Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2407

Tytuł:

uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Suwałki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2407
Hasła:Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2407

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej Na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej ?wydatkami na świadczenia?, przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. § 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w § 1. 2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie (przy dochodzie nie przekraczającym 200 %) - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust. 3

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w % powyżej 100 do 150 40 powyżej 150 do 170 80 powyżej 170 100

08:42:50

3. Wydatki na posiłki podlegają zwrotowi w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkujących z rodziną zgodnie z wskaźnikami określonymi w poniższych tabelach:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2407

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w % do 100 0 powyżej 100 do 150 0 powyżej 150 100

2) w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w % do 100 0 powyżej 100 do 150 0 powyżej 150 100

§ 3. 1. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po miesiącu od daty uprawomocnienia się decyzji bądź zajścia okoliczności uzasadniających obowiązek zwrotu. 2. W przypadku posiłków zwrot wydatków następuje od trzeciego dnia miesiąca na który przyznano posiłek. § 4. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części. § 5. Traci moc uchwała Nr X/100/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 256 poz. 2706, z 2008 r. Nr 5, poz. 70). § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Maciej Suchocki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4571

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.152

  uchwała nr XXVII/194/09 Rady Gminy Panki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu całości lub części świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1765

  uchwała nr XXXI/292/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na - przyznane pod warunkiem zwrotu - świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.170.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.74.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2406

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2405

  uchwała nr XIX/111/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2404

  uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2403

  uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2402

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.