Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2402

Tytuł:

uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2402
Hasła:Wybory: obwody głosowania,okręgi wyborcze,liczby radnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2402

UCHWAŁA NR XVI/104/12 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Mielnik uchwala się co następuje: § 1. Dla wyboru Rady Gminy Mielnik dokonuje się podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi go Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku. się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu

11:03:09

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mielnik oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Mielnik przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie których uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2402

Załącznik do uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012 r. Podział Gminy Mielnik na okręgi wyborcze 1. Liczba mieszkańców Gminy Mielnik w/g stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. 1): 2704 2. Liczba wybieranych radnych: 15 3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 180

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 1 1 1

Numer okręgu 1 2 3 4

Granice okręgu Adamowo, Adamowo-Zastawa, Mętna, Poręby Tokary, Koterka Wilanowo Mielnik: ul. Brzeska od Nr 1 do Nr 47 (nr nieparzyste) od Nr 2 do Nr 82 (nr parzyste), ul. Uroczysko, ul. Mostowa, ul. Zamiejska, ul. Piaskowa, Mielnik: ul. Brzeska od Nr 49 do Nr 79 (nr nieparzyste) od Nr 84 do Nr 104 (nr parzyste), ul. Biała, ul. Bugowa, ul. Widokowa, Plac Kościuszki, ul. Królewska Nr 1,2,4, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. Tarasowa, ul. Ogrodowa, Mielnik: ul. Stary Trakt, ul. Duboisa, ul. Królewska od Nr 5 do końca numeracji, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa, ul. Brzeska od Nr 106 do Nr 116B, Mielnik: ul. Górna, ul. Popław, ul. Sadowa, ul. Zaszkolna, ul. Brzeska od Nr 118 do Nr 166 (nr parzyste) od Nr 81 do Nr 99 (nr nieparzyste), ul. Zamkowa, ul. Ścianka, ul. Cerkiewna Mielnik: ul. Miodowa, ul. Polna, ul. Wesoła, ul. Zacisze, ul. Brzeska od Nr 168 do Nr 232 (nr parzyste) od Nr 101 do Nr 153 (nr nieparzyste), ul. Tarniny Grabowiec Niemirów: ul. Brzeska, ul. Cmentarna, ul. Kapliczysko, Plac ks. Michała Olszewskiego, Plac Wyzwolenia, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa Sutno

Liczba mieszkańców w okręgu 183 181 224 183

5

189

1

6 7 8 9 10

187 181 184 156 158

1 1 1 1 1

1)

Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego).

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2402

Numer okręgu 11 12 Osłowo, Wajków Moszczona Królewska Końskie Góry Maćkowicze Stankowicze Kudelicze Olchowicze Radziwiłłówka Homoty Pawłowicze Oksiutycze

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu 175 233

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 1

13 14 15

179 111 180 Ogółem: 2704

1 1 1 15
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2401

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2400

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2399

  uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2397

  uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.