do 10 m; 3) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania: a) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej, b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40 % powierzchni działki budowlanej; 4) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 5) na obszarze, o którym mowa w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie. 4. Dla terenu, o którym mowa w ust 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). § 47. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.2MN,ZP przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej w dolinie dopływu rzeki Horodnianki. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 10 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 70 % powierzchni działki budowlanej; 3) istniejące zadrzewienia, które przeznacza się do zachowania z możliwością wycinki wyłącznie w miejscach kolidujących z planowaną lokalizacją zabudowy, należy wykorzystać w ramach terenu biologicznie czynnego; 4) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 5) na obszarze, o którym mowa w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 17 ?

Poz. 2388

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.

1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent). § 48. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 5.3MN i 5.4MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąi, a symbolem 5.5MN,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. 2. Na terenach o symbolach 5.3MN i 5.4MN dopuszcza się, jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, nieuciążliwą funkcję usługową (do 60 m2 powierzchni użytkowej) lokalizowaną w kubaturze budynku mieszkalnego, na warunkach określonych w § 9. 3. Na terenie o symbolu 5.5MN,U dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w dowolnych proporcjach, łącznie lub wymiennie (z zachowaniem warunków określonych w § 9). 4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej, c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40 % powierzchni działki budowlanej; 3) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować urządzoną zielenią przydomową. 5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). § 49. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 5.6MN,U pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową. i 5.7MN,U przeznacza się

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w dowolnych proporcjach, łącznie lub wymiennie (z zachowaniem warunków określonych w § 9). 3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych lub mieszkaniowych, lokalizowanych w odległości mniejszej niż 30 m od ulicy zbiorczej, położonej poza granicami planu: a) dachy dwuspadowe o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia połaci dachowych od 40o do 45o, b) kalenicę usytuowaną równolegle do bocznych granic działki i elewację szczytową od strony ulicy, c) dwie kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), d) szerokość elewacji od strony ulicy - maksymalnie 9 m; 2) zabudowę inną, niż określona w pkt 1, należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8, o wysokości budynków do 10 m; 3) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania: a) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej, b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40 % powierzchni działki budowlanej. 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 18 ?

Poz. 2388

§ 50. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 6.1U,MN,ZP, 6.2U,MN,ZP i 6.3U,MN,ZP przeznacza się pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obszarami zieleni urządzonej w dolinie dopływu rzeki Horodnianki. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy usługowej i mieszkaniowej w dowolnych proporcjach, łącznie lub wymiennie (z zachowaniem warunków określonych w § 9). 3. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zabudowę należy kształtować zgodnie z ustaleniami § 8; 2) należy zachować następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: a) wysokość budynków - do 12 m, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2, c) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna: - dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej, - dla zabudowy usługowej - nie mniej niż 40 % powierzchni działki budowlanej; 3) zaplecze gospodarcze i obsługę techniczną budynków usługowych należy lokalizować w ścianach bocznych, wykluczając na te funkcje ściany zwrócone w kierunku przestrzeni publicznych; 4) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią urządzoną i integralnie połączyć z terenem zieleni naturalnej w dolinie dopływu rzeki Horodnianki i wzbogacić elementami małej architektury i obiektami rekreacji; 5) części działek leżące poza linią zabudowy od strony ogrodów należy zagospodarować zielenią urządzoną w ramach terenu biologicznie czynnego, z dopuszczeniem podniesienia rzędnej terenu wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu oraz dostępu do infrastruktury technicznej; 6) na obszarze, o którym mowa w pkt 5, dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe, o prześwicie minimum 50 %, bez podmurówki w gruncie; 7) wprowadza się zakaz lokalizacji parkingów od strony dolin dopływów rzeki Horodnianki.

