Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.277

Tytuł:

uchwała nr 143/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wysokie Mazowieckie i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-18
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 277
Hasła:Umarzanie należności

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wysokie Mazowieckie i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wysokie Mazowieckie lub jednostkom podległym, zwanych ?wierzycielami?, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych ?dłużnikami?. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa: 1) należność ? rozumie się przez to kwotę należną od jednego dłużnika mającą charakter cywilnoprawny (należność główna) wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności głównej (należności uboczne) według stanu na dzień podjęcia decyzji 2) decyzja? rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli Wójta Gminy 3) ulga ? rozumie się przez to umorzenie należności w całości lub części, a także odroczenie terminu spłaty należności w całości lub części oraz rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty. § 3. Umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu jej zapłaty albo rozłożenia na raty należności dokonuje Wójt Gminy w formie decyzji na podstawie niniejszej uchwały. § 4. 1. Należność może być umorzona w całości lub części jeżeli: 1) nie można ustalić dłużnika, 2) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek, z którego dochodzenie należności jest niezasadne, 3) postępowanie egzekucyjne okazało bezskuteczność, 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, 5) w stosunku do dłużnika zakończono postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 6) zachodzi ważny interes publiczny, 7) zachodzi ważny interes dłużnika, w szczególności zagrażający jego egzystencji.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 277 ?

2. Umorzenie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 może nastąpić z urzędu, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłużnika. 3. U morzenie należności, za które dłużnicy odpowiadają solidarnie może nastąpić, gdy okoliczności umorzenia zachodzą w stosunku do wszystkich dłużników. 4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, należności uboczne podlegają umorzeniu proporcjonalnie do należności głównej. 5. Organ właściwy do umarzania należności jest też uprawniony do umarzania odsetek i innych należności, takich jak koszty dochodzenia roszczeń. § 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika, organ uprawniony może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo należność rozłożyć na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz interes Gminy Wysokie Mazowiecki lub jednostki. 2. Od należności pieniężnej, do której zastosowano ulgę w spłacie nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty. 3. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie należności pieniężnej albo jej części określonych w decyzji, o której mowa w § 3, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę łącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 2. 4. Termin odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. § 6. 1. Organ wskazany w § 3 niniejszej uchwały, na wniosek dłużnika będącego przedsiębiorcą, może udzielać ulg określonych w niniejszej uchwale, które: a) nie stanowią pomocy publicznej ? wskazane w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały, b) stanowią pomoc de minimis ? wskazane w § 4 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 oraz w § 5 ust. 1niniejszej uchwały. 2. Udzielanie przedsiębiorcy ulg w spłacie należności stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.). 3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 lit. b podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy: a) zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). 4. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) wymienione w ust 2. 5. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił, zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 7. Uprawniony organ może uchylić swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulgi w spłacie należności jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w ich spłacie, okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo gdy dłużnik wprowadził w błąd organ wydający decyzję co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji o uldze.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 277 ?

§ 8. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Wysokie Mazowieckie informację o wysokości udzielonych ulg w spłacie należności w roku budżetowym. 2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 maja następnego roku. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1228

  uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tyczyn oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. 2011.46.1084

  uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2358

  uchwała nr 61/XIII/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dubiecko oraz jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1289

  uchwała nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dębowiec i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.982

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Leżajsk i jej jednostkom podległym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.276

  uchwała nr 141/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.275

  uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach i uchwalenia statutu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.274

  uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kleszczele

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.273

  uchwała nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.272

  uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogród


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.