Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2405

Tytuł:

uchwała nr XIX/111/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2405
Hasła:Podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2405

UCHWAŁA NR XIX/111/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1907) § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z zachowaniem do czasu ich wygaśnięcia uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Anna Matląg

13:39:08
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5022

  uchwała nr XVIII/31/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w obiekty służące rozwojowi bazy turystyczno-gastronomicznej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko, tworzących nowe miejsca pracy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2230

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr X/75/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4593

  uchwala nr XLV/292/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr. XV/123/2004 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsięciorców realizujących nowe inwestycje.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1907

  uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2404

  uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2403

  uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2402

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2401

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2400

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.