Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2408

Tytuł:

uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Narew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2408
Hasła:Jednostki organizacyjne: utworzenie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2408

UCHWAŁA NR XXI/97/12 RADY GMINY NAREW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz § 6 i 7 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 19 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1552; z 2004 r. Nr 156, poz. 2080; z 2007 r. Nr 21, poz. 204), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się, co następuje: § 1. Z dotychczasowych sołectw Cimochy i Rybaki, obejmujących swym zasięgiem wsie Cimochy, Gramotne, Hajdukowszczyzna, Rybaki tworzy się sołectwo o nazwie ?Rybaki?. § 2. Terytorialny przebieg granic sołectwa Rybaki przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 3. 1. Organizacja i zasady działania sołectwa określone zostaną w statucie sołectwa. 2. Do czasu wyboru nowych organów sołectwa działają organy sołectw Cimochy i Rybaki. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz

09:29:00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2408

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/97/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012 r. Terytorialny przebieg granic sołectwa Rybaki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.371

  ogłoszenie nr A-0121-6/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5833

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Dębówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2409

  uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7

  uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie połączenia Sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Skop i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Organy sołectwa

  Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Wygaśnięcie mandatów a połączenie sp. z o. o.

  Sąd wydał postanowienie o połączeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie jednej przez drugą. Data wydanego przez sąd postanowienia o połączeniu (...)

 • Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

  Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce. Zarząd stanowią 2 osoby (Francuzi), nie mieszkające w Polsce. Udziały 50/50. Te same dwie osoby mają Sp. z o.o. w Luxemburgu i udziały (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2407

  uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2406

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2405

  uchwała nr XIX/111/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2404

  uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2403

  uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.