Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2411

Tytuł:

uchwała nr 116/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zambrów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Zambrów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2411
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2411

UCHWAŁA NR 116/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zambrów Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr 113/XXI/08 Rady Gminy Zambrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 330, poz. 3520, z 2009 r. Nr 69, poz. 687) wprowadza się zmiany: 1) Dział IV. Dodatek funkcyjny ?§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości od 15 % do 50 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.?; 2) Dział IV. Dodatek funkcyjny ?§ 9. 4. Dodatki funkcyjne się w wysokości: z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje

09:32:01

1) opiekunowi stażu ? do 40 zł, 2) wychowawcy klasy ? do 50 zł, 3) doradcy metodycznemu ? do 140 zł.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Piotr Tyszka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.69.68

  uchwała nr 121/XXIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.45.43

  uchwała nr 124/XXVIII/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.16.32

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-19/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lutego 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 185/XXXVIII/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.182.1

  uchwała nr 150/XXVII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.75.11

  uchwała nr 200/XL/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2410

  uchwała nr XXI/101/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2409

  uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2408

  uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2407

  uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2406

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.