Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.520

Tytuł:

uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 520
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 520

UCHWAŁA NR XI/71/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Gminy Przerośl uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem ? 11.031.310 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.203.586 zł, - dochody majątkowe w kwocie 827.724 zł. 2. Plan wydatków ogółem ? 13.436.240 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.826.694 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 3.609.546 zł. § 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. stanowi Załącznik Nr 3 § 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 4. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 520 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2011 R.

Dział 010 01095 Rozdział Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Własne 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Własne 750 75023 0690 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Własne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych Własne 852 85219 0690 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Własne 85228 0830 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Własne 900 90001 0830 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Własne Dochody bieżące: Dochody majątkowe: Ogółem dochody na 2011 r.: Treść Przed zmianą 622 745,00 247 229,00 Zmiana 450,00 450,00 Po zmianie 623 195,00 247 679,00

0750

1 000,00

450,00

1 450,00

1 000,00 71 245,00 71 245,00

450,00 1 000,00 1 000,00

1 450,00 72 245,00 72 245,00

0750

52 198,00

1 000,00

53 198,00

52 198,00 144 978,00 25 528,00 1 000,00 1 000,00 2 089 504,00

1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5 139,00

53 198,00 145 478,00 26 028,00 1 500,00 1 500,00 2 094 643,00

422 119,00

5 139,00

427 258,00

24 745,00 24 745,00 1 821 985,00 54 540,00 0,00 0,00 29 300,00 8 000,00 8 000,00 23 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 190 987,00 827 724,00 11 018 711,00

5 139,00 5 139,00 2 510,00 10,00 10,00 10,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 12 599,00 0,00 12 599,00

29 884,00 29 884,00 1 824 495,00 54 550,00 10,00 10,00 31 800,00 10 500,00 10 500,00 26 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 10 203 586,00 827 724,00 11 031 310,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 520 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2011 R.

Dział 750

Rozdział 75022

Paragraf Administracja publiczna

Treść Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przed zmianą 1 329 647,00 119 201,00 118 201,00 118 201,00 Wydatki bieżące: 9 823 095,00

Zmiana 3 599,00 3 599,00 3 599,00 3 599,00 3 599,00

Po zmianie 1 333 246,00 122 800,00 121 800,00 121 800,00 9 826 694,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Własne

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWECH GMINY PRZEROŚL NA 2011R.

Dział 754 75412 6060 Rozdział Paragraf Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Własne Wydatki majątkowe: Ogółem wydatki na 2011 r.: Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Przed zmianą 2 968,00 2 968,00 2 968,00 2 968,00 3 600 546,00 13 423 641,00 Zmiana 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 12 599,00 Po zmianie 11 968,00 11 968,00 11 968,00 11 968,00 3 609 546,00 13 436 240,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

LP.

N AZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA

DZIAŁ

ROK ROZPOCZ./ ZAKOŃCZ.

Wartość ogółem zadania

Środki wynikające z planów na 2011r.ogółem w zł 6

w tym: Środki własne budżetowe 7 * Środki z budżetu państwa 8 * Środki Unii Europejskiej 9

Kredyty i pożyczki 10

Inne środki 11

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12

1 1.

2 Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi w miejscowości Bućki o długości 1,07km.

3

4

5

600

2011

287,342

287,342

287,342

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w m. Romanówka, Kolonia Przerośl, Nowa Przerośl oraz Przerośl Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę w Gminie Przerośl

600

2011/ 2013

255,000

135,000

135,000

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

3.

010

2005/ 2011

703,987

650,000

291,484

0

358,516

0

0

Urząd Gminy Przerośl

4.

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl

900

2005/ 2013

3,246,547

1,888,236

83,272

0

0

659,449 1 145 515*

0

Urząd Gminy Przerośl

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 520 ?

LP.

N AZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA

DZIAŁ

ROK ROZPOCZ./ ZAKOŃCZ.

Wartość ogółem zadania

Środki wynikające z planów na 2011r.ogółem w zł 6

w tym: Środki własne budżetowe 7 * Środki z budżetu państwa 8 * Środki Unii Europejskiej 9

Kredyty i pożyczki 10

Inne środki 11

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 Urząd Gminy Przerośl

1 5.

2 Uzupełnienie taboru samochodowego do dowożenia dzieci do szkół Modernizacja budynku hydroforni w miejscowości Przerośl Budowa chodników w miejscowości Przerośl

3

4

5

801

2011

122,000

122,000

122,000

0

0

0

0

6.

010

2011

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

7.

600

2011

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

8.

Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Przerośl Zakup samochodu strażackiego dla OSP

754

2011

2,968

2,968

2,968

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

9.

754

2011

9,000

9,000

9,000

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

10.

Modernizacja placu na ul. Rynek w Przerosli

600

2011/ 2012

400,000

400,000

400,000

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

11.

Podniesienie atrakcyjności terenu Gminy Przerośl poprzez budowę małej infrastruktury do jeziora

630

2011

45,000

45,000

45,000

0

0

0

0

Urząd Gminy Przerośl

x

Ogółem

x

x

5,141,844

3,609,546

1,446,066

0

358,516

1,804,964

0

X

* środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów po rozliczeniu inwestycji i otrzymaniu środów. * kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2011 R. Zwiększono dochody w wysokości 12.599 zł, z tego: 1.450 zł ? zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 510 zł ? zwiększono dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień, 5.139 zł ? zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych. 5.500 zł ? zwiększono dochody z tytułu usług (za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz usług opiekuńczych). Zwiększono wydatki w wysokości 12.599 zł, z tego: 3.599 zł ? zwiększono wydatki na wypłatę zryczłtowanych diet dla Radnych RG, 9.000 zł ? zwiększono wydatki na zakup samochody strażackiego dla OSP.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.519

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.518

  sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Monieckiego z dnia 27 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.517

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.516

  uchwała nr 1/3/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.515

  uchwała nr XI/68/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasionówka na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.