Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2410

Tytuł:

uchwała nr XXI/101/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Narew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2410
Hasła:Transport i komunikacja: komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2410

UCHWAŁA NR XXI/101/12 RADY GMINY NAREW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew, poprzez wprowadzenie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz

09:28:50

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2410

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/101/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012 r. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nazwa przystanku Trześcianka centrum Trześcianka Ancuty Białki Iwanki-Rohozy Narew centrum Narew osiedle XXX-lecia 2 przystanki Makówka Chrabostówka Krzywiec Łosinka Kotłówka Łopuchówka Tyniewicze Duże Istok Gorodczyno Tyniewicze Duże Doratynka Obok cerkwi Początek wsi

Lokalizacja

Kierunek Narew ? Białystok Narew ? Białystok Narew ? Białystok Białki ? Trześcianka Narew ? Białystok Narew ? Hajnówka Narew ? Hajnówka Narew ? Białystok Makówka ? Białystok Chrabostówka ? Hajnówka Krzywiec ? Hajnówka Łosinka ? Hajnówka Kotłówka ? Łosinka Łopuchówka ? Tyniewicze Duże Tyniewicze Duże ? Łosinka Istok ? Bielsk Podlaski Gorodczyno ? Koźliki Tyniewicze Duże ? Narew Doratynka ? Bielsk Podlaski

Obok drogi wojewódzkiej Obok P. Szyszkiewicz Obok drogi wojewódzkiej Obok parku Skrzyżowanie ulic Żeromskiego ? Białowieska - Mickiewicza Za wsią Za wsią Obok drogi powiatowej Obok drogi powiatowej Obok wsi Obok drogi powiatowej Obok sklepu Obok drogi powiatowej Centrum wsi Obok drogi powiatowej do Narwi Obok drogi do Narwi

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/101/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew § 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Narew, które stanowią własność Gminy Narew lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Narew. § 2. 1. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach; 2) mapę ze wskazaną linią komunikacyjną i przystankami; 3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; 4) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2410

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków może (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

odbywać

się

wyłącznie

w celu realizacji

przewozów

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 5. Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: 1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach; 2) powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta. § 4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew jest nieodpłatne. § 5. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców); 2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.614

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2657

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • obowiązki ubezpieczyciela

  Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

  Dzień dobry. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, którą zawarłem na okres 12 miesięcy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2409

  uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2408

  uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2407

  uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2406

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2405

  uchwała nr XIX/111/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.