Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.50

Tytuł:

uchwała nr XV/98/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-05
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 50
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 5 stycznia 2012 r. Poz. 50

UCHWAŁA NR XV/98/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje: § 1. Drodze wewnętrznej położonej w północnej części miasta Bielsk Podlaski, łączącej ulicę Białostocką z ulicą Adama Mickiewicza, zlokalizowanej na gruntach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie Nr 3 jako działka Nr 1741, nadaje się nazwę ulica Ekologiczna. § 2. Przebieg ulicy opisanej w § 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Teresa Zwolińska

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 50 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/98/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XLIII/241/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy i nadania nazw nowym ulicom w mieście Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.49.86

  uchwała nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.9.78

  uchwała nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.49

  uchwała nr XV/96/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.48

  uchwała nr XVII/77/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.47

  uchwała nr X/62/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.46

  uchwała nr X/73/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z lodowiska ?Biały Orlik? zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.45

  obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa podlaskiego oczekujących na przysposobienie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.