Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.519

Tytuł:

uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 519
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 519

UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem ? 10.944.045 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.116.321 zł, - dochody majątkowe w kwocie 827.724 zł. 2) Plan wydatków ogółem ? 13.348.975 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.748.429 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 3.600.546 zł. § 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. stanowi Załącznik Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 5. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 519 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 519 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 519 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 519 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 519 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 519 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 519 ?

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 519 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 519 ?

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011 r. DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Kwota dotacji (w złotych) Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie podmiotowa 1 801 2 80195 2310 3 Urząd Miasta Suwałki 4 Nauczanie religii innych wyznań 0 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury Działalność bieżąca 170202 Działalność bieżąca 93748 OGÓŁEM 263950 0 3393 0 3393 5 celowa 6

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011 r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2011 R. Zwiększono dochody w wysokości 726.952 zł, z tego: 700.000 zł ? zwiększono dochody z tytułu darowizny zgodnie z umową z dnia 21 września 2011 r. z firmą Ekoenergia Józef Pawlikowski ? Bulcyk i wspólnicy spółka komtowa, 4.102 zł ? zwiększono dochody zgodnie z Umową Nr 3630/3401/2011 z dnia 12.09.2011 r. między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo ? gaśniczego dla OSP Przerośl, 12.550 zł ? zwiększono dochody z tytułu czynszu oraz opłat za wynajm pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pawłówce. 2.000 zł ? zwiększono dochody z tytułu sprzedaży działek rolniczych, 8.300 zł ? zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływu z różnych opłat. Zwiększono wydatki w wysokości 726.952 zł, z tego: 400.000 zł ? zwiększono wydatki na modernizację placu na ul. Rynek w Przerośli, 15.000 zł ? zmniejszono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w 2011 r., 15.000 zł ? zwiększono wydatki na realizację zadania pn. ?Podniesienie atrakcyjności terenu Gminy Przerośl poprzez budowę małej infrastruktury do jezior?, 300.000 zł ? zwiększono wydatki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium związanych z rozwojem na terenie Gminy Przerośl energii odnawialnej, 4.102 zł ? zwiększono wydatki na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Przerośl,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 519 ?

300 zł ? zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika odchodzącego na rentę, 32.120 zł ? zwiększono wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, ze względu na rozbieżność między planowaniem a bieżącymi potrzebami jednostki. 17.385 zł ? zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkola, ze względu na mniejszy koszt, 1.593 zł ? zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na naukę religii innych wyznań, 2.500 zł ? zwiększono wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego za wykonywane prace społecznoużyteczne, 1.700 zł ? zwiększono wydatki na wypłaty stypendiów szkolnych jako 20 % wkładu własnego gminy. 2.322 zł ? zwiększono wydatki na zakup podręczników dla uczniów jako 20 % wkładu własnego gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.518

  sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Monieckiego z dnia 27 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.517

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.516

  uchwała nr 1/3/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.515

  uchwała nr XI/68/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasionówka na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.514

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.