4. Zabudowę usługową lokalizowaną na terenach o symbolach 6.2U,MN,ZP i 6.3U,MN,ZP należy kształtować w powiązaniu z terenem przeznaczonym pod zieleń urządzoną na terenie 8.3ZP,Ws. 5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent). Rozdział 10 Przeznaczenie i warunki użytkowania terenów systemu przyrodniczego § 51. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 7.1Zn,ZL, 7.2Zn, 7.3Zn, 7.4Zn,Ws, 7.5Zn,Ws, 7.6Zn,Ws, 7.7Zn,Ws, 7.8Zn,Ws i 7.9Zn,Ws przeznacza się pod zieleń seminaturalną i łąki, w tym lasy, oraz wody śródlądowe w dolinie dopływów rzeki Horodnianki, współtworzące podstawowy system przyrodniczy. 2. Ustala się następujące warunki użytkowania terenów, o których mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) należy utrzymać koryto cieku w stanie otwartym (za wyjątkiem przepustów pod drogami i dojazdami indywidualnymi) i zapewnić drożność przepływu wody; 2) należy dążyć do renaturalizacji linii brzegowej poprzez tworzenie zbiorników małej retencji wodnej i rozlewisk oraz wprowadzenie obudowy biologicznej cieków; 3) należy pozostawić istniejące zadrzewienia, z możliwością wyłącznie cięć pielęgnacyjnych oraz z zaleceniem uzupełnień;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 19 ?

Poz. 2388

4) wzdłuż linii brzegowej należy przewidzieć ogólnodostępną ścieżkę rekreacyjną o nawierzchni gruntowej (piasek, żwir, drobny, zagęszczony tłuczeń) oraz miejsca na ogniska; 5) przestrzeń ogólnodostępną należy wzbogacić elementami malej architektury (kładki i pomosty nad wodą z miejscami widokowymi, ławki, zadaszone stoły z siedziskami); 6) do budowy elementów malej architektury należy stosować tylko materiały naturalne (kamień, drewno); 7) dopuszcza się miejscowe wygrodzenie przestrzeni niekolidujące ze ścieżką rekreacyjną ? tylko drewniane, nie przysłaniające widoków (drewniane słupki wkopane w grunt z jedną lub dwiema poprzeczkami); 8) wprowadza się zakaz: a) zabudowy i przysłaniania widoków, b) podnoszenia rzędnej terenu, z wyjątkiem odcinków dróg i dojazdów indywidualnych, c) wymiany gruntów, z wyjątkiem odcinków dróg i dojazdów indywidualnych d) wprowadzania ogrodzeń uniemożliwiających dostęp do rzeki i kolidujących ze ścieżką rekreacyjną, e) prowadzenia intensywnych upraw rolniczych i hodowli. 3. Istniejący las na terenie o symbolu 7.1Zn,ZL przeznacza się do zachowania ? gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu. § 52. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7.10ZL pozostawia się jako las, wspomagający podstawowy system przyrodniczy. 2. Gospodarkę leśną na terenie, o którym mowa w ust. 1, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tego tytułu. § 53. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8.1ZP przeznacza się pod zieleń urządzoną. 2. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1, należy prowadzić w sposób zapewniający dobrą widoczność istniejącego krzyża przydrożnego od strony drogi 1KD-Z. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu. § 54. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8.2ZP przeznacza się pod zieleń urządzoną. 2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zieleń należy kształtować naturalnie z dbałością o rodzimy skład gatunkowy wprowadzanej roślinności; 2) elementy wzbogacające rekreacyjne wykorzystanie terenu (ławki, zadaszone stoły z siedziskami) należy stosować tylko z materiałów naturalnych (kamień, drewno). 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu. § 55. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8.3ZP,Ws przeznacza się pod zieleń urządzoną i wody śródlądowe w dolinie dopływu rzeki Horodnianki, tworzącą podstawowy system przyrodniczy. 2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 (z uwzględnieniem zapisów ogólnych zawartych w dziale II): 1) zieleń należy kształtować naturalnie z dbałością o rodzimy skład gatunkowy wprowadzanej roślinności;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

? 20 ?

Poz. 2388

2) zaleca się renaturalizację linii brzegowej dopływu rzeki Horodnianki poprzez kaskady, rozlewiska; 3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić odcinek przebiegającej wzdłuż rzeki ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni gruntowej (piasek, żwir, drobny, zagęszczony tłuczeń) oraz miejsce na ognisko; 4) elementy wzbogacające rekreacyjne wykorzystanie terenu (ławki, zadaszone stoły z siedziskami) należy stosować tylk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.168.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.73.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty ? obszar planistyczny Olmonty Wschód oraz części załącznika Nr 1 do wskazanej wyżej uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.217.2

  uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty ? obszar planistyczny Olmonty Wschód

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, drogi Olmonty - Stanisławowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych w miejscowości Izabelin, Gmina Juchnowiec Kościelny.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1814

  uchwała nr XVI/158/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2387

  uchwała nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2386

  uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2385

  uchwała nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2384

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2383

  uchwała nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.